Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
čísla v hlave

Všeobecný vymeriavací základ za rok 2013 – vplyv na sociálne a zdravotné poistenie v roku 2015

Vplyv všeobecného vymeriavacieho základu na veličiny v oblasti sociálneho poistenia a vplyv priemernej mesačnej mzdy na veličiny v oblasti zdravotného poistenia.

Čítať celé
eurá so stužkou

Dividendy vyplácané v roku 2014

Podiel na zisku je peňažný podiel z čistého zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva vyplácaný osobám, ktoré majú účasť na základom imaní tejto spoločnosti alebo družstva. Právo na podiel na zisku vzniká rozhodnutím vlastníkov obchodnej spoločnosti alebo družstva o rozdelení dosiahnutého zisku. Na účely zdaňovania a platenia poistného sa vyplatené podiely na zisku a ostatné podiely podľa Obchodného zákonníka označujú ako „dividendy“.

Čítať celé
manažér premýšľa

Odstupné a odchodné u zamestnávateľa

V súvislosti so skončením pracovného pomeru vznikajú zamestnancom v prípadoch upravených Zákonníkom práce nároky na odstupné a odchodné. Pre niektoré skupiny zamestnancov tieto nároky upravujú osobitné predpisy. 

Čítať celé
žiarovka na ruke manažéra

Metodický pokyn k výpočtu základu dane

Cieľom metodického pokynu je zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte základu dane podľa zákona o dani z príjmov.

Čítať celé
porada

Formy pôsobenia zástupcov zamestnancov

Zákonník práce uvádza a definuje celkovo štyri formy účasti zástupcov zamestnancov na utváraní pracovných podmienok, pričom ide o spolurozhodovanie, prerokovanie, právo na informácie a kontrolnú činnosť.

Čítať celé

kalkulačka s perom

Kalkulačka pre výpočet vianočného príspevku v roku 2014

30.10.2014  /  Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripravila pre dôchodcov užitočnú pomôcku.

Čítať celé
panáčik s kladivkom

Sadzby stravného od 1. 11. 2014

29.10.2014  /  S-EPI, s.r.o.

Od 1. novembra 2014 sa menia sumy stravného na základe Opatrenia MPSVaR č. 296/2014 Z. z. o sumách stravného.

Čítať celé
žena za monitorom

Nové pravidlá výpočtu výšky nemocenskej dávky

28.10.2014  /  Sociálna poisťovňa

Od nového roka budú platiť nové pravidlá výpočtu výšky nemocenskej dávky.

Čítať celé

Návrh zákona o registri adries

24.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Hlavným cieľom návrhu zákona je vytvoriť legislatívny rámec pre fungovanie registra adries, ako informačného systému verejnej správy, evidujúceho adresy a adresné body bytových a nebytových budov, a to tak na účely ich využitia ako referenčných údajov inými štátnymi orgánmi na výkon ich činnosti, ako aj na účely podpory činnosti orgánov štátu majúcich v kompetencii zabezpečovanie ochrany života, zdravia a majetku osôb.


Návrh zákona o poisťovníctve

21.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Predmetom návrhu zákona sú niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, organizáciou, riadením a vykonávaním činností poisťovní a zaisťovní so sídlom na území Slovenskej republiky, úprava reorganizácie a niektorých vzťahov súvisiacich s ich zánikom.


Návrh zákona novely zákona o stimuloch pre výskum a vývoj

16.10.2014  /  Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu je, aby bolo možné aj v roku 2015 pokračovať v podpore výskumu a vývoja u malých a stredných podnikov a napĺňať uznesenie Vlády SR č. 227/2013 B. 107 k opatreniam v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu.

tst-partner-logo.png

Odvodové úľavy pri študentských brigádach sa zvýšia

29.10.2014  /  SITA a.s.

Hranica zárobku pri dohodách o brigádnickej práci, do ktorej študenti neplatia odvody, sa pre študentov stredných a vysokých škôl od začiatku budúceho roka zvýši na jednotnú sumu 200 eur. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení, ktorú podpísal prezident Andrej Kiska.

Čítať celé

K novelám Trestného zákona a Trestného poriadku 400 pripomienok

29.10.2014  /  SITA a.s.

Definície nových trestných činov ako aj úprava niektorých už existujúcich sú súčasťou novely Trestného zákona. Materiál je po pripomienkovom konaní a čaká na prerokovanie Legislatívnou radou vlády a na schválenie kabinetom. Spolu k týmto normám prišlo okolo 400 pripomienok

Čítať celé

V európskych testoch mohlo byť neúspešných až 36 bánk

28.10.2014  /  SITA a.s.

Testovanie bánk v Európe ukázalo, že krajiny a banky zavádzajú globálne pravidlá v oblasti kapitálu rôznou rýchlosťou. Záťažové testy bánk v EÚ ukázali, že 25 bánk je príliš slabých na to, aby zvládli tri roky trvajúcu recesiu. Všetky tieto banky pochádzajú z krajín eurozóny.

Čítať celé