Materské a rodičovský príspevok od 1. mája 2017

S účinnosťou od 1. mája 2017 sa výška materského z doterajších 70 % denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu zvyšuje na 75 % a suma rodičovského príspevku z doterajšej výšky 203,20 € sa zvyšuje na 213,20 € mesačne.

Image17379

Podmienky nároku na materské, poskytovanie materského a výšku materského ustanovuje piaty diel zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. S účinnosťou od 1. mája 2017 sa výška materského z doterajších 70 % denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu zvyšuje na 75 %.

Materské zvýši Sociálna poisťovňa u všetkých skupín poistencov automaticky zo zákona. Zvýšenie materského sa týka aj tých poistencov, ktorým vznikol nárok na materské pred 1. májom 2017 a trvá aj po 30. apríli 2017. Poskytovanie rodičovského príspevku ustanovuje zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku.

Predmetom úpravy je aj suma rodičovského príspevku, ktorá je jednotná a neodvíja sa od predošlého príjmu, resp. platenia poistného oprávnenej osoby. S účinnosťou od 1. mája 2017 sa suma príspevku z doterajšej výšky 203,20 € zvyšuje na 213,20 € mesačne. Rodičovský príspevok bude zvýšený aj tým oprávneným osobám, ktorým nárok na rodičovský príspevok vznikol pred 1. májom 2017. Zvýšenie sumy zabezpečí príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bez žiadosti oprávnenej osoby.

Materské od 1. mája 2017

Materské je dávka poskytovaná z nemocenského poistenia poistenkyni z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa alebo inému poistencovi z dôvodu prevzatia starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku.

Nárok na materské môže vzniknúť:

 • zamestnankyni/zamestnancovi,
 • povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe,
 • dobrovoľne nemocensky poistenej osobe,
 • fyzickej osobe, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Ochranná lehota:

 • trvá:
  • sedem dní po skončení nemocenského poistenia,
  • ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní, toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie,
  • v prípade poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, osem mesiacov,
 • skončí, ak neuplynula skôr, dňom, v ktorom:
  • vzniklo nemocenské poistenie,
  • vznikol nárok na výplatu starob­né­ho dôchodku, predčasného starob­ného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

Nárok na materské vzniká:

 • matke dieťaťa,
 • inému poistencovi, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará, pričom iným poistencom je:
  • otec dieťaťa:
   • ak matka dieťaťa zomrela,
   • ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a mat­ka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 • manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 • manželka otca dieťaťa, ak sa stará o die­ťa, ktorého matka zomrela,
 • fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Rodičovský príspevok od 1. mája 2017

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát finančne prispieva rodičom, resp. oprávneným osobám na zabezpečenie starostlivosti o dieťa:

 • do troch rokov veku,
 • do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, t. j. ktoré trpí chorobou uvedenou v prílohe k zákonu o sociálnom poistení a tento stav podľa poznatkov lekárskej vedy trvá viac ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo je predpoklad, že bude trvať viac ako 12 mesiacov a vyžaduje si osobitnú starostlivosť,
 • do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od oprávnenosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti.

O rodičovský príspevok môže žiadať oprávnená osoba, ktorou je:

 • rodič dieťaťa,
 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Nárok na rodičovský príspevok vzniká, ak oprávnená osoba:

 • zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa, t. j. poskytuje starostlivosť o dieťa v záujme všestranného fyzického a psychického vývinu dieťaťa, najmä primeranou výživou, hygienou, výchovou a dodržiava­ním preventívnych prehliadok dieťaťa, pričom oprávnená osoba môže starostlivosť zabezpečovať osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou (napr. druhým rodičom, starými rodičmi, opatrovateľkou) alebo právnickou osobou (napr. predškolským štátnym, súkromným alebo cirkevným zariadením); ak sa o to isté dieťa stará viac oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba podľa ich dohody, ak je v rodine viac detí do troch, resp. šiestich rokov, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok,
 • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, pričom trvalý pobyt dieťaťa sa neskúma.

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok nájdete tu:

Materské a rodičovský príspevok od 1. mája 2017

Materské od 1. mája 2017

Rodičovský príspevok od 1. mája 2017

 NotebookMC

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie

19.05.2017