Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
porada

Formy pôsobenia zástupcov zamestnancov

Zákonník práce uvádza a definuje celkovo štyri formy účasti zástupcov zamestnancov na utváraní pracovných podmienok, pričom ide o spolurozhodovanie, prerokovanie, právo na informácie a kontrolnú činnosť.

Čítať celé
doktor

Lekárske preventívne prehliadky

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, prostredníctvom ktorých je možné včas odhaliť počiatočné zmeny zdravotného stavu zamestnancov súvisiace s prácou a zabrániť vzniku chorôb z povolania alebo ochorení súvisiacich s prácou, sú jedným z najúčinnejších opatrení zameraných na zlepšenie ochrany zdravia konkrétnych zamestnancov.

Čítať celé
traja manazeri nad zmluvou

Vylúčenie povinnosti platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti

Podľa § 128 ods. 10 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení poistné na poistenie v nezamestnanosti platí zamestnanec a zamestnávateľ, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Čítať celé
notebook s knihami

Dôsledky obmedzenia súbehu dobrovoľného a povinného nemocenského poistenia

Dobrovoľné nemocenské poistenie prešlo od jeho prvého vymedzenia v zákone o sociálnom poistení radikálnymi zmenami, ktoré oproti pôvodnému stavu zo začiatku roka 2004 výrazne obmedzili osobný rozsah dobrovoľného nemocenského poistenia.

Čítať celé
zamestnanci obedujú

Zabezpečenie stravovania osobám činným na základe dohody o práci

Právny nárok na zabezpečenie stravovania majú len zamestnanci zamestnávateľov, ktorí vykonávajú práce v pracovnom pomere k zamestnávateľovi na základe pracovnej zmluvy. Na zabezpečenie stravovania nemá nárok dohodár, aj keď sa podľa § 11 Zákonníka práce považuje za zamestnanca.

Čítať celé

ruka drží puzzle

Oznámenie o preradení zamestnanca na inú prácu (Vzor)

1.10.2014  /  Mgr. Veronika Tóthová

Preradenie na inú prácu spočíva vo vykonávaní práce iného druhu alebo na inom mieste zamestnancom, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve. 

Čítať celé
žiarovka na ruke

Sociálne poistenie pri dohodách

30.9.2014  /  Sociálna poisťovňa

Ako postupovať pri zamestnávaní dohodárov?

Čítať celé
práca na dôchodku

Odvody poistného za starobného dôchodcu

25.9.2014  /  Ing. Jana Repáčová

Môže zamestnávateľ od podania žiadosti zamestnanca o priznanie starobného dôchodku neplatiť invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti?

Čítať celé

Návrh zákona o vzájomnom uznávaní a výkone ochranných opatrení v občianskych veciach

22.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Účelom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre vykonanie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach. Nariadenie má byť rýchlym a flexibilným nástrojom, pomocou ktorého bude chránenej osobe v prípade jej premiestnenia sa z jedného členského štátu do druhého poskytnutá okamžitá ochrana na báze uznania ochranného opatrenia.


Návrh novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR

22.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom navrhovaného zákona je rozšíriť poskytovanie dotácií aj na účely podpory protidrogových aktivít. Návrh zákona súčasne taxatívne ustanovuje oblasti a činnosti, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na účely podpory protidrogových aktivít. Návrh zákona ďalej na základe požiadaviek aplikačnej praxe precizuje ustanovenia, ktoré upravujú podmienky poskytovania dotácií na účely podľa § 2 ods. 1 písm. a) až k), napríklad sa ukladá povinnosť zriadenia osobitného účtu v banke.


Návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií

12.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu zákona je predchádzať vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedziť následky takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok mimo podnikov. Návrh zákona ustanovuje povinnosti pre prevádzkovateľov podnikov, v ktorých sa nachádzajú určité množstvá nebezpečných látok, tak, aby sa zabezpečila prevencia a minimalizovali následky závažnej havárie v prípade jej vzniku. 

tst-partner-logo.png

Nezamestnanosť v SR sa vyvíja rovnako ako priemer eurozóny

1.10.2014  /  SITA a.s.

Sezónne upravená miera nezamestnanosti v eurozóne bola v auguste 11,5 %, čiže sa oproti júlu nezmenila. Medziročne však klesla, keďže v auguste minulého roka bola 12 %. Na Slovensku sa nezamestnanosť vyvíjala podobne ako v rámci celej Európskej menovej únie.

Čítať celé

Lipšic navrhuje extra daň na vysoké príjmy z úrokov z omeškania

1.10.2014  /  SITA a.s.

Nadmerné zisky z vysokých úrokov z omeškania, ktoré by mali platiť verejné subjekty po prehratých súdnych sporoch ostatným subjektom, by mali byť zdanené maximálnou sadzbou dane z príjmov. Lipšic chce tak zamedziť špekulatívnym a nereálne vysokým príjmom niektorých subjektov z úrokov z omeškania zo súdnych sporov, ktoré vyhrajú so subjektmi verejnej správy.

Čítať celé

Pokuta prišla poštou doteraz takmer piatim tisícom vodičov

1.10.2014  /  SITA a.s.

Takmer päťtisíc pokút poslali policajti poštou za osem mesiacov tohto roku v rámci využívania objektívnej zodpovednosti. Dopravní policajti začali v polovici januára využívať inštitút objektívnej zodpovednosti, teda môžu pokutovať bez zastavenia vozidla a oznámenie o pokute zasielať držiteľovi auta.

Čítať celé