Nevyplatenie odstupného zo strany zamestnávateľa

Zamestnávateľ vám pri skončení pracovného pomeru výpoveďou, prípadne dohodou z dôvodov uvedených v Zákonníku práce nevyplatil odstupné? Neviete, ako v danom prípade v zmysle platnej právnej úpravy postupovať?

tt_zufalec-na-lavicke.jpgSkončiť pracovný pomer jednostranným právnym úkonom, a to výpoveďou, môže tak zamestnávateľ, ako i zamestnanec. Pri výpovedi na rozdiel od skončenia pracovného pomeru dohodou sa nevyžaduje na jeho skončenie súhlas oboch účastníkov, zamestnanca i zamestnávateľa. Platnosť výpovede je v zmysle ust. § 61 Zákonníka práce podmienená jej formou. Výpoveď musí byť písomná a súčasne doručená druhému účastníkovi. Legislatíva preferuje priame doručenie zo strany zamestnávateľa. Ide o kogentné ustanovenie Zákonníka práce. V prípade doručenia zásielky poštou sú vymedzené prípady, kedy sa zásielka zamestnávateľa, ale i zamestnanca môže považovať za riadne doručenú:

  • ak zamestnanec zásielku prevzal,
  • ak zamestnanec výslovne odmietol prijatie písomnosti (V prípade, že tak urobí, platí nevyvrátiteľná domnienka, že písomnosť bola doručená. V zmysle rozhodnutia NS SR č. 22/1983, ak zamestnanec prijatie písomnosti odmietne, nastanú účinky doručenia, hoci o tomto následku zamestnanec nebol pri doručovaní poučený. Obdobné je použitie ustanovenia § 50 OSP, v zmysle ktorého ak adresát bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je písomnosť doručená dňom, keď jej prijatie bolo odopreté, o čom musí byť adresát poučený doručovateľom, tu neprichádza do úvahy) alebo
  • vrátením odosielajúcemu zamestnávateľovi ako nedoručiteľná písomnosť za predpokladu, že zamestnanec svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti. (Ak zamestnanec neoznámil zamestnávateľovi svoju novú adresu a na pôvodne oznámenej adrese sa nezdržuje, svojím konaním tým zmaril možnosť doručenia písomnosti. Vzhľadom na to účinky doručenia nastanú dňom, kedy pošta vráti písomnosť ako nedoručiteľnú. V zmysle rozhodnutia NS SR č. 43/1984 za zmarenie doručenia písomnosti ani za odmietnutie jej prijatia nemožno považovať skutočnosť, že sa zamestnanec na výzvu nedostavil na príslušný orgán zamestnávateľa, kde sa mu mala doručiť písomnosť zamestnávateľa.)


Písomnosti, ktoré sú doručované poštou, musia byť doporučené, v prípade písomností zamestnávateľa navyše s poznámkou „do vlastných rúk“. Rovnako hovorí aj súdna prax (B 9/1985), pokiaľ zamestnávateľ doručuje písomnosti poštou, musí ich poslať ako doporučenú zásielku do vlastných rúk, ak túto zásielku prevzala iná osoba než zamestnanec, nebola tým splnená povinnosť zamestnávateľa doručiť túto písomnosť. Pri doručovaní poštou zamestnávateľ zasiela písomnosť na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu známa, nemá teda povinnosť zisťovať prípadnú novú adresu zamestnanca.

 


 

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé jeho znenie je zverejnené v Súvisiacich odborných článkoch.

 

Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

 

 

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

JUDr. Slavomíra Gejdošová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

04.12.2013