Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ministerstvo vypracovalo návrh zákona s cieľom skvalitnenia regulačného rámca rozpočtov územnej samosprávy a posilnenia ich rozpočtovej disciplíny ako stabilizačnej súčasti rozpočtu verejnej správy. 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Ministerstvo vypracovalo návrh zákona s cieľom skvalitnenia regulačného rámca rozpočtov územnej samosprávy a posilnenia ich rozpočtovej disciplíny ako stabilizačnej súčasti rozpočtu verejnej správy. 

V záujme zabezpečenia stabilného vývoja parametrov rozpočtu verejnej správy vo vzťahu k rozpočtom územnej samosprávy sa v návrhu zákona modifikujú podmienky pre prijímanie návratných zdrojov financovania, doplňuje sa regulácia zostavovania rozpočtu a vykonávanie jeho zmien počas roka, spresňuje sa režim hospodárenia subjektov územnej samosprávy počas rozpočtového provizória a doplňujú sa podmienky pre obce a vyššie územné celky v ozdravnom režime a nútenej správe. V návrhu sa rozširuje okruh záväzkových vzťahov o investičné dodávateľské úvery a záväzky z koncesných zmlúv projektov verejno-súkromného partnerstva v podmienkach územnej samosprávy, ktoré sa premietajú v novej definícii dlhu, ako aj v regulácii splátok návratných zdrojov financovania. Zároveň návrh zamedzuje subjektom územnej samosprávy priame prevzatie záväzkov z úverov, pôžičiek alebo iných dlhov od právnických alebo fyzických osôb.

Návrh zákona v nadväznosti na ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti obsahuje opatrenia na zníženie dlhu obcí a vyšších územných celkov, sprísňuje podmienky pri zvyšovaní zadlžovania obcí a vyšších územných celkov v prípade, ak tento dosiahne výšku 50 % a viac skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 

Návrh zákona ustanovuje, že údaje na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy budú obce a vyššie územné celky poskytovať prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS. SAM v správe ministerstva financií.

Návrh novely zákona súčasne rozširuje možnosti prijímania návratných zdrojov financovania pre zabezpečenie predfinancovania nielen spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, ale aj ďalších programov v rámci medzinárodnej spolupráce. 

V návrhu sa ďalej doplňuje regulácia zostavovania rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku a vykonávanie jeho zmien počas roka. Navrhuje sa časovo limitovať vykonávanie zmien, ktoré majú dosah na schodok rozpočtu, len do 30. júna príslušného rozpočtového roka s presne špecifikovanými výnimkami. Návrh sprísňuje podmienky hospodárenia počas rozpočtového provizória a súčasne ustanovuje lehotu na schválenie rozpočtu v podmienkach územnej samosprávy. 

Predložený návrh novely obsahuje aj doplnenie vybraných ustanovení ozdravného režimu a nútenej správy obce. Doplňuje sa ustanovenie o podmienkach zavedenia ozdravného režimu, resp. nútenej správy, kde sa navrhuje nezapočítavať do celkovej výšky záväzkov po lehote splatnosti 60 dní záväzky z realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, ale aj ostatných programov v rámci medzinárodnej spolupráce. Všetky ustanovenia o ozdravnom režime a nútenej správe sa navrhujú rovnako uplatňovať aj v podmienkach vyšších územných celkov. 

S cieľom posilniť finančnú a rozpočtovú disciplínu v podmienkach územnej samosprávy sa navrhuje zvýšenie maximálnej sumy pokuty za nedodržanie povinností, ktoré ustanovuje tento zákon. 

Predložený návrh zákona obsahuje aj niektoré úpravy a doplnky zapracované na základe poznatkov z aplikačnej praxe, napr. stanovuje minimálny rozsah rozpočtového dokumentu, ktorý sa predkladá na schválenie obecnému zastupiteľstvu alebo zastupiteľstvu vyššieho územného celku a spresňuje sa obsah záverečného účtu obce alebo vyššieho územného celku. V návrhu sa ďalej prerokovanie a schvaľovanie záverečného účtu ustanovuje ako povinnosť obce a vyššieho územného celku zrealizovať ho najneskôr do šiestich mesiacov po skončení rozpočtového roka.

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2014.

AUTOR

Mgr. Matej Trnavský

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

11.03.2013