Ak prvýkrát začína podnikať študent

Ak začne študent vykonávať činnosť SZČO, povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie vzniká prvýkrát až v nasledujúcom kalendárnom roku (2019).

student

Ak študenti strednej, resp. vysokej školy získajú živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na vykonávanie zárobkovej činnosti, stanú sa samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO). Ihneď po získaní oprávnenia im však žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni nevzniknú. Povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie im prvý raz môže vzniknúť až v nasledujúcom kalendárnom roku (2019) po tom, ako začnú činnosť SZČO vykonávať. Ak teda študent začne vykonávať činnosť ako SZČO napr. v roku 2018, tak povinnosť platiť poistné na povinné sociálne poistenie mu môže vzniknúť najskôr až od 1. júla 2019. Táto povinnosť sa bude posudzovať podľa výšky dosiahnutých príjmov z podnikania uvedených v daňovom priznaní za rok 2018, ak teda prekročia hranicu hrubého príjmu z podnikania vo výške 5 724 eur.

Vznik povinného nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia potom takejto začínajúcej SZČO oznámi Sociálna poisťovňa písomne, a to v lehote 20 dní odo dňa vzniku povinného poistenia. Zároveň mu oznámi aj informácie o vymeriavacom základe, výške poistného, dátume splatnosti poistného a aj o údajoch týkajúcich sa úhrady poistného. Viac podrobností o povinnostiach živnostníkov a ostatných SZČO poskytne každá pobočka Sociálnej poisťovne. Informácie sa nachádzajú aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti SZČO.

Autor: Sociálna poisťovňa

Súvisiace odborné články

AUTOR

Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa bola zriadená 1. novembra 1994 zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni ako verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia. Od Slovenskej poisťovne prevzala 1. apríla 2002 aj poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania – úrazové poistenie. Od 1. januára 2004 vykonáva sociálne poistenie na základe zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení., t.j. nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie - starobné a invalidné, ďalej úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Od 1. januára 2005 Sociálna vykonáva aj činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia – predovšetkým vyberá príspevky, postupuje ich dôchodkovým správcovským spoločnostiam a registruje zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Dátum publikácie

05.09.2018