Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
muž skáče cez prekážky

Poskytovanie pracovného voľna pri prekážkach z dôvodu všeobecného záujmu

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času.

Čítať celé
žena pri kopírke

Získavanie osobných údajov

Komentár k ustanoveniu § 15 zákona o ochrane osobných údajov.

Čítať celé

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste (VIDEO)

Vo videosekvencii od Júlie Pšenkovej z videoškolenia Cestovné náhrady zistíte, ako je to so stravným pri tuzemskej pracovnej ceste.

Čítať celé

Obmedzenie dĺžky trvania dohôd uzatvorených pred a po 1. 7. 2014 (VIDEO)

Pozrite si videosekvenciu s RNDr. Janou Motyčkovou spracovanú z videoškolenia Zmeny v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. 7. 2014, zameranú na obmedzenie dĺžky trvania dohôd uzatvorených po 1. 7. 2014 na 12 mesiacov a obmedzenie trvania dohôd uzatvorených pred 1. 7. 2014.

Čítať celé
žena balí kanceláriu

Príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca

Nadbytočnosť zamestnanca a zákaz utvorenia zrušeného miesta z pohľadu právnej teórie a súdnej praxe. Aby neurobil zamestnávateľ zbytočné chyby pri realizácii výpovede z dôvodu nadbytočnosti a pri časovo obmedzenom zákaze utvorenia zrušeného pracovného miesta, je potrebné vykonať viaceré kroky v určitej postupnosti. 

 

Čítať celé

zamestnanec fajčí v kancelárii

Zákaz fajčenia (Interný firemný predpis)

22.8.2014  /  S-EPI, s.r.o.

Zamestnávateľ je povinný vy­dať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari, a za­bez­pečiť dodržiavanie tohto zákazu, ako aj zákazu fajčenia na pracoviskách.

Čítať celé
manažér na letisku s notebookom

Vysielanie zamestnancov do zahraničia (Videoškolenie)

20.8.2014  /  Júlia Pšenková

Problematika vysielania zamestnancov je veľmi náročná predovšetkým tým, že sa dotýka širokej legislatívnej oblasti. Videoškolenie obsahuje zhrnutie jednotlivých podstatných skutočností, ktoré pri vysielaní zamestnancov musí zamestnávateľ riešiť. 

Čítať celé
kalendár na tablete

Sociálna poisťovňa naďalej rozlišuje pri dohodách pravidelný aj nepravidelný príjem

18.8.2014  /  Sociálna poisťovňa

Po 1. júli 2014 sa posudzuje pravidelnosť alebo nepravidelnosť odmeňovania na účely sociálneho poistenia podľa toho, ako je dohoda uzatvorená.

Čítať celé

Návrh novely zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce a zákona o štátnej štatistike

22.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Hlavným cieľom návrhu zákona je využitie získaných praktických skúseností z aplikačnej praxe v rámci problematiky európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), a to so zámerom zjednodušiť a zlepšiť fungovanie EZÚS a zabezpečiť právnu istotu členom takýchto zoskupení v ich každodennej činnosti


Návrh zákona Civilný sporový poriadok

22.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom novej právnej úpravy civilného procesu je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia sa čo najviac priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov procesných strán za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov civilného procesu k súdnemu konaniu a vytvoriť tak priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia.


Návrh novely zákona o strelných zbraniach

19.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Dôvodom na predloženie navrhovaného zákona je opätovné zavedenie tzv. zbraňovej amnestie, v dôsledku ktorej zaniká trestnosť nedovoleného ozbrojovania osobám, ktoré bez povolenia držia vymedzené strelné zbrane alebo strelivo do týchto zbraní a v zákonom ustanovenej lehote odovzdajú tieto zbrane alebo strelivo do úschovy Policajnému zboru.

tst-partner-logo.png

Kabinet schválil zmeny v dani z motorových vozidiel

22.8.2014  /  SITA a.s.

Od budúceho roka by sa mal úplne zmeniť súčasný systém dane z motorových vozidiel. Vyplýva to z návrhu zákona o dani z motorových vozidiel, ktorý schválila vláda.Sadzby dane sa zjednotia a budú rovnaké pre celé Slovensko, pričom pri výške sadzieb bude veľkú úlohu zohrávať najmä ekologickosť vozidla a jeho vplyv na životné prostredie.

Čítať celé

Komunikácia subjektov so štatistikmi bude elektronická

22.8.2014  /  SITA a.s.

Komunikácia podnikateľských subjektov so Štatistickým úradom SR pri zisťovaní štatistických údajov sa bude vykonávať takmer výhradne elektronickou formou. Predpokladá to novela zákona o štátnej štatistike, ktorú schválila vláda. Okrem elektronizácie komunikácie úradu so spravodajskými jednotkami je tiež cieľom novely integrovať do zákona požiadavky Kódexu postupov pre európsku štatistiku.

Čítať celé

Zamestnávanie mladých má podporiť nový príspevok od štátu

22.8.2014  /  SITA a.s.

Od začiatku budúceho roka sa má zaviesť nový príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní. Vyplýva to z návrhu novely zákona o službách zamestnanosti, ktorý schválila vláda. Má ísť o príspevok na vytvorenie pracovného miesta pre nezamestnaných mladých ľudí do 29 rokov, ktorí predtým nemali pravidelne platené zamestnanie trvajúce najmenej pol roka.

Čítať celé