Minimálna mzda na rok 2018

V súlade so zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sumu minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením vlády. Minimálnu mzdu na rok 2018 ustanovuje nariadenie č. 278/2017 Z. z. Za posledné roky ide o najvyšší nárast minimálnej mzdy a tým pádom aj ceny práce.

minimalna-mzda-01-2018

S platnosťou od 1. 1. 2018 sa zvyšuje mesačná minimálna mzda na 480 € a hodinová minimálna mzda na 2,759 €.

Čo je minimálna mzda

Minimálna mzda zabezpečuje minimálnu úroveň príjmu zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu (pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) alebo obdobnom pracovnom vzťahu za jeho vykonanú prácu. Je to teda najnižšia štátom stanovená odmena za vykonanú prácu.

Suma minimálnej mzdy je stanovená podľa spôsobu odmeňovania zamestnanca:

  • pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Kým o úprave mesačnej minimálnej mzdy rokujú zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia zamestnancov, prihliada sa na celkovú ekonomickú a sociálnu situáciu Slovenskej republiky a o sume minimálnej mzdy rozhodne vláda.

Minimálna hodinová mzda sa stanovuje ako 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy.

Vývoj minimálnej mzdy za obdobie 2010 – 2018

Keď sa pozrieme na celkový vývoj minimálnej mzdy, v roku 2018 ide o najvyššie zvýšenie za posledné roky. V roku 2010 bola minimálna mzda na úrovni 307,70 € a odvtedy každým rokom rástla.

V porovnaní sumy minimálnej mzdy z roku 2010 (307,70 €) a 2018 (480 €) je celkový nárast o 56 %.

MINIMÁLNA MZDA

OBDOBIE

SUMA

Zvýšenie €

Rok 2011

317,00 €

9,30 €

Rok 2012

327,20 €

10,20 €

Rok 2013

337,70 €

10,50 €

Rok 2014

352,00 €

14,30 €

Rok 2015

380,00 €

28,00 €

Rok 2016

405,00 €

25,00 €

Rok 2017

435,00 €

30,00 €

Rok 2018

480,00 €

45,00 €

 

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku

 

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Suma v €

317,00

327,20

337,70

352,00

380,00

405,00

435,00

480,00

Zvýšenie %

3,02 %

3,22 %

3,21 %

4,23 %

7,95 %

6,58 %

7,41 %

10,34 %

Minimálne mzdové nároky

Ak nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnávateľ musí v súlade s § 120 Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.) poskytnúť svojim zamestnancom za odpracovanú prácu mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti príslušného pracovného miesta.

Zákonník práce definuje šesť stupňov náročnosti. Pracovným miestom sa pritom rozumie súhrn pracovných činností, ktoré zamestnanec vykonáva. Tento stupeň určuje zamestnávateľ podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorá je dohodnutá v pracovnej zmluve.

Charakteristiku, členenie stupňov podľa miery zložitosti, zodpovednosti, namáhavosti zamestnancov stanovuje Príloha č. 1 Zákonníka práce nasledovne:

 

Článok je skrátený. Celý obsah:

  • Čo je minimálna mzda
  • Vývoj minimálnej mzdy od roku 2010
  • Sadzby minimálnych mzdových nárokov
  • Doplatok do minimálnej mzdy
  • Pracovná pohotovosť, nočná práca, mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce
  • Daňový bonus
  • Dosah zvýšenia minimálnej mzdy na zamestnanca a množstvo dalších informácií

si môžete prečítať tu:

NotebookMC 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

 

Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Bc. Katarína Danajovičová

autor_Katarina-Danajovicova_120x181.jpg

16 rokov pôsobila v Sociálnej poisťovni v oblasti výberu poistného, vymáhania pohľadávok – v tvorbe analýz systémov, ich testovaní, v implementácií projektov elektronického prepájania štátnych inštitúcií, v školení, usmerňovaní a kontrolnej činnosti zamestnancov pobočiek Sociálnej poisťovne.

Viac ako 12 rokov sa venuje vedeniu účtovníctva a poradenstvu v oblasti daní a odvodov.

Osem rokov viedla celoslovenský projekt digitalizácie prihlasovacích formulárov vernostného programu jednej z najväčších maloobchodných spoločností v obore FMCG na Slovenskom trhu. Bola vedúcou tímu v projekte „Analýza odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva“, ktorý sa uskutočnil za podpory Ministerstva hospodárstva SR v rámci programov podpory malého a stredného podnikania prostredníctvom agentúry Slovak Business Agency.  

Je aktívnou autorkou odborných článkov pre spoločnosť Poradca podnikateľa, ktorá publikuje články v účtovnej, daňovej a mzdovej oblasti.

Pôsobí v Slovenskej asociácii podnikových finančníkov (SAF) a pomáha zlepšovať podnikateľské prostredie, zúčastňuje sa odborných stretnutí na Ministerstvách, štátnych i neštátnych inštitúciách, kde zastupuje záujmy podnikateľov.

Dátum publikácie

05.01.2018