Nová fikcia doručenia do vlastných rúk pre občanov

Poslanci NR SR schválili v I. čítaní novelu Správneho poriadku, ktorá zavádza novú fikciu doručenia do vlastných rúk pre občanov – v zmysle ktorej „ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 18 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel“.

Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR 1. čítanie
(NR SR)
2. čítanie (NR SR) 3. čítanie (NR SR) prezident SR 

 

V zmysle predkladanej novely bude teda zmena fikcie doručenia v tom, že v prípade prevzatia uloženej písomnosti na pošte sa bude považovať za deň doručenia deň reálneho prevzatia tejto písomnosti na pošte (čo sa dnes po 3 dňoch od uloženia u občanov nezohľadňuje a to aj v prípade, ak si zásielku počas uloženia na pošte prevzal) a len v prípade - ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, bude sa považovať 18. deň  lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

Takáto právna úprava je plne v súlade aj s princípmi na ktorých sú založené fikcie doručenia písomností napríklad v daňovom konaní podľa Daňového poriadku, v trestnom konaní podľa Trestného poriadku alebo v civilnom súdnom konaní – kde sa podobná nespravodlivá fikcia doručenia ako v súčasnom Správnom poriadku v dnes už neplatnom Občianskom súdnom poriadku po pár rokoch zmenila na fikciu plne zohľadňujúcu skutočný deň prevzatia písomnosti – t.j. v prípade prevzatia uloženej písomnosti na pošte sa považuje za deň doručenia deň reálneho prevzatia tejto písomnosti na pošte. 

AUTOR

Redakcia

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

29.03.2017