Cezhraničné vysielanie zamestnancov – komentár (právna úprava EÚ, SR a vybraných štátov)

Komentár k cezhraničnému vysielaniu zamestnancov (zákon č. 351/2015 Z. z.) – pojem vyslanie, miesto výkonu práce v inom štáte, zahraničná pracovná cesta, overovanie skutočného vyslania.

mapa_zamestnanec

Právny vzťah s cudzím prvkom – vyslanie ako výnimka z pravidiel medzinárodného práva súkromného

V § 5 ods. 1 ZP sa upravuje postup, ak do pracovnoprávneho vzťahu vstupuje tzv. cudzí prvok. Tento cudzí prvok spôsobuje, že v prípade pracovnoprávneho vzťahu do úvahy môže pripadať aj aplikácia pracovného práva iného štátu. Aj v prípade vyslania do pracovnoprávneho vzťahu „vstupuje“ cudzí prvok (v tomto prípade ide o dočasné miesto výkonu práce v inom štáte, ako zamestnanec obvykle pracuje).

§ 5 ods. 1 ZP len všeobecne rieši otázku spojenú s prítomnosťou cudzieho prvku v pracovnoprávnych vzťahoch, a to tak, že sa subsidiárne odvoláva na právne predpisy medzinárodného práva súkromného, ktoré majú prednosť pred Zákonníkom práce.

Zákonník práce však v kontexte transpozície smernice 96/71/ES a smernice 2014/67/EÚ osobitne v § 5 ods. 2 reguluje časť medzinárodného práva súkromného pre otázku vyslania (najmä pre vyslanie zamestnanca na územie SR – kde určuje, ktoré právo, právo ktorého štátu je rozhodné pri aplikácii niek­torých pracovnoprávnych inštitútov, resp. niek­torých ich častí – napr. výmera dovolenky, maximálna dĺžka pracovného času).

 

Článok je skrátený. Celý článok nájdete tu:

Cezhraničné vysielanie zamestnancov – komentár (právna úprava EÚ, SR a vybraných štátov) 

 

NotebookMC

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

 

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Je autorom viacerých kníh o pracovnom práve (napr. Zákonník práce s komentárom – Poradca podnikateľa 2016, Konto pracovného času), prednáša o pracovnom práve, publikuje akademické aj praktické články v oblasti pracovného práva. Od roku 2010 pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a od roku 2011 je riaditeľom odboru zodpovedným za oblasť právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov – napr. za Zákonník práce, zákon o minimálnej mzde, zákon o kolektívnom vyjednávaní a podieľal sa na všetkých novelách Zákonníka práce v tomto čase.

Dátum publikácie

27.07.2017