Choroby z povolania – následok negatívneho pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov

Choroba z povolania je ochorenie, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s pracovnou činnosťou, zaradená do zoznamu chorôb z povolania a uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom.

doktorpanacik_kresl

Choroby z povolania – následok negatívneho pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia na zdravie zamestnancov

Choroba z povolania je ochorenie, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s pracovnou činnosťou, je zaradená do zoznamu chorôb z povolania a uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom – poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore pracovné lekárstvo alebo klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia; u profesionálnych kožných ochorení v odbore dermatovenerológia (kožné lekárstvo). Zoznam chorôb z povolania je uverejnený v prílohe č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov; obsahuje 47 diagnóz a skupín diagnóz, ktoré môžu byť uznané ako choroba z povolania.

Výskyt chorôb z povolania je jedným z najdôležitejších ukazovateľov úrovne starostlivosti o zdravie zamestnancov. Choroby z povolania alebo ochorenia súvisiace s prácou môžu vzniknúť nepriaznivým a dlhodobým pôsobením chemických, fyzikálnych, biologických a iných faktorov pracovného prostredia a iných škodlivých vplyvov na zdravie zamestnancov. Len niektoré choroby z povolania vznikajú na pracovisku už po relatívne krátkej dobe expozície; sú to akútne profesionálne otravy. Iné profesionálne ochorenia vzniknú po dlhodobom kontakte zamestnancov so škodlivým faktorom v pracovnom prostredí počas niekoľkých mesiacov až rokov. Ide napr. o ochorenia horných končatín z vibrácií alebo z dlhodobého nadmerného a jednostranného za­ťaženia pri práci alebo o poruchu sluchu z nadmerného hluku. Existujú však aj profesionálne choroby, ktoré sa objavia až po dlhoročnej expozícii, napr. choroba zaprášenia pľúc kremičitým prachom – silikóza alebo nádorové ochorenia spôsobené prácou s karcinogénnymi faktormi, ako sú naprík­lad azbest, benzén, vinylchlorid, ionizujúce žiarenie. Ich negatívny vplyv na zdravie sa môže prejaviť až za niekoľko desiatok rokov, často až po ukončení expozície týmito faktormi.

Postup pri posudzovaní profesionality ochorenia

Lekár, ktorý zistí alebo predpokladá, že došlo k zmene zdravotného stavu osoby (zamestnanca) vo vzťahu k vykonávanej práci, odošle túto osobu na vyšetrenie špecializovanému pracovisku. Úlohou špecializovaného pracoviska je potvrdiť alebo vylúčiť podozrenie na poškodenie zdravia súvisiace s prácou. Špecializovanými pracoviskami sú vybraní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti; sú to lekári v ambulancii pracovného lekárstva alebo kožného lekárstva alebo poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť lekármi s odbornou spôsobilosťou v odbore pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo dermatovenerológia. Uznanie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania špecializovanými pracoviskami upravuje § 31a až § 31f zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 355/2007 Z. z.“).

Aby sa preukázalo, či príčiny konkrétneho ochorenia majú alebo nemajú profesionálny pôvod, dôležitým krokom je zisťovanie, či zamestnanec pracoval v podmienkach, v ktorých mohlo profesionálne ochorenie vzniknúť.

 

Článok je skrátený. Celý článok nájdete tu:

Choroby z povolania – následok negatívneho pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia na zdravie zamestnancov

NotebookMC

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

 

 

 

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Ústav verejného zdravotníctva SR

Dátum publikácie

20.07.2017