Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
eurá so stužkou

Dividendy vyplácané v roku 2014

Podiel na zisku je peňažný podiel z čistého zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva vyplácaný osobám, ktoré majú účasť na základom imaní tejto spoločnosti alebo družstva. Právo na podiel na zisku vzniká rozhodnutím vlastníkov obchodnej spoločnosti alebo družstva o rozdelení dosiahnutého zisku. Na účely zdaňovania a platenia poistného sa vyplatené podiely na zisku a ostatné podiely podľa Obchodného zákonníka označujú ako „dividendy“.

Čítať celé
manažér premýšľa

Odstupné a odchodné u zamestnávateľa

V súvislosti so skončením pracovného pomeru vznikajú zamestnancom v prípadoch upravených Zákonníkom práce nároky na odstupné a odchodné. Pre niektoré skupiny zamestnancov tieto nároky upravujú osobitné predpisy. 

Čítať celé
žiarovka na ruke manažéra

Metodický pokyn k výpočtu základu dane

Cieľom metodického pokynu je zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte základu dane podľa zákona o dani z príjmov.

Čítať celé
porada

Formy pôsobenia zástupcov zamestnancov

Zákonník práce uvádza a definuje celkovo štyri formy účasti zástupcov zamestnancov na utváraní pracovných podmienok, pričom ide o spolurozhodovanie, prerokovanie, právo na informácie a kontrolnú činnosť.

Čítať celé
doktor

Lekárske preventívne prehliadky

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, prostredníctvom ktorých je možné včas odhaliť počiatočné zmeny zdravotného stavu zamestnancov súvisiace s prácou a zabrániť vzniku chorôb z povolania alebo ochorení súvisiacich s prácou, sú jedným z najúčinnejších opatrení zameraných na zlepšenie ochrany zdravia konkrétnych zamestnancov.

Čítať celé

dieťa na lúke

Materská dovolenka – nutnosť alebo voľba zamestnankyne?

23.10.2014  /  JUDr. Ondrej Beracka

Celkom zaujímavá situácia, o ktorej sa málo diskutuje, je ukrytá v Zákonníku práce a týka sa čerpania materskej dovolenky.

Čítať celé
mladá žena s notebookom a slúchadlami

Zamestnávanie cudzincov (Videoškolenie)

21.10.2014  /  Júlia Pšenková

Videoškolenie je vhodné pre všetkých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú cudzincov, či už z priestoru EÚ alebo mimo neho. Obsahuje sumarizáciu základných princípov nariadení EÚ o sociálnom zabezpečení.

Čítať celé

Nové nástroje v personálnych softvéroch prinesú významnú úsporu času nielen personalistom

20.10.2014  /  Mgr. Dagmar Bleyová

Čas sú peniaze. I preto spoločnosť HOUR, výrobca personálneho softvéru Human, z ktorého je v súčasnosti na Slovensku tlačená každá šiesta výplatná páska, prináša personalistom nové sofistikované funkcie. Tie zamestnancom ušetria čas a následne ich zamestnávateľom financie.

Čítať celé

Návrh zákona o registri adries

24.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívny rámec pre fungovanie registra adries, ako informačného systému verejnej správy, evidujúceho adresy a adresné body bytových a nebytových budov, a to tak na účely ich využitia ako referenčných údajov inými štátnymi orgánmi na výkon ich činnosti, ako aj na účely podpory činnosti orgánov štátu majúcich v kompetencii zabezpečovanie ochrany života, zdravia a majetku osôb.


Návrh zákona o poisťovníctve

21.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Predmetom návrhu zákona sú niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením a vykonávaním činností poisťovní a zaisťovní so sídlom na území Slovenskej republiky, úprava reorganizácie a niektorých vzťahov súvisiacich s ich zánikom.


Návrh zákona novely zákona o stimuloch pre výskum a vývoj

16.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu je, aby bolo možné aj v roku 2015 pokračovať v podpore výskumu a vývoja u malých a stredných podnikov a napĺňať uznesenie Vlády SR č. 227/2013 B. 107 k opatreniam v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu.

tst-partner-logo.png

Dlhodobo nezamestnaní sa budú môcť vrátiť do školy

24.10.2014  /  SITA a.s.

Dlhodobo nezamestnaní sa budú môcť vrátiť do školy. Budú sa tak môcť vzdelávať, aby si našli uplatnenie na trhu práce. Takýto spoločný plán predstavili ministerstvo práce a ministerstvo školstva, pripravovaný projekt nazvali Späť do škôl.

Čítať celé

Slovensku v roku 2012 uniklo na DPH takmer 2,8 mld. eur

24.10.2014  /  SITA a.s.

Slovensko patrilo v roku 2012 ku krajinám s najvyššími daňovými únikmi pri dani z pridanej hodnoty v rámci Európskej únie. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Európskej komisie, podľa ktorej predstavoval na Slovensku výpadok príjmov z dane z pridanej hodnoty v spomínanom roku oproti očakávaným príjmom až 39 %.

Čítať celé

Pravidlá pri výpočte úrokov z omeškania sa zmenia

23.10.2014  /  SITA a.s.

Vláda schválila novelizáciu nariadenia k Obchodnému zákonníku, ktoré spresňuje pravidlá pre výpočet úrokov z omeškania pri omeškaní dlžníka. Navrhovaná zmena právnej úpravy predpokladá, že systém fixných úrokov z omeškania bude systémom opčným a systém tzv. variabilných úrokov z omeškania systémom predvoleným.

Čítať celé