Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
+421 900 411 939
Mzdová kaviareň Mzdová TV Literatúra Mzdová pohotovosť
plážové šlapky

Dovolenka v otázkach a odpovediach

Právo na dovolenku je osobné, nárokovateľné právo zamestnanca, ktoré nie je možné previesť na inú osobu. Dovolenku možno charakterizovať ako čas potrebný na regeneráciu a odpočinok pracovných síl zamestnanca. Nárok na dovolenku nevzniká automaticky, ale až po splnení podmienok ustanovených v Zákonníku práce.

Čítať celé
injekcia

Čo nám priniesla novelizácia zákona o zdravotnom poistení

Cieľom novely zákona od 1. 5. 2015 je najmä odstrániť problémy vyskytujúce sa pri aplikovaní ustanovení tohto zákona v praxi, zabezpečenie jednoduchšieho prístupu poistenca k informáciám o svojom zdravotnom stave a riešenie zavádzania elektronických zdravotných preukazov poistencov.

Čítať celé
zamestnanci si šuškajú

Nový zákon o whistleblowingu a povinnosti zamestnávateľa

NEPREHLIADNITE: Zamestnávatelia zamestnávajúci viac ako 50 zamestnancov a orgány verejnej moci sú povinní poveriť zodpovednú osobu a vydať vnútorný predpis o vybavovaní podnetov najneskôr do 30. 6. 2015.

Čítať celé
školáčik s knihami

Ukončenie štúdia a daňový bonus v roku 2015

Z PRAXE: Dieťa študuje na vysokej škole dennou formou. Druhý ročník opakovalo, v dôsledku čoho došlo k prekročeniu štandardnej dĺžky štúdia – v akademickom roku 2014/2015 ide o štvrtý rok štúdia trojročného bakalárskeho študijného programu. Ako je to s nárokom na daňový bonus v tomto prípade?

Čítať celé
žena uprene pozerá TV

POZOR! Do konca mája treba zdravotným poisťovniam nahlásiť zmenu údajov

Termín vykonania RZZP za rok 2014 je ustanovený do 30. 9. 2015, najneskôr do 31. 10. 2015. Pre správne vykonanie RZZP za rok 2014 je dôležitý deň 31. máj 2015. Viete, aké skutočnosti je poistenec povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do tohto termínu?

Čítať celé

panáčik s podnosom a eurom

Príplatok za sobotu a nedeľu

2.7.2015  /  Ing. Lenka Kuchárová

VYBRANÝ PRÍKLAD Z PRAXE: Má zamestnávateľ povinnosť poskytnúť zamestnancom, ktorí pracujú v nepretržitej prevádzke, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu alebo v nedeľu?

Čítať celé
muž na stacionárnom bicykli

Umelci, autori, športovci: Pozor na vznik povinného poistenia k 1. júlu alebo 1. októbru 2015!

29.6.2015  /  Sociálna poisťovňa

Fyzickým osobám, ktoré podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť nevykonávajú na základe oprávnenia a za kalendárny rok 2014 dosiahli príjem v sume vyššej ako 4 944 eur, od 1. júla 2015 vznikne povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie.

Čítať celé
zdravotníci

Zákon o spoločnom odmeňovaní všetkých zdravotníckych pracovníkov

26.6.2015  /  Ministerstvo zdravotníctva SR

Mzdové podmienky pracovníkov v zdravotníctve je problematika, ktorú treba riešiť, aj preto Ministerstvo zdravotníctva SR prichádza s návrhom zákona a po viac ako 10-tich rokoch vnáša poriadok do usporiadania platov zdravotníkov.

Čítať celé

NR SR schválila novelu školského zákona

1.7.2015  /  S-EPI, s.r.o.

NR SR po viacerých odkladoch schválila dňa 30. 6. 2015 novelu školského zákona. Najviac diskutovanou bola zmena o právomociach miest, obcí a žúp pri voľbe riaditeľa základnej či strednej školy.


Návrh novely Trestného zákona

26.6.2015  /  S-EPI, s.r.o.

Návrhom zákona sa  transponuje do právneho poriadku SR Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní, ktorej predmetom je garancia procesných práv obvinených na informácie v rámci trestného konania a konania o  európskom zatýkacom rozkaze.


Návrh novely o platobných službách sľubuje zlepšenie podmienok pre spotrebiteľov

22.6.2015  /  JUDr. Robert Gogola

V prípade, ak by bola novela zákona prijatá v podobe, v akej je momentálne predložená, bude môcť spotrebiteľ jednoduchšie presunúť platobný účet k inému poskytovateľovi platobných služieb.

tst-partner-logo.png

Verejnosti je k dispozícii elektronický register adries

3.7.2015  /  SITA a.s.

Verejnosť má od 2. júla k dispozícii elektronické služby registra adries. Register obsahuje informácie o všetkých adresách, adresných bodoch, bytových a nebytových budovách na celom území Slovenska. Register neposkytuje údaje o majiteľoch budov či pobytoch osôb v nich.

Čítať celé

Nové pravidlá pre voľby už platia

3.7.2015  /  SITA a.s.

Nové zákony, ktoré zjednotia základné pravidlá pre všetky druhy volieb vrátane vedenia volebnej kampane a zabezpečia väčšiu transparentnosť financovania politických strán a volebných kampaní, začali platiť v stredu 1. júla.

Čítať celé

Zmenu výšky odvodov SZČO oznámi Sociálna poisťovňa

3.7.2015  /  SITA a.s.

Ak sa samostatne zárobkovo činnej osobe od 1. júla 2015 na základe daňového priznania za rok 2014 mení výška sociálnych odvodov, Sociálna poisťovňa jej to v rámci proklientskeho prístupu oznámi listom. Poisťovňa má pritom zo zákona povinnosť oznamovať SZČO len vznik povinného poistenia.

Čítať celé