Návrh na zefektívnenie pravidiel posudzovania vplyvov projektov na životné prostredie

Európska komisia predložila návrhy na zefektívnenie právnych predpisov týkajúcich sa posudzovania vplyvov na životné prostredie. Týmito návrhmi sa zmierni administratívna záťaž a uľahčí sa posudzovanie možných vplyvov veľkých projektov bez oslabenia súčasných environmentálnych mechanizmov.

Európska komisia predložila návrhy na zefektívnenie právnych predpisov týkajúcich sa posudzovania vplyvov na životné prostredie. Týmito návrhmi sa zmierni administratívna záťaž a uľahčí sa posudzovanie možných vplyvov veľkých projektov bez oslabenia súčasných environmentálnych mechanizmov.

Smernica o posudzovaní vplyvov na životné prostredie nadobudla účinnosť pred viac ako 25 rokmi. Bola niekoľkokrát zmenená a doplnená, ale po rozsiahlej konzultácii zainteresovaných strán Európska komisia rozhodla, že nastal čas na jej dôkladné prepracovanie, aby bola prispôsobená najnovšiemu politickému, právnemu a technickému vývoju.

Súčasná úroveň ochrany životného prostredia sa má návrhmi posilniť a podniky by mali požívať výhody plynúce z harmonizovanejšieho regulačného rámca.

Navrhované zmeny zahŕňajú:

- Prispôsobenie postupu, ktorým sa určuje, či je environmentálne posúdenie potrebné. Tým sa zabezpečí, že takéto posúdenie sa bude vzťahovať len na projekty s významným environmentálnym vplyvom. Projekty upravené tak, aby sa ich vplyv znížil, a menšie projekty s miestnymi vplyvmi by sa mali schvaľovať rýchlejšie a s nižšími nákladmi, aby mali orgány viacej času na posúdenie veľkých projektov s rozsiahlymi environmentálnymi vplyvmi.

- Posilnenie pravidiel s cieľom zabezpečiť lepšie rozhodovanie a zamedziť škodám na životnom prostredí. Vplyvy alternatívnych návrhov sa budú musieť posudzovať systematickejšie a príslušné orgány budú musieť jasnejšie vysvetliť dôvody, ktoré stáli za ich rozhodnutiami.

- Zefektívnenie rôznych fáz postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie zavedením lehôt a nových mechanizmov na zjednodušenie procesu v prípade, keď sa vyžaduje niekoľko posúdení a je zapojených niekoľko orgánov. Tieto zmeny prinesú väčšiu právnu istotu a celý proces urýchlia bez narušenia kvality posúdenia.

AUTOR

JUDr. Peter Rohaľ

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

31.10.2012