Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ministerstvo vypracovalo návrh zákona s cieľom skvalitnenia regulačného rámca rozpočtov územnej samosprávy a posilnenia ich rozpočtovej disciplíny ako stabilizačnej súčasti rozpočtu verejnej správy. 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).

Ministerstvo vypracovalo návrh zákona s cieľom skvalitnenia regulačného rámca rozpočtov územnej samosprávy a posilnenia ich rozpočtovej disciplíny ako stabilizačnej súčasti rozpočtu verejnej správy. 

V záujme zabezpečenia stabilného vývoja parametrov rozpočtu verejnej správy vo vzťahu k rozpočtom územnej samosprávy sa v návrhu zákona modifikujú podmienky pre prijímanie návratných zdrojov financovania, doplňuje sa regulácia zostavovania rozpočtu a vykonávanie jeho zmien počas roka, spresňuje sa režim hospodárenia subjektov územnej samosprávy počas rozpočtového provizória a doplňujú sa podmienky pre obce a vyššie územné celky v ozdravnom režime a nútenej správe. V návrhu sa rozširuje okruh záväzkových vzťahov o investičné dodávateľské úvery a záväzky z koncesných zmlúv projektov verejno-súkromného partnerstva v podmienkach územnej samosprávy, ktoré sa premietajú v novej definícii dlhu, ako aj v regulácii splátok návratných zdrojov financovania. Zároveň návrh zamedzuje subjektom územnej samosprávy priame prevzatie záväzkov z úverov, pôžičiek alebo iných dlhov od právnických alebo fyzických osôb.

Návrh zákona v nadväznosti na ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti obsahuje opatrenia na zníženie dlhu obcí a vyšších územných celkov, sprísňuje podmienky pri zvyšovaní zadlžovania obcí a vyšších územných celkov v prípade, ak tento dosiahne výšku 50 % a viac skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 

Návrh zákona ustanovuje, že údaje na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy budú obce a vyššie územné celky poskytovať prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS. SAM v správe ministerstva financií.

Návrh novely zákona súčasne rozširuje možnosti prijímania návratných zdrojov financovania pre zabezpečenie predfinancovania nielen spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, ale aj ďalších programov v rámci medzinárodnej spolupráce. 

V návrhu sa ďalej doplňuje regulácia zostavovania rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku a vykonávanie jeho zmien počas roka. Navrhuje sa časovo limitovať vykonávanie zmien, ktoré majú dosah na schodok rozpočtu, len do 30. júna príslušného rozpočtového roka s presne špecifikovanými výnimkami. Návrh sprísňuje podmienky hospodárenia počas rozpočtového provizória a súčasne ustanovuje lehotu na schválenie rozpočtu v podmienkach územnej samosprávy. 

Predložený návrh novely obsahuje aj doplnenie vybraných ustanovení ozdravného režimu a nútenej správy obce. Doplňuje sa ustanovenie o podmienkach zavedenia ozdravného režimu, resp. nútenej správy, kde sa navrhuje nezapočítavať do celkovej výšky záväzkov po lehote splatnosti 60 dní záväzky z realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, ale aj ostatných programov v rámci medzinárodnej spolupráce. Všetky ustanovenia o ozdravnom režime a nútenej správe sa navrhujú rovnako uplatňovať aj v podmienkach vyšších územných celkov. 

S cieľom posilniť finančnú a rozpočtovú disciplínu v podmienkach územnej samosprávy sa navrhuje zvýšenie maximálnej sumy pokuty za nedodržanie povinností, ktoré ustanovuje tento zákon. 

Predložený návrh zákona obsahuje aj niektoré úpravy a doplnky zapracované na základe poznatkov z aplikačnej praxe, napr. stanovuje minimálny rozsah rozpočtového dokumentu, ktorý sa predkladá na schválenie obecnému zastupiteľstvu alebo zastupiteľstvu vyššieho územného celku a spresňuje sa obsah záverečného účtu obce alebo vyššieho územného celku. V návrhu sa ďalej prerokovanie a schvaľovanie záverečného účtu ustanovuje ako povinnosť obce a vyššieho územného celku zrealizovať ho najneskôr do šiestich mesiacov po skončení rozpočtového roka.

Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2014.