Domů Mzdová kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog Objednávka

Mzda, jej splatnosť a výplata mzdy

Mzdové podmienky je zamestnávateľ povinný dohodnúť so zamestnancom v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve. Mzda, ktorú vypláca zamestnávateľ zamestnancovi, nesmie byť nižšia ako minimálna mzda.

Čítať celé

Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času

Odborný príspevok informuje o možnostiach a podmienkach ustanovenia nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času zamestnávateľom.

Čítať celé

Zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce

Za správny výpočet zrážok zo mzdy je zodpovedný zamestnávateľ, ktorý pri výpočte a realizácii zrážok zo mzdy musí postupovať v zmysle právnych predpisov.

Čítať celé

Zmeny v podmienkach poskytovania nemocenských dávok od 1. 1. 2014

Tak ako každý rok sa k 1. 1. 2014 mení minimálny a maximálny denný vymeriavací základ na účely výpočtu sumy nemocenskej dávky, lebo sa odvodzuje od minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na nemocenské poistenie, ktorý je určený na obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Čítať celé

Preradenie na inú prácu

Článok sa zameriava na pracovnoprávne aspekty preradenia zamestnanca v taxatívne uvedených prípadoch. Preradenie zamestnanca predstavuje zmenu v druhu vykonávanej práce, ktorá je vyvolaná určitými okolnosťami, na ktoré musí zamestnávateľ reagovať.

Čítať celé

Sociálna poisťovňa informuje zamestnávateľov

16.4.2014  /  Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia, poistné z dotácie na podporu zamestnávania naďalej neplatíte.

Čítať celé

Povolenie na zamestnanie (Komentár k ust. § 22 ZSZ)

15.4.2014  /  JUDr. Peter Demek, PhD.

Úrad môže udeliť povolenie na zamestnanie na základe písomnej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľa alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Čítať celé

Vykazovanie a splatnosť poistného

11.4.2014  /  Ing. Eva Gášpárová

V súvislosti so zamestnávaním zamestnancov a poskytovaním mzdy sú zamestnávatelia povinní plniť povinnosti, ktoré im ukladajú rôzne právne predpisy v oblasti pracovného, zdravotného, sociálneho, daňového a iného práva.

Čítať celé

EP schválil nový Európsky námorný a rybársky fond

17.4.2014  /  Mgr. Matej Zvrškovec

Európsky parlament dnes prevažnou väčšinou hlasov schválil Európsky námorný a rybársky fond (EMFF). S rozpočtom 6,5 miliardy EUR na roky 2014 – 2020 bude fond financovať projekty na realizáciu novej reformovanej spoločnej rybárskej politiky (SRP) a rybárom a pobrežným komunitám poskytne financie na to, aby sa prispôsobili zmeneným pravidlám. Fond bude financovať aj projekty na podporu tzv. „modrého“ rastu a zamestnanosti v rámci integrovanej námornej politiky Európskej únie (INP).


Nové pravidlá na odstránenie prekážok vo voľnom pohybe pracovníkov

15.4.2014  /  Mgr. Matej Zvrškovec

Rada ministrov EÚ prijala novú smernicu, ktorá má na národnej úrovni zabezpečiť lepšie uplatňovanie práva občanov EÚ pracovať v inom členskom štáte. Cieľom nových pravidiel je preklenúť rozdiel medzi deklarovanými právami a skutočnosťou a uľahčiť ľuďom, ktorí pracujú alebo si hľadajú zamestnanie v inej krajine, uplatňovanie ich práv v praxi. Členské štáty majú teraz dva roky na to, aby túto smernicu transponovali do vnútroštátneho práva.


Návrh novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady...

11.4.2014  /  Bc. Ivana Gumanová

Cieľom návrhu zákona je odstrániť niektoré interpretačné nejasnosti vyplývajúce z praxe, taktiež zjednodušiť správu miestnych daní, posilniť právnu istotu daňovníkov a umožniť zavedenie úľav pri poplatku za komunálny odpad pre vybrané skupiny obyvateľov. Navrhuje sa, aby sa do zákona doplnilo nové splnomocnenie pre správcov dane v súvislosti so zdanením pozemkov, ktoré umožní obciam určiť inú sadzbu dane z pozemkov pre tie pozemky, na ktorých sa nachádzajú transformačné stanice alebo predajné stánky.

tst-partner-logo.png

Rezort financií pripravil zmeny v daňových zákonoch

16.4.2014  /  SITA a.s.

Daňové zákony na Slovensku čakajú viaceré zmeny. Ministerstvo financií pripravilo sériu novelizácií, ktorými chce zaviesť zmeny pri správe dane z pridanej hodnoty, používaní registračných pokladníc či pri daňových kontrolách. Daňové úrady by mali dostať možnosť vrátiť preverenú časť nadmerných odpočtov DPH ešte pred ukončením daňovej kontroly.

Čítať celé

Podnikateľské prostredie nie je podľa SOPK adekvátne

16.4.2014  /  SITA a.s.

Slovenská obchodná a priemyselná komora nepovažuje kvalitu podnikateľského prostredia a snahu slovenskej vlády o jej zlepšenie za adekvátne pre primeraný ekonomický rast. Požaduje zjednodušenie odvodového systému a následne zníženie odvodového zaťaženia pre právnické osoby.

Čítať celé

Počet poberateľov nezamestnaneckej dávky klesol

16.4.2014  /  SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vyplatila v marci tohto roka dávku v nezamestnanosti vyše 37,9 tis. osobám. V porovnaní s februárom sa počet poberateľov tejto dávky znížil o 850 osôb. Medziročne počet poberateľov dávky minulý mesiac klesol o vyše 7,7 tis. ľudí. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

Čítať celé