Novela zákona o službách zamestnanosti od 1. 5. 2017

K základným cieľom novely zákona o službách zamestnanosti patrí predovšetkým regulácia podmienok, za ktorých je uchádzač o zamestnanie oprávnený vykonávať zárobkovú činnosť.

 

Image6062

Dňa 22. marca 2017 sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

K základným cieľom prijatej právnej úpravy patrí predovšetkým regulácia podmienok, za ktorých je uchádzač o zamestnanie oprávnený vykonávať zárobkovú činnosť. Súčasne novela priniesla vyššiu motiváciu uchádzača o zamestnanie v podobe prijatia a udržania si zamestnania sprostredkovaného úradom práce tým, že sa neumožní jeho bezprostredný opätovný vstup do evidencie na obdobie šiestich mesiacov od skončenia zamestnania, ak tento občan skončil zamestnanie, ktoré mu sprostredkoval úrad, do jedného mesiaca, a to opakovane, minimálne dvakrát v priebehu troch rokov.

Novela zavádza zefektívnenie a zrýchlenie procesov schvaľovania žiadostí o poskytnutie príspevkov zavedením lehoty pre dotknuté inštitúcie poskytujúce úradu údaje a informácie v súvislosti s overovaním splnenia zákonom stanovených podmienok. Zároveň sa rozšíril okruh uchádzačov o zamestnanie – absolventov škôl, na účely zabezpečenia lepšieho prístupu k získavaniu chýbajúcich odborných zručností a praktických skúseností na pracoviskách zamestnávateľa, čo zvýšilo predpoklady pre ich prvý vstup na trh práce. Legislatívnou zmenou došlo i k zvýšeniu mobility za prácou nastavením priaznivejších podmienok pre poskytovanie príspevku na dochádzku za prácou a príspevku na podporu mobility za prácou, ako aj zosúladenie so zákonom o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Analýze danej problematiky je venovaný uvedený článok.

Najdôležitejšia zmena predmetného zákona č. 81/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a kto­rým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s účinnosťou od 1. 5. 2017 (okrem čl. I bodov 44, 50 a 51 a bodu 59 § 72ab, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2017, a okrem čl. I bodu 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018) je práve regulácia podmienok, za ktorých môže uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) a b) a ods. 3 uvedeného zákona tak, že sa:

  • vymedzuje vykonávanie zárobkovej činnosti uchádzačom o zamestnanie len na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce, t. j. formou dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti;
    Týmto dochádza k zrušeniu možnosti vykonávania zárobkovej činnosti v pracovnom pomere alebo v právnom vzťa­hu po­dľa osobitného predpisu, t. j. na základe právneho vzťahu uzavretého v zmysle Občianskeho, príp. Obchodného zákonníka, zo strany uchádzača o zamestnanie.
  • upravuje maximálne obdobie vykonávania zárobkovej činnosti uzatvorením dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru na obdobie v úhr­ne 40 kalendárnych dní v roku s mož­nosťou jej vykonávania u jedného zamestnávateľa, čo v predchádzajúcej právnej úprave absentovalo,
  • neumožňuje vykonávanie uvedenej zá­robkovej činnosti u zamestnávateľa, u ktorého uchádzač o zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pracoval, alebo u zamestnávateľa, ktorý odmietol uchádzača o zamestnanie prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Poznámka

§ 6 Zákona č. 5/2004 Z. z.

(2) Uchádzač o zamestnanie môže

a) byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny, u zamestnávateľa,

  1. u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
  2. ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom.

b) vykonávať osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu (§ 20 až § 23 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny.

(3) Uchádzač o zamestnanie nesmie byť súčasne vo viacerých pracovnoprávnych vzťahoch podľa vyššie uvedeného písm. a) zákona.

V zmysle § 36 ods. 1 písm. a) a písm. s) zákona vyradí úrad práce uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu a rovnako dňom, kedy prestal spĺňať podmienku podľa § 6 ods. 2 písm. a) a b) a ods. 3 zákona.

Z uvedeného vyplýva, že ak by bol uchádzač o zamestnanie v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, t. j. na základe dohody o vykonaní práce alebo na základe dohody o pracovnej činnosti a trvanie uvedeného pracovnoprávneho vzťahu by pre­siahlo v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a zároveň mesačná odmena by presiahla v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny (t. j. sumu vyššiu ako je suma 198,09 eura), je úrad práce povinný takého uchádzača o zamestnanie vyradiť.

V zmysle § 2 zákona č. 60/2003 Z. z. o ži­votnom minime a o zmene a doplnení niek­torých zákonov sa považuje za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, suma 198,09 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu.

Rovnako v prípade, ak by bol uchádzač o zamestnanie súčasne vo viacerých pracovnoprávnych vzťahoch na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, hoci by trvanie jednotlivých pracovnoprávnych vzťahov nepresiahlo v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a zároveň mesačná odmena v jednotlivom prípade by nepresiahla v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny, úrad práce je i v tomto prípade povinný takéhoto uchádzača o zamestnanie vyradiť.

Z uvedeného vyplýva, že uchádzač o zamestnanie je oprávnený vykonávať zárob­kovú činnosť u jedného zamestnávateľa v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, pričom trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a zároveň mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny.

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok nájdete tu:

Novela zákona o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1. 5. 2017

Jednotlivé legislatívne zmeny novelizovaného zákona č. 5/2004 Z. z. účinné od 1. 5. 2017

OTESTUJTE SA: Novela zákona o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1. 5. 2017

 NotebookMC

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

AUTOR

JUDr. Slavomíra Gejdošová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

29.05.2017