Poskytovanie vyrovnávacej dávky z nemocenského poistenia

Podľa poznatkov lekárskej vedy môže byť výkon určitých druhov prác pre ženy počas tehotenstva a materstva fyzicky neprimeraný, môžu škodiť ich organizmu alebo môžu poškodiť ich plod. Podľa ustanovení Zákonníka práce sú takéto práce tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám zakázané. Zamestnávateľ je pre ne povinný vykonať úpravu pracovných podmienok.

poskyt_vyrov_davky

Ak úprava pracovných podmienok nie je možná, je zamestnávateľ povinný dočasne preradiť zamestnankyňu na inú pre ňu vhodnú prácu, za ktorú môže dosahovať rovnaký zárobok ako pri doteraz vykonávanej práci. Často sa stáva, že zamestnankyňa po preradení na inú prácu, ktorá je pre ňu vhodná, dosahuje bez svojho zavinenia nižší zárobok.

Podľa ustanovenia § 162 ods. 3 Zákonníka práce má táto zamestnankyňa nárok na vyrovnanie tohto rozdielu prostredníctvom vyrovnávacej dávky upravenej v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

Osobný rozsah

Vyrovnávacia dávka je jedinou dávkou sociálneho poistenia, ktorá sa výlučne poskytuje žene – zamestnankyni a nemôže byť poskytnutá mužovi, ako je to pri ostatných troch dávkach nemocenského poistenia, a to nemocenskom, ošetrovnom, ako aj materskom. Táto dávka sa neposkytuje ženám, ktoré majú postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby alebo sú dobrovoľne nemocensky poistené, pretože u nich nemôže prísť k preradeniu na iný druh práce, ku ktorému môže dôjsť len podľa pracovnoprávnych predpisov.

Nárok na vyrovnávaciu dávku vzniká len žene – zamestnankyni, ktorá je zároveň nemocensky poistená. Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o sociálnom poistení je zamestnancom na účely nemocenského po­istenia fyzická osoba v právnom vzťahu (napr. pracovný pomer založený pracovnou zmluvou), ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podliehajúci dani z príjmov zo závislej činnosti.

Žena vykonávajúca práce na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom bude mať postavenie zamestnankyne na účely nemocenského poistenia len vtedy, ak nepoberá starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo nepoberá výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku alebo invalidný výsluhový dôchodok.

Žena vykonávajúca práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov, žiačka strednej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktické vyučovanie, a študentka vysokej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktickú výučbu alebo odbornú prax, sa nepovažuje za zamestnankyňu na účely nemocenského poistenia, a preto nebude mať prístup k poskytovaniu vyrovnávacej dávky.

Príklad č. 1:

Poberateľka invalidného dôchodku vykonávajúca prácu na základe dohody o vykonaní práce, ktorá vykonáva prácu ošetrovateľky v teráriu plazov zoologickej záhrady, otehotnela. Podľa nariadenia vlády je tehotnej žene zakázaná práca, pri ktorej dochádza k bezprostrednému kontaktu s jedovatými živočíchmi, o ktoré sa stará. Zamestnávateľ z tohto dôvodu upravil zamestnankyni prácu tak, že do kontaktu s jedovatými plazmi už nedochádza. Táto úprava mala za následok zníženie objemu práce, ktoré sa odzrkadlilo v znížení odmeny. Keďže zamestnankyňa je zároveň poberateľkou invalidného dôchodku, nie je z tohto právneho vzťahu nemocensky poistená a nepovažuje sa na účely nemocenského poistenia za zamestnankyňu. Nárok na vyrovnávaciu dávku jej nevznikne.

 

Článok je skrátený. Celý obsah:

- Osobný rozsah
- Podmienky nároku na vyrovnávaciu dávku
- Poskytovanie vyrovnávacej dávky
- Výška vyrovnávacej dávky
- Uplatnenie nároku na vyrovnávaciu dávku

si môžete prečítať tu:

Poskytovanie vyrovnávacej dávky z nemocenského poistenia

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

AUTOR

Mgr. Vladimír Hornáček, PhD.

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

11.10.2017