Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
notebook s knihami

Dôsledky obmedzenia súbehu dobrovoľného a povinného nemocenského poistenia

Dobrovoľné nemocenské poistenie prešlo od jeho prvého vymedzenia v zákone o sociálnom poistení radikálnymi zmenami, ktoré oproti pôvodnému stavu zo začiatku roka 2004 výrazne obmedzili osobný rozsah dobrovoľného nemocenského poistenia.

Čítať celé
zamestnanci obedujú

Zabezpečenie stravovania osobám činným na základe dohody o práci

Právny nárok na zabezpečenie stravovania majú len zamestnanci zamestnávateľov, ktorí vykonávajú práce v pracovnom pomere k zamestnávateľovi na základe pracovnej zmluvy. Na zabezpečenie stravovania nemá nárok dohodár, aj keď sa podľa § 11 Zákonníka práce považuje za zamestnanca.

Čítať celé
muž skáče cez prekážky

Poskytovanie pracovného voľna pri prekážkach z dôvodu všeobecného záujmu

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času.

Čítať celé
žena pri kopírke

Získavanie osobných údajov

Komentár k ustanoveniu § 15 zákona o ochrane osobných údajov.

Čítať celé

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste (VIDEO)

Vo videosekvencii od Júlie Pšenkovej z videoškolenia Cestovné náhrady zistíte, ako je to so stravným pri tuzemskej pracovnej ceste.

Čítať celé

vypĺňanie tlačiva

Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

12.9.2014  /  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Uchádzač o zamestnanie je povinný do ôsmich kalendárnych dní písomne oznámiť úradu každú zmenu skutočností rozhodných pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Čítať celé
panáčik s hodinami

Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

11.9.2014  /  Mária Jančíková

Aký je postup pri poskytovaní mzdového zvýhodnenia podľa kolektívnej zmluvy?

Čítať celé
panáčik s výkričníkom

Povinnosti živnostníkov s odloženým daňovým priznaním voči Sociálnej poisťovni

9.9.2014  /  Sociálna poisťovňa

Informácia pre živnostníkov a ostatné SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2013 a ich hrubý príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti presiahol sumu 4 830 eur.

Čítať celé

Návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií

12.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu zákona je predchádzať vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedziť následky takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok mimo podnikov. Návrh zákona ustanovuje povinnosti pre prevádzkovateľov podnikov, v ktorých sa nachádzajú určité množstvá nebezpečných látok, tak, aby sa zabezpečila prevencia a minimalizovali následky závažnej havárie v prípade jej vzniku. 


Návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti...

12.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom predloženého návrhu je precizovanie ustanovení v súvislosti s vyberaním poplatkov a doplatkov zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od občana. Navrhuje sa jednoznačne určiť súčasti zdravotného výkonu. Oproti doterajšej právnej úprave sa ustanovuje, že zdravotné výkony poskytované pri liečbe choroby uvedenej v zozname chorôb a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých môže poskytovateľ požadovať úhradu, bude schvaľovať príslušný VÚC.


Návrh novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva...

12.9.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Návrh zákona bol vypracovaný s cieľom vytvoriť priaznivejšie podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve pre mladých poľnohospodárov. Súčasne tým chce prispieť k riešeniu generačnej výmeny v poľnohospodárstve a podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku, kde jedným z rozhodujúcich odvetví tvorby pracovných príležitostí je poľnohospodárstvo.

tst-partner-logo.png

Počet poberateľov nezamestnaneckej dávky v auguste stúpol

16.9.2014  /  SITA a.s.
Sociálna poisťovňa vyplatila minulý mesiac dávku v nezamestnanosti 35 tisíc osobám. V porovnaní s júlom ide o nárast o 672 osôb. Počet ľudí, ktorí dostávajú nezamestnaneckú dávku, v auguste vzrástol po piatich mesiacoch poklesu.
Čítať celé

Vianočné príspevky k dôchodkom nepodliehajú exekúcii

16.9.2014  /  SITA a.s.

Slovenská komora exekútorov upozorňuje dôchodcov, že vianočné príspevky k dôchodkom, ktoré schválila Národná rada Slovenskej republiky, nepodliehajú exekúciám. Ide o štátnu sociálnu dávku, na ktorú sa exekúcia nevzťahuje.

Čítať celé

Oznamovatelia korupcie majú byť chránení

12.9.2014  /  SITA a.s.

Z návrhu zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorý parlament posunul do druhého čítania, vyplýva, že oznamovatelia korupcie a inej protispoločenskej činnosti by mali byť chránení. Vládny návrh počíta i s možnosťou finančných odmien pre odvážnych občanov.

Čítať celé