Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti

Článok upravuje povinnosti prevádzkovateľov pri monitorovaní priestorov prístupných verejnosti. Ide o priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore, alebo je to priestor, ktorý tak označuje osobitný zákon.

monitor_priest_prist_verejn

Z pohľadu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) môžeme spracúvať osobné údaje vo viacerých kamerových systémoch.

Ide hlavne o monitorovanie priestorov prístupných verejnosti, monitorovanie podľa osobitného zákona, monitorovanie priestorov neprístupných verejnosti, monitorovanie na marketingové účely, monitorovanie zamestnancov na pracovisku alebo autokamery.

Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „úrad“) vydal dve metodické usmernenia, ktoré sa týkajú monitorovania priestorov prístup­ných verejnosti, a to Metodické usmernenie č. 1/2014 Monitorovanie priestoru prís­tupného verejnosti kamerovým systémom a Metodické usmernenie č. 2/2016 Označenie monitorovaného priestoru podľa § 15 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z. z.

Priestor prístupný verejnosti podľa § 4 ods. 3 písm. j) zákona o ochrane osobných údajov: „je priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore, alebo je to priestor, ktorý tak označuje osobitný zákon“. Ide o priestor, kde je možné sa pohybovať bez sprievodu, tzn. že aj po prekonaní prekážky, ako je napríklad turniket, recepcia, vrátnica, sa môžete pohybovať bez sprievodu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti je ustanovenie § 15 ods. 7 a § 17 ods. 7 zákona o ochrane osobných údajov.

Účelom spracúvania osobných údajov je ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, narušenie bezpečnosti štátu, ochrana majetku alebo zdravia.

Článok je skrátený. Jeho celú verziu + VZOR evidenčného listu (evidencia informačného systému osobných údajov) si môžete prečítať tu:

Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti

NotebookMC 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

 

Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

AUTOR

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Macova_120x180.jpg

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na  Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov.

Dátum publikácie

13.10.2017