Choroby z povolania – následok negatívneho pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia na zdravie zamestnancov

Choroba z povolania je ochorenie, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s pracovnou činnosťou, zaradená do zoznamu chorôb z povolania a uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom.

Čítať celé

Na čo je potrebné pamätať pri zakladaní pracovného pomeru

Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou po tom, čo sa zmluvné strany dohodli na jej obsahu, pričom podmienkou pre platné založenie pracovného pomeru je dohoda strán na podstatných náležitostiach pracovnej zmluvy.

Čítať celé

Práva a povinnosti študenta a zamestnávateľa v súvislosti s platením poistného

Na účely zdravotného poistenia sú fyzické osoby vykonávajúce u zamestnávateľa práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade s § 11 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení považované za zamestnancov.

Čítať celé

Dovolenka v otázkach a odpovediach

Súčasťou podrobného článku o dovolenke, ktorá je v podmienkach slovenskej právnej úpravy podrobne upravená v Zákonníku práce je 52 praktických príkladov.

Čítať celé

Nadčas, sviatok, nočná práca pri rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

Ako bude rozvrhnutý pracovný čas prináleží na zamestnávateľovi, ktorý musí túto otázku vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, ak títo u neho pôsobia.

Čítať celé

Dovolenka a sviatok

18.7.2017  /  Ing. Jana Repáčová

Zamestnávateľ zamestnáva zamestnancov v nepretržitej prevádzke s rozvrhom pracovných zmien: 2 dni denná od 06:00 h do 18:00 h, 2 dni nočná od 18:00 h do 06:00 h, 4 dni voľno.
1. Minimálne koľko dní dovolenky vcelku musí zamestnanec v nepretržitej prevádzke čerpať, aby mu vznikol nárok na mzdu za sviatok, keďže je mesačne odmeňovaný?
2. Počas veľkonočných sviatkov si zamestnanec, ktorý mal pracovať od 14. 4. do 17. 4. 2017, vypísal dovolenku na všetky uvedené 4 dni. Za koľko dní má nárok na mzdu za sviatok? Je mesačne odmeňovaný.
(vybraný príklad z praxe)

Čítať celé

Preukázanie prekážky v práci

14.7.2017  /  Viera Kubanková

Zamestnanec v prípade prekážky na strane zamestnanca je povinný predložiť potvrdenie o existencii prekážky v práci. Má zamestnávateľ zákonnú možnosť nepožadovať tieto potvrdenia o návšteve lekára? Aké zákonné úkony musí v tomto prípade zamestnávateľ vykonať?

Čítať celé

Bezpečný biznis: S poistením pohľadávok od Euler Hermes | Inzercia

14.7.2017

Poistenie pohľadávok je špecifickým a stále málo rozšíreným druhom poistenia, ktorého základom je krytie rizika.

Čítať celé

Navrhované zmeny Obchodného zákonníka k 1. októbru 2017

29.6.2017  /  S-EPI, s.r.o.

Novela má vykonať transpozíciu smernice EÚ 2016/943 o ochrane obchodného tajomstva, zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností a posilniť zodpovednosť štatutárnych orgánov, ako aj spoločníkov v prípadoch, v ktorých uskutočňujú úkony poškodzujúce spoločnosť.


Zmeny v zákone o sudcoch a prísediacich

31.5.2017  /  Redakcia

Národná rada Slovenskej republiky schválila zmeny v zákone č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich. Súčasťou zmien je aj nová vyhláška o odmeňovaní členov disciplinárneho senátu, ktorí nie sú sudcami. 


Ďalšie sprísnenie zodpovednosti štatutárov a nový trestný čin nekalej likvidácie

20.4.2017  /  Redakcia

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh ďalšej zmeny Obchodného zákonníka s predpokladanou účinnosťou od 1. októbra 2017.

tst-partner-logo.png

Niektorým SZČO sa od júla menia ich odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni

20.7.2017  /  SITA a.s.

Vyše 154,2 tisíca SZČO dostalo zo Sociálnej poisťovne oznámenie o tom, či sa im mení výška poistného na sociálne poistenie, ďalším 22,2 tisíca podnikateľom ich povinnosť platiť sociálne odvody od začiatku tohto mesiaca vznikla a zvyšným 11,8 tisíca SZČO povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne zanikla.

Čítať celé

Zamestnanosť sa v máji zvýšila vo všetkých sledovaných oblastiach

13.7.2017  /  SITA a.s.

Ako informoval Štatistický úrad SR, zamestnanosť v ubytovaní sa zvýšila o 11,5 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,2 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 8,1 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 5 %.

Čítať celé

Neziskovky dostali z podaných daňových priznaní viac ako 31 mil. eur

10.7.2017  /  SITA a.s.

Občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie majú už na svojich účtoch 31,25 mil. eur. Ide o peniaze, ktoré sa im rozhodli poukázať občania a podnikatelia.

Čítať celé