Prehľad základných povinností zamestnávateľa súvisiacich so vznikom pracovného pomeru

K základným povinnostiam zamestnávateľa po vzniku pracovného pomeru, ktoré upravuje ZP, patrí najmä jeho povinnosť prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky.

Čítať celé

Právne úkony FO a PO ako podnikateľa – zamestnávateľa v zmysle ZP v súlade s Obchodným zákonníkom

Zamestnávateľom je v zmysle Zákonníka práce právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch. 

Čítať celé

Vymáhanie pohľadávok Sociálnou poisťovňou

Pod pojmom pohľadávka sa v právnej teórii rozumie právo veriteľa požadovať od dlžníka splnenie (resp. plnenie) určitého záväzku vzniknutého z právneho (záväzkového) vzťahu. Zákon o sociálnom poistení upravuje viacero povinností, ktoré sú osoby povinné plniť riadne a včas. V prípade, ak si povinná osoba tieto povinnosti nesplní riadne a včas, vznikajú Sociálnej poisťovni voči nej pohľadávky.

Čítať celé

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi s účinnosťou od 1. 5. 2017

Cieľom novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi je najmä posilniť motiváciu nájsť a udržať zamestnanie pre dlhodobo nezamestnané alebo dlhodobo neaktívne osoby v systéme pomoci v hmotnej núdzi.

Čítať celé

Životné minimum od 1. júla 2017

Na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa údajov Štatistického úradu SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou od 1. júla 2017 sumy životného minima.

Čítať celé

Živnostníci počas PN poistné neplatia, poistenie im však trvá

22.9.2017  /  Sociálna poisťovňa

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby ako povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistení nie sú povinní počas uznanej PN platiť platiť poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie.

 

Čítať celé

Porovnanie zodpovednej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia o ochrane osobných údajov

19.9.2017  /  JUDr. Marcela Macová, PhD.

Podľa platného zákona o ochrane osobných údajov zodpovednú osobu alebo viaceré zodpovedné osoby môže mať prevádzkovateľ, ktorý spracováva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb.

Čítať celé

Skončenie pracovného pomeru počas trvania práceneschopnosti

12.9.2017  /  JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Zamestnanec bol dlhodobo práceneschopný. Vyčerpal nárok na nemocenské dávky, ale naďalej bol PN, pretože jeho zdravotný stav nebol dobrý. Zamestnávateľ s ním počas PN ukončil pracovný pomer, i keď zamestnanec tvrdí, že o tom nemal vedomosť.

Čítať celé

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

14.9.2017  /  Redakcia

Zásadnou zmenou návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní má byť zjednodušenie postupu v prípade tzv. podlimitných zákaziek.


Chystané zmeny v pozemkových spoločenstvách

7.9.2017  /  Redakcia

Novela má za cieľ riešiť dlhodobé problematické otázky vyplývajúce z existencie špecifického typu nedeliteľného spoluvlastníctva (spoločná nehnuteľnosť) a jeho organizačného substrátu (pozemkové spoločenstvo).


Pripravovaná novela zákona o obecnom zriadení

16.8.2017  /  Redakcia

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zmeny zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s predpokladanou účinnosťou k januáru 2018.

tst-partner-logo.png

Zákon o dani z pridanej hodnoty by sa mal upravovať

20.9.2017  /  SITA a.s.

Zákon o dani z pridanej hodnoty má prejsť ďalšími zmenami, ktoré budú účinné od 1. januára 2018.

Čítať celé

Cena práce na Slovensku rastie rýchlejšie ako priemer EÚ

18.9.2017  /  SITA a.s.

Hodinová cena práce v eurozóne v druhom kvartáli tohto roka medziročne vzrástla o 1,8 % a v rámci celej Európskej únie sa zvýšila o 2,2 %.

Čítať celé

Finančná správa sa pripravuje na povinnú elektronickú komunikáciu s podnikateľmi

11.9.2017  /  SITA a.s.

So zavedením povinnej elektronickej komunikácie počíta novela zákona o správe daní, ktorá sa prerokúva v parlamente.

Čítať celé