Domů Mzdová kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog Objednávka

Obmedzenie dĺžky trvania dohôd uzatvorených pred a po 1. 7. 2014 (VIDEO)

Pozrite si videosekvenciu s RNDr. Janou Motyčkovou spracovanú z videoškolenia Zmeny v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. 7. 2014, zameranú na obmedzenie dĺžky trvania dohôd uzatvorených po 1. 7. 2014 na 12 mesiacov a obmedzenie trvania dohôd uzatvorených pred 1. 7. 2014.

Čítať celé
žena balí kanceláriu

Príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca

Nadbytočnosť zamestnanca a zákaz utvorenia zrušeného miesta z pohľadu právnej teórie a súdnej praxe. Aby neurobil zamestnávateľ zbytočné chyby pri realizácii výpovede z dôvodu nadbytočnosti a pri časovo obmedzenom zákaze utvorenia zrušeného pracovného miesta, je potrebné vykonať viaceré kroky v určitej postupnosti. 

 

Čítať celé
špendlíky v kalendári

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2013

V priebehu kalendárneho roka sa poistné na zdravotné poistenie platí formou preddavkov. Cieľom ročného zúčtovania poistného je vypočítať poistné zo skutočných príjmov poistenca za celý rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva.

Čítať celé

Mzdový predpis na rok 2014

Vnútorný mzdový predpis upravuje spôsob odmeňovania zamestnancov spoločnosti, ktorá predpis vydala. 

Čítať celé
šokovaná zamestnankyňa

Posúdenie odvodovej povinnosti živnostníkov a ostatných SZČO k 1. júlu 2014 a určenie ich vymeriavacieho základu

Od 1. júla 2014, na základe novely zákona o sociálnom poistení, už nebude postavenie SZČO závislé od registrácie na daňovom úrade.

Čítať celé

žena pracuje na PC

Osobitná registrácia

28.7.2014  /  Sylvia Kozáková

Ktoré informačné systémy sú prevádzkovatelia povinní prihlásiť na osobitnú registráciu podľa zákona o ochrane osobných údajov a akým spôsobom?

Čítať celé
plážové šlapky

Nárok na dovolenku pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

25.7.2014  /  listáreň PP a S-EPI

Zamestnanec sa so zamestnávateľom dohodli na nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase s týždenným pracovným časom 37,5 hodiny. Aký je jeho nárok na dovolenku za rok 2014?

Čítať celé
mobil, notebook a pero na stole

SZČO: Vypočítajte si poistné rýchlo a jednoducho

23.7.2014  /  Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v elektronickej službe Saldokonto pre SZČO zverejnila nový údaj – sumu zaplateného poistného na povinné sociálne poistenie v roku 2013.

Čítať celé

Návrh novely zákona o službách zamestnanosti

15.7.2014  /  Bc. Ivana Gumanová

Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvorenie legislatívneho rámca špecificky určeného na podporu zamestnávania tých mladých ľudí, ktorí po ukončení školy, resp. po jej predčasnom opustení alebo po ukončení povinnej školskej dochádzky nikdy nezískali pravidelne platené zamestnanie, čo znamená, že nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.


Návrh zákona o dani z motorových vozidiel

15.7.2014  /  Bc. Ivana Gumanová

Cieľom návrhu zákona je odstránenie disproporcií, ktoré vznikajú pri aplikácii ustanovení citovaného zákona o miestnych daniach vo vzťahu k zdaňovaniu motorových vozidiel. Najmä zo strany podnikateľov podliehali kritike postupy jednotlivých vyšších územných celkov pri určovaní sadzieb dane a úľav na dani.


Návrh novely zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny...

4.7.2014  /  Bc. Ivana Gumanová

Hlavnou zmenou, ktorú prináša návrh zákona, je zrušenie právnej subjektivity úradov ako rozpočtových organizácií. Cieľom je najmä zmodernizovať výkon štátnej správy tak, aby bola vykonávaná a organizovaná flexibilne, diferencovane podľa potrieb obyvateľov a regiónov, v ktorých žijú, a aby boli zabezpečené rovnaké podmienky pre všetkých občanov pri výkone štátnej správy v predmetnej oblasti.

tst-partner-logo.png

Ministerstvo spravodlivosti pripravuje doručovanie do elektronických schránok

28.7.2014  /  SITA a.s.

Rezort spravodlivosti už ohlásil, že v novom Civilnom sporovom poriadku chce zaviesť princíp doručovania zásielok v papierovej podobe na adresu trvalého pobytu, kde si strana sporu bude musieť zabezpečiť prevzatie, aj keď sa tam nezdržiava.

Čítať celé

DANE: Ministerstvo financií zhoršuje imidž Slovenska

28.7.2014  /  SITA a.s.

Ministerstvo financií podľa podpredsedu KDH Miloša Moravčíka zhoršuje imidž Slovenska v očiach zahraničných investorov. Od budúceho roka ich totiž čakajú vyššie dane a administratívne komplikácie. Podľa neho to vyplýva z novely zákona o dani z príjmov, predloženej do medzirezortného pripomienkového konania.

Čítať celé

Prezident podpísal zachovanie 20-percentnej sadzby DPH

25.7.2014  /  SITA a.s.

Prezident SR podpísal novelu zákona o DPH, ktorou sa zachováva sadzba dane na úrovni 20 %. Súčasťou zmien je aj umožnenie správcovi dane počas daňovej kontroly vyhotoviť čiastkový protokol, na základe ktorého môže vrátiť preverenú časť nadmerného odpočtu ešte pred ukončením daňovej kontroly. Skráti sa aj obdobie, v ktorom je platiteľ DPH vedený v zozname subjektov, pri ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie.

Čítať celé