Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
manažér premýšľa

Odstupné a odchodné u zamestnávateľa

V súvislosti so skončením pracovného pomeru vznikajú zamestnancom v prípadoch upravených Zákonníkom práce nároky na odstupné a odchodné. Pre niektoré skupiny zamestnancov tieto nároky upravujú osobitné predpisy. 

Čítať celé
žiarovka na ruke manažéra

Metodický pokyn k výpočtu základu dane

Cieľom metodického pokynu je zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte základu dane podľa zákona o dani z príjmov.

Čítať celé
porada

Formy pôsobenia zástupcov zamestnancov

Zákonník práce uvádza a definuje celkovo štyri formy účasti zástupcov zamestnancov na utváraní pracovných podmienok, pričom ide o spolurozhodovanie, prerokovanie, právo na informácie a kontrolnú činnosť.

Čítať celé
doktor

Lekárske preventívne prehliadky

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, prostredníctvom ktorých je možné včas odhaliť počiatočné zmeny zdravotného stavu zamestnancov súvisiace s prácou a zabrániť vzniku chorôb z povolania alebo ochorení súvisiacich s prácou, sú jedným z najúčinnejších opatrení zameraných na zlepšenie ochrany zdravia konkrétnych zamestnancov.

Čítať celé
traja manazeri nad zmluvou

Vylúčenie povinnosti platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti

Podľa § 128 ods. 10 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení poistné na poistenie v nezamestnanosti platí zamestnanec a zamestnávateľ, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Čítať celé

mladá žena s notebookom a slúchadlami

Zamestnávanie cudzincov (Videoškolenie)

21.10.2014  /  Júlia Pšenková

Videoškolenie je vhodné pre všetkých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú cudzincov, či už z priestoru EÚ alebo mimo neho. Obsahuje sumarizáciu základných princípov nariadení EÚ o sociálnom zabezpečení.

Čítať celé

Nové nástroje v personálnych softvéroch prinesú významnú úsporu času nielen personalistom

20.10.2014  /  Mgr. Dagmar Bleyová

Čas sú peniaze. I preto spoločnosť HOUR, výrobca personálneho softvéru Human, z ktorého je v súčasnosti na Slovensku tlačená každá šiesta výplatná páska, prináša personalistom nové sofistikované funkcie. Tie zamestnancom ušetria čas a následne ich zamestnávateľom financie.

Čítať celé
žena číta papiere

Sadzby poistného

16.10.2014  /  Sociálna poisťovňa

Sadzby poistného zamestnanca s odvodovou úľavou – dlhodobo nezamestnaný.

Čítať celé

Návrh zákona o poisťovníctve

21.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Predmetom návrhu zákona sú niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením a vykonávaním činností poisťovní a zaisťovní so sídlom na území Slovenskej republiky, úprava reorganizácie a niektorých vzťahov súvisiacich s ich zánikom.


Návrh zákona novely zákona o stimuloch pre výskum a vývoj

16.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu je, aby bolo možné aj v roku 2015 pokračovať v podpore výskumu a vývoja u malých a stredných podnikov a napĺňať uznesenie Vlády SR č. 227/2013 B. 107 k opatreniam v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu.


Návrh novely nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z.

16.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu nariadenia je skvalitnenie prideľovania normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení určených na účely osobných nákladov i prevádzkových nákladov.

tst-partner-logo.png

Od januára sa menia pravidlá výpočtu nemocenskej dávky

21.10.2014  /  SITA a.s.

Od začiatku budúceho roka sa budú pri stanovení sumy nemocenskej dávky uplatňovať nové pravidlá, ktoré majú zabrániť možnému zneužívaniu systému nemocenského poistenia. Novela zákona o sociálnom poistení upraví určenie tzv. rozhodujúceho obdobia na určenie výšky nemocenskej dávky zamestnanca.

Čítať celé

Miera nezamestnanosti v septembri klesla na 12,44 %

21.10.2014  /  SITA a.s.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v septembri tohto roka 12,44 %. V porovnaní s augustom išlo o pokles o 0,12 percentuálneho bodu. Medziročne sa evidovaná miera nezamestnanosti minulý mesiac znížila o 1,4 percentuálneho bodu.

Čítať celé

Tretí sektor sa obáva dopadu zníženia asignácie

20.10.2014  /  SITA a.s.

Mimovládne organizácie nesúhlasia so znížením asignácie z daní z príjmov právnických osôb v prospech neziskoviek. Tá by sa mala od roku 2015 znížiť na 1 % zo zaplatenej dane. Mimovládne organizácie však tvrdia, že zníženie asignácie od budúceho roka na 1 % bude mať katastrofálny dopad na verejnoprospešné aktivity.

Čítať celé