Čo by mal zamestnávateľ zabezpečiť pre zamestnancov?

Zamestnanecké benefity, ako napr. plnenia zo sociálneho fondu, oceňovanie zamestnancov, dodatková dovolenka, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a iné – ako môže zamestnávateľ rozšíriť benefitný systém, doplniť kolektívnu zmluvu zamestnávateľa či samotné interné normy?

tt_zamestnanecke-benefity

Téma podnikovej sociálnej politiky je stále aktuálna. Zaoberáme sa najmä otázkou štruktúry zamestnaneckých benefitov, zdrojom financií pre poskytovanie týchto benefitov a zároveň i daňovým súvislostiam. Pre zamestnávateľa je tu možnosť rozšíriť benefitný systém, doplniť kolektívnu zmluvu, zamestnávateľa či samotné interné normy. 

Zamestnanecké benefity sa stali súčasťou odmeňovacieho systému všetkých zamestnávateľov. Zamestnávateľ s cieľom vytvoriť priaznivé pracovné podmienky motivuje svojich zamestnancov poskytovaním benefitov. Medzinárodné účtovné štandardy používajú pojem „požitky“, tento pojem je podskupinou pojmu „benefity“ alebo „výhody“.

Peňažný zamestnanecký požitok je akákoľvek peňažná úhrada zamestnávateľa zamestnancom vo forme peňažných prostriedkov (príspevky zo sociálneho fondu, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie, účelové sporenie).

Nepeňažný zamestnanecký požitok je akákoľvek forma hodnoty daná zamestnávateľom zamestnancom (napr. zdravotná starostlivosť, poskytovanie áut, úhrada nákladov na bývanie, subvencované tovary alebo služby).

Zamestnávateľ na účely tohto zákona je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo fyzická osoba s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

Zamestnanecké benefity znamenajú poskytovanie zamestnaneckých výhod zamestnancom, ktoré im zamestnávateľ poskytuje vo forme peňažných alebo nepeňažných plnení. Medzi zamestnanecké benefity nepatria 13. plat či pracovná zmluva na dobu neurčitú. Pod pojem zamestnanecké benefity nemožno zaraďovať poskytovanie tých výhod, ktoré zamestnanci prijmú od zamestnávateľa v rámci plnenia povinností zamestnávateľa zo všeobecne záväzných právnych predpisov, napr. plnenia zo sociálneho fondu (len zákonné plnenie), poskytovanie cestovných náhrad a pod.

Štruktúra zamestnaneckých benefitov s uvedením nákladov zamestnávateľa

A. Peňažné benefity (hotovostné)

a) Plnenia zo sociálneho fondu

Sociálny fond sa tvorí ako úhrn:

  • povinného prídelu vo výške 0,6 % až 1 % zo základu uvedeného v § 4 ods. 1 zákona o sociálnom fonde, t. j. zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok, príp. zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac, ak hovoríme o základe na určenie mesačného prídelu do fondu,
  • ďalšieho prídelu vo výške:
    • dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa nemôže pôsobiť odborový orgán podľa osobitného predpisu, najviac vo výške 0,5 % zo základu ustanoveného v spomínanom § 4 ods. 1 zákona alebo
    • sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, najviac však vo výške 0,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1 zákona;
  • ďalších zdrojov fondu, t. j. zdroje podľa uvedeného zákona alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov, dary, dotácie a príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do fondu.

POZNÁMKA

Zamestnávateľ, ktorý vytvára zisk, môže prispieť do fondu prídelmi z použiteľného zisku, tým nie je dotknutá povinnosť takéhoto zamestnávateľa tvoriť sociálny fond.

Fond sa tvorí v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu. Ak zamestnávateľ vypláca mzdu alebo plat vo viacerých výplatných termínoch, za deň výplaty sa na účely tohto zákona považuje posledný dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu za uplynulý kalendárny mesiac. Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do piatich dní po dni dohodnutom na výplatu mzdy alebo platu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

UPOZORNENIE

Odporúčame zapracovať zamestnanecký benefit v kolektívnej zmluve zamestnávateľa alebo prijatie interného predpisu zo strany štatutárneho orgánu spoločnosti upravujúceho tvorbu a následné použitie sociálneho fondu zamestnávateľa a hospodárenie s ním v súlade s ustanoveniami zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde.

 

Pokračovanie článku po prihlásení:

Podniková politika – čo by mal zamestnávateľ zabezpečiť pre svojich zamestnancov

MC-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

JUDr. Slavomíra Gejdošová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

20.04.2018