Finančné odškodňovanie a pokuty zamestnávateľa pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania

Článok poukazuje na viaceré spôsoby a pohľady, s ktorými sa zamestnávatelia stretávajú v prípadoch pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, a to najmä s ohľadom na súčasnú pretrvávajúcu prax podávania žalôb o priznanie státisícových súm odškodného.

Čítať celé

Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu

Po dobu trvania prekážok v práci nie je zamestnanec povinný pre zamestnávateľa vykonávať prácu a jeho neprítomnosť v práci sa, v závislosti od charakteru prekážky, považuje za ospravedlnenú.

Čítať celé

Zmeny v zdravotnom poistení od 1. januára 2018

Zákon č. 351/2017 Z. z. novelizoval s účinnosťou od 1. januára 2018 aj zákon o zdravotnom poistení. Pre oblasť mzdového účtovníctva z novely vyplývajú zmeny týkajúce sa zdravotného poistenia občanov z iného členského štátu alebo z cudziny pri výkone činnosti zamestnanca, platenia poistného pri štrajku zamestnanca a odpočítateľnej položky.

Čítať celé

Dôchodky z 2. piliera po novom

V marci minulého roka bol prijatý zákon č. 97/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon s účinnosťou od 1. februára 2018 prináša zásadné zmeny vo vyplácaní dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia a iné.

Čítať celé

Odvody poistného od 1. januára 2018

Výška odvodov poistného je závislá od statusu poistenca, sadzby poistného a vymeriavacieho základu, z ktorého sa poistné platí. Kategórie poistencov, sadzby poistného a spôsob výpočtu vymeriavacieho základu sa pre rok 2018 nemenia, s výnimkou vymeriavacieho základu zamestnávateľa na zdravotné poistenie jeho zamestnancov, ktorí si uplatňujú odpočítateľnú položku, pretože od 1. januára 2018 sa odpočítateľná položka zamestnávateľa zrušila.

Čítať celé

Mzdové veličiny v roku 2018

13.3.2018  /  Bc. Katarína Danajovičová

V súlade so zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sumu minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením vlády; výška životného minima ovplyvňuje veličiny ako napr. hranicu určenia sadzby dane, výšku nezdaniteľných častí na daňovníka, na manželku (manžela), daňový bonus, výšku exekučnej zrážky a v neposlednom rade napr. hranicu pre vznik nároku na predčasný dôchodok, minimálny dôchodok. Text sumarizuje prehľad týchto veličín.

Čítať celé

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku

8.3.2018  /  Viera Kubanková

Zamestnanec si uplatňuje nezdaniteľnú časť na manželku. Manželka poberá invalidný dôchodok, žiadny iný príjem nemá. Musí zamestnanec započítať do vlastného príjmu manželky aj tento dôchodok? Započítava sa vdovský dôchodok do príjmu zamestnankyne?

Čítať celé

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov

26.2.2018  /  Redakcia

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie predseda vlády Slovenskej republiky.


Novela Trestného zákona na rokovaní vlády

16.2.2018  /  Redakcia

Návrh komplexne upravuje problematiku boja proti terorizmu, vrátane financovania terorizmu a zohľadňuje všetky medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v tejto oblasti.


Novela Zákonníka práce na rokovaní vlády

30.1.2018  /  Redakcia

Účelom poslaneckého návrhu novely Zákonníka práce je úprava súm niektorých mzdových zvýhodnení za prácu a zavedenie nových mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a v nedeľu.

tst-partner-logo.png

Europoslanci schválili návrh zmien v zdaňovaní firiem v Európskej únii

16.3.2018  /  SITA a.s.

Navrhované opatrenia majú okrem iného zabrániť firmám presúvaniu ziskov do krajín s nízkou daňovou sadzbou. Zároveň však vytvárajú aj základ pre harmonizovaný systém zdaňovania príjmov právnických osôb, čo sa slovenským europoslancom príliš nepozdáva.

Čítať celé

Parlament schválil zákon o sociálnych podnikoch

14.3.2018  /  SITA a.s.

Sociálne podniky sa podľa schváleného zákona nebudú vytvárať primárne pre dosahovanie zisku, ale pre naplnenie konkrétneho verejného alebo komunitného záujmu.

Čítať celé

Poslanci odsúhlasili zmeny v treťom dôchodkovom pilieri

14.3.2018  /  SITA a.s.

Novelou zákona sa preberajú európske smernice - smernica o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi únie zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv, či smernica o činnosti inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia.

Čítať celé