Náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste

Náhrady poskytované v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou sú z pohľadu ich výšky dôležitou položkou na nákladovej/výdavkovej strane každého zamestnávateľa, preto je potrebné venovať im zvýšenú pozornosť. Tretia časť zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje v § 10 až § 17 odlišnú úpravu poskytovania niektorých náhrad pri zahraničných pracovných cestách oproti tuzemským pracovným cestám.

nahrady_pri_zahr_prac_Ceste

Zamestnancovi vyslanému na zahraničnú pracovnú cestu patria nárokové náhrady. Okrem nich môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi i náhrady nenárokové. 

Nárokové náhrady:

1. Náhrada preukázaných cestovných výdavkov [§ 4 ods. 1 písm. a)]

Cestovnými výdavkami sa rozumejú všetky výdavky zamestnanca, ktoré vynaložil v súvislosti s uskutočnenou zahraničnou pracovnou cestou na dopravu, t. j. výdavky za cestovné lístky, letenky, ležadlá, lôžka, taxi (pozor – v praxi sa často výdavok za taxi považuje nesprávne za potrebný vedľajší výdavok), miestnu pravidelnú verejnú dopravu.

Pri uznávaní cestovných výdavkov je potrebné vždy vychádzať z toho, aký spôsob a druh dopravy bol pred vyslaním zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu určený zamestnávateľom v podmienkach zahraničnej pracovnej cesty (§ 3).

Zamestnanec preukazuje cestovné výdavky dokladom z konkrétne určeného druhu a spôsobu dopravy (cestovný lístok z autobusu, vlaku, letenka, ležadlový alebo lôžkový lístok, lodný lístok a pod). Všetky doklady z časového aj vecného hľadiska musia byť správne, t. j. doklady musia byť časovo a vecne v súlade s časom a miestom konania zahraničnej pracovnej cesty.

Ak zamestnanec cestovné výdavky nepreukáže (napr. z dôvodu straty), zamestnávateľ môže uznať tieto výdavky aj bez preukázania (§ 35 ods. 1), a to v sume s prihliadnutím na podmienky zahraničnej pracovnej cesty, t. j. s prihliadnutím na spôsob dopravy, ktorý zamestnancovi určil v podmienkach zahraničnej pracovnej cesty (§ 3). Za cestovné výdavky sa považujú aj náhrady za použitie cestného motorového vozidla pri zahraničnej pracovnej ceste podľa § 7 a § 15 zákona o cestovných náhradách.

Pozrite si aj video k téme Cestovné náhrady – aktuálne od 1. 12. 2016.
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videu v cene predplatného. 

Príklad č. 1:

Zamestnanec sa zúčastnil viacdňovej zahraničnej pracovnej cesty do Slovinska, pri ktorej bol dohodnutý spôsob dopravy vlastné motorové vozidlo zamestnanca.

Údaje potrebné na výpočet náhrad za použitie cestného motorového vozidla:

 1. V technickom preukaze vozidla je uvedená spotreba pohonnej látky na 100 km podľa normy ES, pričom jednotlivé cykly majú nasledovnú spotrebu: mestský cyklus 10,4 l/100 km, mimomestský cyklus 6,0 l/100 km a kombinovaný cyklus 7,6 l/100 km.
 2. Suma základnej náhrady za 1 km jazdy je 0,183 € (opatrenie MPSVR SR č. 632/2008 Z. z.).
 3. Cena pohonnej látky preukázaná dokladom o čerpaní je 1,50 € (kúpené na území Slovenskej republiky) a 1,35 € (kúpené na území Rakúska – na túto cenu jazdil zamestnanec od prejdených 125 km v zahraničí).
 4. Celkom najazdil 1 120 km, z toho na území
  • Slovenskej republiky 50 km,
  • mimo územia Slovenskej republiky (Rakúsko, Slovinsko) 1 070 km.

Členenie najazdených kilometrov podľa jednotlivých cyklov a podľa územia:

Trasa

Cyklus

Spolu
km

mestský

mimomestský

kombinovaný

Bratislava – prechod hraníc

 25

   

   25

Rakúsko, Slovinsko

 

900

70

  970

Ľubľana

100

   

  100

prechod hraníc – Bratislava

 25

   

   25

Spolu

150

900

70

1 120

Výpočet náhrady za použitie cestného motorového vozidla

1. Suma základnej náhrady za 1 km jazdy

 • ubehnuté km x jednotková sadzba základnej náhrady = 1 120 km x 0,183 € = 204,96 €

2. Náhrada za spotrebované pohonné látky

 • cena za 1l pohonnej látky je 1,50 € (prejdených 125 km) a 1,35 € (prejdených 995 km),
 • kilometre prejdené na cenu pohonnej látky 1,50 € = 125 km (územie SR v mestskom cykle 25 km, územie Rakúska v mimomestskom cykle 100 km),
 • kilometre prejdené na cenu pohonnej látky 1,35 € = 995 km (mimomestský cyklus 800 km, kombinovaný cyklus 70 km, mestský cyklus 125 km).

Náhrada za spotrebované pohonné látky

(10,4 :100) x 25 km x 1,50 € = 3,90 €

(6,0 : 100) x 100 km x 1,50 € = 9,00 €

(6,0 :100) x 800 km x 1,35 € = 64,80 €

(7,6 :100) x 70 km x 1,35 € = 7,182

(10,4 :100) x 125 km x 1,35 € = 17,55 €

Spolu 102,432 €

Náhrady za použitie vlastného motorového vozidla pri zahraničnej pracovnej ceste

Náhrada za spotrebované pohonné látky102,432 €

Suma základnej náhrady – 204,96 €

Potrebné vedľajšie výdavky31,50 €

Zamestnanec vynaložil počas trvania zahraničnej pracovnej cesty potrebné vedľajšie výdavky (doložené dokladom)

– poplatok za diaľnicu: – Rakúsko – 15 €, Slovinsko – 15 €

– poplatok za parkovanie – 1,50 €

Celkový nárok = 338,892 €

102,432 € + 204,96 € + 31,50 € = 338,892 €

Poznámka

Jednotlivé nároky pri zahraničnej pracovnej ceste sa nezaokrúhľujú (okrem sumy základnej náhrady); podľa § 36 ods. 13 zákona o cestovných náhradách sa zaokrúhľuje iba v prípade potreby, a to až pri vyúčtovaní náhrad preplatok alebo nedoplatok v cudzej mene/eurách (preddavok – skutočné výdavky = preplatok/nedoplatok).

Článok je skrátený. Celý text:

 • Nárokové náhrady:

- Náhrada preukázaných cestovných výdavkov
- Náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie
- Náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov
- Poistenie liečebných nákladov
- Náhrada výdavkov za povinné očkovanie a odporúčané očkovanie
- Náhrada výdavkov za cesty na návštevu rodiny
- Stravné

 • Nenárokové náhrady

si prečítajte tu:

Náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste

 

MC-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

Autor: Ing. Ľuboslava Minková

AUTOR

Ing. Ľuboslava Minková

Špecialista na cestovné náhrady. Pôsobí na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny a zúčastňuje sa na príprave a tvorbe všetkých predpisov upravujúcich náhrady pri pracovných cestách.

Dátum publikácie

11.01.2018