Otec na materskej

Kto, kedy, za akých podmienok môže okrem matky žiadať o materské a na čo má nárok?

Image16959

Materská dovolenka, teda nárok na materské sa bežne v minulosti spájal len s matkou dieťaťa, no pár rokov už platí, že o materské môže na základe dohody s matkou požiadať aj otec dieťaťa. Popíšme si bližšie situácie, kto, kedy, za akých podmienok môže okrem matky žiadať o materské a na čo má nárok.

Nepochybne jednou z najmilších, najkrajších udalostí v živote človeka je narodenie dieťatka.

Materská dovolenka, teda nárok na materské sa bežne v minulosti spájal len s matkou dieťaťa, no pár rokov už platí, že o materské môže na základe dohody s matkou požiadať aj otec dieťaťa. Popíšme si bližšie situácie, kto, kedy, za akých podmienok môže okrem matky žiadať o materské a na čo má nárok.

Materské

Na začiatok si však zhrňme všeobecné zákonné podmienky nároku a nároku matky dieťaťa v súvislosti s tehotenstvom a starostlivosťou o dieťa.

Materské je nemocenská dávka v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

Nárok na materské nevzniká automaticky, je potrebné splniť zákonom stanovené podmienky – ide teda o tzv. nárokovú dávku, ktorú posudzuje a vypláca príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.

Materské musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote. Ochranná lehota u poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je stanovená na osem mesiacov [§ 32 ods. 2 písm. b)].

Základnou podmienkou podľa § 48 zákona o sociálnom poistení je, že matka – poistenkyňa musí byť v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Do obdobia posledných dvoch rokov sa započítava predchádzajúce obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia a aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby (ďalej len „SZČO“) z dôvodu nároku na rodičovský príspevok.

Nemocensky poistená môže byť na základe troch rôznych statusov:

  • ako zamestnanec (povinné nemocenské poistenie),
  • ako SZČO (povinné nemocenské poistenie),
  • ako dobrovoľne poistená osoba (dobrovoľné nemocenské poistenie).

Okrem vyššie uvedenej základnej podmienky, ktorá platí pre všetky typy nemocenských poistení, musí spĺňať aj tieto:

  • ako zamestnanec – nemôže mať príjem za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ, vyplatený za obdobie poberania materského (rozhoduje, za aké obdobie je príjem vyplatený, nie v akom období, a či ide o príjem za vykonanú prácu);
  • SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba – musí mať zaplatené poistné na nemocenské poistenie v správnej sume od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, najviac však za obdobie posledných piatich rokov, a to spravidla v lehote do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského. (Výnimkou je situácia, ak dôvod na poskytnutie materského vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom vzniklo poistenie prvýkrát alebo v ochrannej lehote.) Pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného sa toleruje suma dlžného poistného na nemocenské poistenie v úhrne nižšia ako 5 €.

Článok je skrátený, celý článok nájdtete tu:

Otec na materskej

Poistenie v súvislosti s poberaním materského

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

Bc. Katarína Danajovičová

autor_Katarina-Danajovicova_120x181.jpg

16 rokov pôsobila v Sociálnej poisťovni v oblasti výberu poistného, vymáhania pohľadávok – v tvorbe analýz systémov, ich testovaní, v implementácií projektov elektronického prepájania štátnych inštitúcií, v školení, usmerňovaní a kontrolnej činnosti zamestnancov pobočiek Sociálnej poisťovne.

Viac ako 12 rokov sa venuje vedeniu účtovníctva a poradenstvu v oblasti daní a odvodov.

Osem rokov viedla celoslovenský projekt digitalizácie prihlasovacích formulárov vernostného programu jednej z najväčších maloobchodných spoločností v obore FMCG na Slovenskom trhu. Bola vedúcou tímu v projekte „Analýza odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva“, ktorý sa uskutočnil za podpory Ministerstva hospodárstva SR v rámci programov podpory malého a stredného podnikania prostredníctvom agentúry Slovak Business Agency.  

Je aktívnou autorkou odborných článkov pre spoločnosť Poradca podnikateľa, ktorá publikuje články v účtovnej, daňovej a mzdovej oblasti.

Pôsobí v Slovenskej asociácii podnikových finančníkov (SAF) a pomáha zlepšovať podnikateľské prostredie, zúčastňuje sa odborných stretnutí na Ministerstvách, štátnych i neštátnych inštitúciách, kde zastupuje záujmy podnikateľov.

Dátum publikácie

16.06.2017