Forma a podmienky súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa predpisov o ochrane osobných údajov účinných od 25. 5. 2018

Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa využíva veľmi často, v niek­torých prípadoch aj vtedy, ak ho nie je vôbec treba. 

forma a podmienky suhlasu so spracOU

kapitoly článku:

Forma súhlasu
Právny základ spracúvania osobných údajov – súhlas dotknutej osoby
Podmienky vyjadrenia súhlasu
NOVINKA – Podmienky uplatniteľné na súhlas dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti
Výslovný súhlas
     - Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov
Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby
Sankcie

V tomto článku si povieme nielen to, kedy je súhlas na spracúvanie osobných údajov nevyhnutný, ale aj podmienky súhlasu, aká forma súhlasu je akceptovateľná a aké náležitosti musí mať súhlas podľa nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 25. 5. 2018 (ďalej len: „nový zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENIA EURÓPSKEHO PAR­LA­MEN­TU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „nariadenie GDPR“). Účinnosťou nových predpisov sa zrušuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niek­­torých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

Hlavné zmeny sú v sprísnení požiadaviek na získanie súhlasu, dobe udelenia súhlasu, povinnosti prevádzkovateľa vedieť súh­las preukázať, súhlas na účely vedeckého výskumu, v súhlase dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti a v predpisoch je výslovná úprava práva dotknutej osoby súhlas odvolať.

Viac z oblasti ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. vo videoškoleniach: 

Náležitosti súhlasu, informovanie dotknutých osôb a ich práva podľa nariadenia GDPR

Ochrana osobných údajov v marketingovej komunikácii
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videám v cene predplatného. 

Forma súhlasu

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len: „zákon č. 122/2013 Z. z.“) súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Takáto definícia súhlasu už nebude platiť, pretože podľa čl. 4 ods. 11 nariadenia GDPR: „súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka“.

Na rozdiel od zákona č. 122/2013 Z. z. tu je jasne uvedené, že musí ísť o jednoznačný prejav vôle.

Jednoznačnosť objasňuje aj bod 32 recitálu nariadenia GDPR, podľa ktorého súhlas by sa mal poskytnúť jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to nap­rí­klad:

  • písomným vyhlásením,
  • vrátane vyhlásenia prostredníctvom elek­t­ronických prostriedkov (ak má dotknutá osoba poskytnúť súhlas na základe po­žiadavky elektronickými prostriedkami, požiadavka musí byť jasná a stručná a nemala by pôsobiť zbytočne rušivo na používanie služby, pre ktorú sa poskytuje) alebo
  • ústnym vyhlásením.
Príklad č. 1:

Mohlo by to zahŕňať označenie políčka pri návšteve internetového webového sídla (opt in), zvolenie technických nastavení služieb informačnej spoločnosti alebo akékoľvek iné vyhlásenie či úkon, ktorý v tomto kontexte jasne znamená, že dotknutá osoba súhlasí s navrhovaným spracúvaním jej osobných údajov. Ďalej by mohlo ísť o vlastnoručný podpis, vyhlásenie prostredníctvom elektronických prostriedkov, aktívny prístup, zvolenie technických nastavení internetového prehliadača (napr. pri cookies), súhlas zachytený prostredníctvom telefonickej alebo audiovizuálnej nahrávky, iné vyhlásenie alebo úkon, ktorý jasne znamená, že dotknutá osoba súhlasí s navrhovaným spracúvaním jej osobných údajov.

 

Upozornenie!

Mlčanie, vopred označené políčka alebo nečinnosť by sa nemali pokladať za súhlas. To znamená, ak je súhlas udelený napríklad negatívnou formou (zaklikni, ak nesúhlasíš) alebo pokračovaním v hovore, udeľuje dotknutá osoba súhlas alebo ak dotknutá osoba nič neurobí a prevádzkovateľ to považuje za udelenie súhlasu, toto sú presne formy súhlasu, ktoré sú podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR neakceptovateľné.

Zaujímavosť

Často nie je možné v čase získavania údajov úplne určiť účel spracúvania osobných údajov na účely vedeckého výskumu. Preto by sa dotknutým osobám malo umožniť udeliť svoj súhlas pre určité oblasti vedeckého výskumu, pokiaľ sú dodržané uznávané etické normy vedeckého výskumu. Dotknuté osoby by mali mať možnosť udeliť svoj súhlas iba na určité oblasti výskumu alebo časti výskumných projektov v rozsahu, ktorý umožňuje zamýšľaný účel.

Text je skrátený. Prečítajte si celý článok:

Forma a podmienky súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa predpisov o ochrane osobných údajov účinných od 25. 5. 2018

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace príklady z praxe

Dátum publikácie

11.05.2018