Náležitosti pracovnej zmluvy podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia od 25. 5. 2018

Prichádza ten čas, kedy sa mnohí zamestnávatelia budú musieť popasovať s novým zákonom o ochrane osobných údajov. Prečítajte si, čo môže byť súčasťou pracovnej zmluvy alebo dohody či ako zabezpečiť súlad nového zákona o ochrane osobných údajov s použitím fotografie na pracovnoprávne účely.

nalez_prac_zmluvy

Od 25. mája 2018 prichádza k zmenám v oblasti spracúvania osobných údajov, a to z dôvodu, že sa zrušuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len: „zákon č. 122/2013 Z. z.“) a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

Uvedené predpisy nahradí nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENIE EURÓPSKE­HO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďa­lej len: „nariadenie GDPR“), ktoré budú účinné práve od 25. 5. 2018.

I. Právny základ spracúvania osobných údajov

V rámci pracovnoprávneho vzťahu hovoríme o spracúvaní osobných údajov na základe osobitných predpisov, tzn. právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. c)nového zákona o ochrane osobných údajov: „Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.“ V § 13 ods. 2 cit. zákona je uvedené, že: „Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. c) a e) musí byť ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú.“

Osobitným zákonom je napríklad: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Množstvo ďalších informácií týkajúcich sa nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov sa dozviete z videoškolení v záložke Mzdová TV
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videu v cene predplatného. 

POZNÁMKA

Niekedy sa uvádza, že právnym základom je zmluva alebo dohoda, ktoré sú vypracované na základe osobitných predpisov. V každom prípade, či už je právnym základom zmluva, alebo osobitný predpis, stále ide o spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby.

Text je skrátený. Celý text a jeho podkapitoly:

Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Macova_120x180.jpg

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na  Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov.

Dátum publikácie

26.04.2018