Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
+421 900 411 939
Domů Mzdová kaviareň Vzdelávanie Blog PMPP PaM
chlap so žiarovkou

Posvietili sme si na zamestnávateľov

Má zamestnávateľ oporu v zákone v tom, aby prikázal zamestnancovi, ktorý vykonáva závislú prácu, vykonávať ju na základe živnostenského oprávnenia? Vybrali sme praktický príklad, ktorý poukazuje práve na účel definovania závislej práce v Zákonníku práce.

Čítať celé
žena pozerá do ďalekohľadu

Chyby pri výpočte mesačnej mzdy a ich oprava

Ako má postupovať zamestnávateľ v prípade, ak sa zistí chyba pri výpočte mesačnej mzdy? Bez ohľadu na to, či k chybe došlo zavinením zamestnávateľa, mzdovej účtovníčky alebo samotného zamestnanca, je povinnosťou zamestnávateľa zistenú chybu opraviť. Opravu je možné vykonať novým výpočtom čistej mzdy alebo zúčtovaním v najbližšom termíne pre zúčtovanie miezd. Ako na to?

Čítať celé
postava s otáznikom namiesto hlavy

Kto by mal zostať v 2. pilieri?

V období od 15. marca do 15. júna 2015 majú sporitelia, čiže tí, ktorí si sporia na dôchodok v II. pilieri, možnosť ovplyvniť výšku svojho dôchodku. Môžu sa rozhodnúť, či z II. piliera vystúpia, či v ňom zostanú alebo do neho vstúpia. Situácia každého sporiteľa alebo poistenca je individuálna a rozhodnutie je iba na ňom. Pokúsime sa pomôcť vám s odpoveďami na otázky, aké budú doživotné dôchodky z 2. piliera a kto by mal v 2. pilieri zostať.

Čítať celé
bezdomovec pozerá do zrkadla

Zvýšila sa motivácia pracovať pre dlhodobo nezamestnaných

Súbeh mzdy a pomoci v hmotnej núdzi má od 1. januára 2015 zvýšiť motiváciu ľudí pracovať. Zmeny v poskytovaní osobitného príspevku majú za cieľ zvýšenie motivácie osôb v produktívnom veku, dlhodobo nezamestnaných alebo dlhodobo neaktívnych, s nárokom na pomoc v hmotnej núdzi k uplatneniu sa na trhu práce, nájsť a udržať si zamestnanie a podieľať sa tak na riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie vlastným pričinením.

Čítať celé
zamestnanec obeduje pri PC

Stravovanie zamestnancov komplexne

Zamestnávatelia, pripravili sme si pre vás prehľad povinností voči zamestnancom v oblasti zabezpečenia stravovania. V článku sa venujeme najčastejším aplikačným otázkam, ktoré sa v praxi objavujú pre zamestnávateľov v tejto oblasti, ako napr.: na čo majú zamestnanci nárok pri stravovaní, ako a do akej výšky môžu vynaložené výdavky započítať ako výdavky daňové, ...

Čítať celé

Ušetrite čas pri platení zdravotného poistenia | Inzercia

19.5.2015

Faktúry, dane, odvody... Vecí, ktoré musí podnikateľ či firma, ak sa chce vyhnúť problémom, ustriehnuť každý mesiac, nie je málo. Jednou z povinností je aj poslať včas a v správnej výške poistné do zdravotnej poisťovne. Urobiť sa to dá aj pohodlne a rýchlo.

Čítať celé
otáznik a paragrafy

Odchodné nie je možné „preplatiť“ dávkou garančného poistenia

19.5.2015  /  Sociálna poisťovňa

Dávkou garančného poistenia nahrádza Sociálna poisťovňa zamestnancovi príjem, ktorý mu nevyplatil jeho zamestnávateľ. Priznanie tejto dávky je realizovateľné za predpokladu splnenia určitých podmienok.

Čítať celé
školenie

ŠKOLENIE: Cestovné náhrady so zmenami od 1. 3. 2015

18.5.2015  /  Ing. Vladimír Ozimý

Mzdové centrum dáva do pozornosti pripravované školenie zamerané na praktické uplatňovanie jednotlivých ustanovení zákona o cestovných náhradách. Účastníkov tejto vzdelávacej aktivity upozorníme na časté chyby, ktoré sa vyskytujú  v praxi pri poskytovaní náhrad podľa tohto zákona. 

Čítať celé

NR SR schválila kódexy civilného práva

22.5.2015  /  S-EPI, s.r.o.

Dňa 21. mája 2015 Národná rada SR schválila reformu civilného práva procesného. Nové kódexy (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok) nahradia socialistický Občiansky súdny poriadok z roku 1963.


Vláda SR: Novela Notárskeho poriadku

21.5.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Vláda Slovenskej republiky schválila 20. mája 2015 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).


Vláda SR: Novela zákona o strelných zbraniach a strelive

5.5.2015  /  JUDr. Peter Rohaľ

Navrhuje sa zavedenie evidencie expanzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C z dôvodu ich masívneho rozšírenia, čo môže viesť k ohrozeniu bezpečnostnej situácie v SR.

tst-partner-logo.png

OĽaNO opätovne nepresadilo platby faktúr podľa splatnosti

22.5.2015  /  SITA a.s.

Hnutie OĽaNO v parlamente opätovne neuspelo s novelou Obchodného zákonníka, ktorou chceli docieliť, aby podnikatelia platili faktúry v poradí podľa dátumu splatnosti. Poslanci ich návrh zamietli. Novela mala zamedziť uprednostňovaniu určitých osôb pri vyplácaní faktúr alebo iných peňažných záväzkov.

Čítať celé

Majetkové priznania sa nezmenia

22.5.2015  /  SITA a.s.

Parlament neschválil novelu zákona o majetkových priznaniach niektorých verejných činiteľov, ktorou chceli nezaradení poslanci znížiť počet zamestnancov, ktorí musia podávať majetkové priznania o takmer 70 percent a u zvyšných výrazne sprísniť kontrolné mechanizmy, aby podávanie priznaní nebolo len formalitou.

Čítať celé

Výbery z vkladných knižiek na doručiteľa sa nezavedú

21.5.2015  /  SITA a.s.

Novelu Občianskeho zákonníka, ktorá opätovne zavádzala možnosť výberu nasporených finančných prostriedkov z vkladných knižiek na doručiteľa, parlament zamietol. Opozičný poslanec v návrhu neúspešne presadzoval, aby sporitelia mali právo na výplatu zostatku zrušeného vkladu do 31. decembra 2016.

Čítať celé