Sociálny fond

Zákon o sociálnom fonde

Komentár k zákonu o sociálnom fonde je inovovaný so zohľadnením vplyvov iných prijatých zákonov a ich noviel. Sociálny fond má povinnosť tvoriť každý zamestnávateľ pôsobiaci na území SR bez ohľadu na svoju právnu formu a na počet zamestnancov. Podnikajúca fyzická a právnická osoba má povinnosť, ak zamestnáva občanov v pracovnom pomere alebo obdobnom pomere, tzn. ak je zamestnávateľom, tvoriť sociálny fond.

Čítať celé
Manažér padá z rebríka

Nároky zamestnancov z úrazového poistenia pri pracovnom úraze

Úrazové poistenie je zložka sociálneho poistenia, ktorého účelom je úprava právnych vzťahov v prípadoch poškodenia zdravia alebo úmrtia, ktoré nastali v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu a choroby z povolania. Táto zložka sociálneho poistenia slúži k finančnému zabezpečeniu fyzických osôb v prípade vzniku sociálnej udalosti, ktorou je dočasná pracovná neschopnosť, zníženie pracovnej schopnosti a smrť, ktorá nastala v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Čítať celé
Pomocná ruka

Osobný bankrot – najvýznamnejšie zmeny

Článok rozoberá najmä základné rozdiely medzi starou a novou právnou úpravou osobného bankrotu. Dozviete sa, aké sú jednotlivé formy osobného bankrotu, ktorými sú konkurz a splátkový kalendár. V rámci konkurzu sa pristavíme najmä pri novom inštitúte "nepostihnuteľná hodnota obydlia" a zameriame sa aj na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka či na problematiku uspokojovania niektorých druhov pohľadávok.

Čítať celé

Neplatené voľno z pohľadu Zákonníka práce, odvodov a dane

Neplatené voľno môžeme charakterizovať ako stav, keď zamestnanec je v pracovnoprávnom vzťahu, ale prácu pre zamestnávateľa nevykonáva, ne­zdržiava sa na pracovisku a ani inak nie je zamestnávateľovi k dispozí­cii, pričom zamestnávateľ túto situáciu akceptuje, ale za toto obdobie zamestnancovi mzdu ani náhradu mzdy neposkytuje. Zákonník práce pojem neplatené voľno nepozná, v skutočnosti ide o dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca.

Čítať celé

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby na rok 2017

V roku 2017 začne plynúť nové preddavkové obdobie od 1. 4. 2017 (lehota na podanie daňového priznania za rok 2016 je 31. 3. 2017) do 3. 4. 2018 (posledný deň lehoty na podanie daňového priznania za rok 2017). Ak je predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2016, preddavkové obdobie začína plynúť po uplynutí predĺženej lehoty. Obdobne sa predĺži preddavkové obdobie, ak bude predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2017.

Čítať celé

Výpoveď z pracovného pomeru pri dojednaných viacerých druhoch práce

28.4.2017  /  JUDr. Ondrej Beracka

Jeden zamestnanec, jeho zamestnávateľ a pracovná zmluva. Celkom štandardná situácia, ktorá však býva modifikovaná tým, že si zmluvné strany dojednajú viacero druhov práce. Ako potom správne aplikovať výpoveď, ak zamestnanec prestane spĺňať predpoklady na výkon iba jednej z dojednaných prác?

Čítať celé
Muž s účtami

SZČO: Oslobodenie od poistného po založení živnosti nemusí trvať celý rok

25.4.2017  /  Sociálna poisťovňa

Živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby pozor! Obdobie ,,oslobodenia“ od platenia poistného po založení živnosti nemusí vždy trvať celý rok, ako sa viacerí mylne domnievajú. Toto obdobie, keď ešte SZČO nemusia platiť poistné, závisí od toho, kedy svoju činnosť začali vykonávať.

Čítať celé

Posledné dni na darovanie 2 % alebo 3 % zo svojich daní

21.4.2017  /  Finančná správa SR

Všetci zamestnanci majú posledné dni na darovanie 2 % alebo 3 % zo svojich daní subjektom. Termín je tento rok do utorka 2. mája 2017.

Čítať celé

Ďalšie sprísnenie zodpovednosti štatutárov a nový trestný čin nekalej likvidácie

20.4.2017  /  Redakcia

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh ďalšej zmeny Obchodného zákonníka s predpokladanou účinnosťou od 1. októbra 2017.


Nová fikcia doručenia do vlastných rúk pre občanov

29.3.2017  /  Redakcia

Poslanci NR SR schválili v I. čítaní novelu Správneho poriadku, ktorá zavádza novú fikciu doručenia do vlastných rúk pre občanov – v zmysle ktorej „ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 18 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel“.


Návrh novely zákona o obchodnom registri

24.3.2017  /  Redakcia

NR SR schválila v I. čítaní návrh novely o obchodnom registri, ktorej hlavným cieľom je prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností.

tst-partner-logo.png

Finančná správa od mája ruší kontaktné miesto daňového úradu v Banskej Štiavnici

25.4.2017  /  SITA a.s.

Daňovníci od mája nebudú môcť využiť kontaktné miesto daňového úradu v Banskej Štiavnici. Finančné riaditeľstvo SR totiž od 1. mája 2017 toto kontaktné miesto ruší.

Čítať celé

Štát už poslal občanom a firmám preplatky na daniach v sume 57 mil. eur

24.4.2017  /  SITA a.s.

Podľa zákona je potrebné poslať preplatky na účty daňovníkov do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania, čo vychádza na 10. mája 2017.

Čítať celé

Nezamestnanosť by mohla ku konca roka klesnúť k siedmim percentám

24.4.2017  /  SITA a.s.

Nezamestnanosť je momentálne na úrovni 8,04 percenta a minister práce je presvedčený, že do konca roka sa môžeme priblížiť k hranici sedem percent.

Čítať celé