Novela Exekučného poriadku a novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. 7. 2017

Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti zavádza náhodné prideľovanie spisov súdnym exekútorom a následne prenos niektorých kompetencií zo súdov na súdnych exekútorov a novela zákona o sociálnom poistení opätovne rieši možnosť pre Sociálnu poisťovňu viesť výkon rozhodnutia vo vlastnej réžii.

Image33939

Dňa 29. 11. 2016 schválila NR SR návrh zákona, ktorým sa novelizoval zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, ktorý bol publikovaný v zbierke zákonov pod číslom 2/2017.

Týmto zákonom boli vykonané zásadné zmeny v exekučnom konaní, a to hlavne v tretej časti, ktorá upravuje všeobecne postup exekútora, z ktorého najmedializovanejším je náhodné prideľovanie spisov súdnym exekútorom a následne prenos niektorých kompetencií zo súdov na súdnych exekútorov.

Nemenej dôležitá je novela zákona o sociálnom poistení, ktorá opätovne zavádza možnosť pre Sociálnu poisťovňu viesť výkon rozhodnutia vo vlastnej réžii.

Pre laika len na ilustráciu: zo zhruba pol milióna každoročne podaných exekučných konaní tvoria exekučné návrhy podané Sociálnou poisťovňu približne tretinu. To znamená okamžité odľahčenie súdov od značného náporu vecí. Istou nevýhodou je len to, že Sociálna poisťovňa bude môcť vykonávať len výkon rozhodnutia na peňažné plnenie, takže v prípade, ak bude potrebné predávať hnuteľné veci, respektíve nehnuteľnosti, bude musieť ísť cestou súdneho exekútora. V drvivej väčšine exekučných konaní aj tak prichádza do úvahy len výkon rozhodnutia na peňažné plnenie, pretože verejnoprávne inštitúcie nemajú dôvod na zriadenie záložného práva. Ich služby má totiž nárok využívať aj osoba, ktorej bonita je problematická a súkromná spoločnosť by s takouto osobou nikdy nevstúpila do záväzkového vzťahu.

Je potrebné v tejto súvislosti poznamenať, že Sociálna poisťovňa, ale i zdravotné poisťovne v minulosti disponovali možnosťou viesť takzvanú správnu exekúciu podľa piatej časti zákona č. 71/1967 Zb., ktorá dodnes existuje napríklad pri vymáhaní pokút správnymi orgánmi. Bolo to dané tým, že Sociálna poisťovňa v zmysle § 25 zákona 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni vymáhala v správnom konaní pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie a na dôchodkové zabezpečenie. Pre zdravotné poisťovne existovalo obdobné ustanovenie v § 58 zákona č. 273/1994 Z. z. Tento spôsob bol mimoriadne efektívny a používal sa najmä na výkon rozhodnutia prikázaním pohľadávky.

Toto právo tieto inštitúcie postupne stratili, a preto jeho zavedenie v novej forme aspoň pre Sociálnu poisťovňu nie je žiadnou novinkou. Aj keď v tomto prípade pôjde o osobitné konanie a nie správnu exekúciu. Pre úplnosť je potrebné pripomenúť, že Sociálna poisťovňa má upravené konanie ako lex specialis k exekučnému i správnemu poriadku v zákone č. 461/2003 Z. z., takže na samotné rozhodovanie sa toto konanie použije primerane.

Zákon zavádza pre Sociálnu poisťovňu osobitné druhy výkonu rozhodnutia, ktoré sa v mnohom inšpirujú súčasnou právnou úpravou exekučných konaní na peňažné plnenie, a to:

  • zrážkami z dávok,
  • zrážkami zo mzdy,
  • prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

Iné spôsoby výkonu rozhodnutia zákon nepozná, a preto ak by bolo potrebné viesť výkon rozhodnutia iným spôsobom (napríklad predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností), bude potrebné zastaviť výkon rozhodnutia týmto spôsobom a podať návrh na exekúciu podľa zákona č. 233/1995 Z. z.

Zákon o sociálnom poistení rovnako ako Exekučný poriadok v časti vymáhania pohľadávok rozlišuje ustanovenia, ktoré upravujú vo všeobecnosti začatie konania o výkon rozhodnutia, jeho zastavenie, respektíve odloženie a jednotlivé spôsoby výkonu rozhodnutia.

Začatie konania

Sociálna poisťovňa začne konanie o výkone rozhodnutia z úradnej moci za predpokladu, že rozhodnutie, ktoré zaväzuje na plnenie, sa stalo právoplatným a vykonateľným.

Exekučným titulom v tomto prípade je vykonateľné rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ktoré nebolo splnené dobrovoľne.

Ďalší postup Sociálnej poisťovne je do istej miery determinovaný voľbou príslušného spôsobu vymáhania pohľadávok. Zjednodušene sa dá povedať, že pri vymáhaní pohľadávok existujú tri fázy:

  1. začatie vymáhania,
  2. blokačné opatrenia,
  3. realizácia fyzického výkonu.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení, celý článok nájdte tu:

Novela Exekučného poriadku a novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. 7. 2017

 NotebookMC

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

 

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

JUDr. Samuel Diatka

Právnik a daňový poradca. Člen Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2012. Externe vyučuje na UKF v Nitre. Okrem toho prevádzkuje odborný portál WEBPRAVO.EU. 

Dátum publikácie

14.06.2017