Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
zamestnanci obedujú

Zabezpečenie stravovania osobám činným na základe dohody o práci

Právny nárok na zabezpečenie stravovania majú len zamestnanci zamestnávateľov, ktorí vykonávajú práce v pracovnom pomere k zamestnávateľovi na základe pracovnej zmluvy. Na zabezpečenie stravovania nemá nárok dohodár, aj keď sa podľa § 11 Zákonníka práce považuje za zamestnanca.

Čítať celé
muž skáče cez prekážky

Poskytovanie pracovného voľna pri prekážkach z dôvodu všeobecného záujmu

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času.

Čítať celé
žena pri kopírke

Získavanie osobných údajov

Komentár k ustanoveniu § 15 zákona o ochrane osobných údajov.

Čítať celé

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste (VIDEO)

Vo videosekvencii od Júlie Pšenkovej z videoškolenia Cestovné náhrady zistíte, ako je to so stravným pri tuzemskej pracovnej ceste.

Čítať celé

Obmedzenie dĺžky trvania dohôd uzatvorených pred a po 1. 7. 2014 (VIDEO)

Pozrite si videosekvenciu s RNDr. Janou Motyčkovou spracovanú z videoškolenia Zmeny v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. 7. 2014, zameranú na obmedzenie dĺžky trvania dohôd uzatvorených po 1. 7. 2014 na 12 mesiacov a obmedzenie trvania dohôd uzatvorených pred 1. 7. 2014.

Čítať celé

laborant

Dočasná pracovná neschopnosť v deň odpracovania zmeny

27.8.2014  /  Mária Jančíková

Od 1. júla 2014 sa upravujú podmienky uznávania a potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti.

Čítať celé

Metodické usmernenie k sume daňového bonusu od 1. júla 2014

26.8.2014  /  Finančné riaditeľstvo SR

Každoročne sa od 1. júla zvyšovala suma daňového bonusu. V roku 2014 sa však od 1. júla 2014 mesačná suma daňového bonusu nemení a ostáva naďalej vo výške 21,41 €.

Čítať celé
muž s hodinami

Práca nadčas

25.8.2014  /  Ing. Jana Repáčová

Aký rozsah práce nadčas môže zamestnanec vykonávať? Je potrebné so zamestnancom uzatvoriť dohodu o práci nadčas nad limit 150 hodín?

Čítať celé

Návrh novely zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce a zákona o štátnej štatistike

22.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Hlavným cieľom návrhu zákona je využitie získaných praktických skúseností z aplikačnej praxe v rámci problematiky európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), a to so zámerom zjednodušiť a zlepšiť fungovanie EZÚS a zabezpečiť právnu istotu členom takýchto zoskupení v ich každodennej činnosti.


Návrh zákona Civilný sporový poriadok

22.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom novej právnej úpravy civilného procesu je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia sa čo najviac priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov procesných strán za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov civilného procesu k súdnemu konaniu a vytvoriť tak priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia.


Návrh novely zákona o strelných zbraniach

19.8.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Dôvodom na predloženie navrhovaného zákona je opätovné zavedenie tzv. zbraňovej amnestie, v dôsledku ktorej zaniká trestnosť nedovoleného ozbrojovania osobám, ktoré bez povolenia držia vymedzené strelné zbrane alebo strelivo do týchto zbraní a v zákonom ustanovenej lehote odovzdajú tieto zbrane alebo strelivo do úschovy Policajnému zboru.

tst-partner-logo.png

Petície by sa mohli podávať aj cez portál verejnej správy

2.9.2014  /  SITA a.s.

Úrad vlády pripravil novelu zákona, ktorá by umožnila vytvárať či podporovať petíciu, a napokon ju aj podať, aj na Ústrednom portáli verejnej správy. Novelou sa zavedie aj povinné zverejňovanie výsledku vybavenia petície.

Čítať celé

Nespokojnosť podnikateľov napriek zmierneniu pretrváva

2.9.2014  /  SITA a.s.

Prepad kvality podnikateľského prostredia na Slovensku sa v druhom štvrťroku podľa hodnotení podnikateľov výraznejšie spomalil. Podnikatelia sú naďalej najviac nespokojní hlavne s vymožiteľnosťou práva, s uplatňovaním princípu rovnosti pred zákonom a s mierou administratívneho zaťaženia.

Čítať celé

Sociálni partneri sa na výške minimálnej mzdy nedohodli

2.9.2014  /  SITA a.s.

Sociálni partneri sa nedohodli na zvýšení minimálnej mzdy zo súčasných 352 eur na 380 eur. Asociácia zamestnávateľských zväzov a Republiková únia zamestnávateľov nesúhlasili so zdôvodnením, že hlavne v tých vyšších triedach minimálnej mzdy to bude mať stále dopady na jednotlivé firmy.

Čítať celé