Postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnanca na účely sociálneho a zdravotného poistenia

Na čo nemôže zamestnávateľ zabudnúť pri zamestnávaní fyzických osôb v súvislosti so zdravotným a sociálnym poistením? Čítajte ďalej...

postup zamestnav_SP_ZP

Zamestnávateľ je povinný fyzické osoby, ktoré majú v zmysle zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení štatút zamestnanca, prihlásiť do Sociálnej poisťovne a do príslušnej zdravotnej poisťovne, v ktorej je zamestnanec zdravotne poistený, a to na obdobie trvania pracovnoprávneho vzťahu, resp. obdobie poskytovania príjmu zo závislej činnosti, ktorý je vymeriavacím základom pre platenie poistného. Okrem prihlásenia a odhlásenia zamestnanca do/zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne je zamestnávateľ povinný plniť aj oznamovaciu povinnosť, v rámci ktorej oznamuje zmeny štatútu zamestnanca a zmeny v poskytovaní príjmu, ktoré majú vplyv na platenie a vykazovanie poistného na sociálne a zdravotné poistenie. Zamestnávateľ musí tieto povinnosti realizovať v termínoch ustanovených zákonmi a spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

1. Postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnanca na účely sociálneho poistenia

Zamestnanec na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem zo zárobkovej činnosti, t. j.:

 • právo na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h)m), ods. 23 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, okrem nepeňažného príjmu z predchádzajúceho právneho vzťahu, ktorý zakladal právo na príjem zo závislej činnosti, poskytnutého z prostriedkov sociálneho fondu,
 • vrátane príjmu zo závislej činnosti, ktorý nepodlieha dani z príjmov preto, že tak ustanovujú predpisy a medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia,
 • vrátane príjmu zo závislej činnosti, ktorý nepodlieha dani z príjmov, ak na fyzickú osobu, ktorá zárobkovú činnosť vykonáva, sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy SR podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia alebo sa uplatňuje medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi SR,

okrem:

  • fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
  • fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ak je poberateľom:
   • starobného dôchodku,
   • invalidného dôchodku,
   • výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek,
   • invalidného výsluhového dôchodku,
  • žiaka strednej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktické vyučovanie podľa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a študenta vysokej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktickú výučbu alebo odbornú prax podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách,
  • fyzickej osoby v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere, ak bola pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru:
   • dlhodobo nezamestnaný občan,
   • vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese
   • a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a sú splnené ostatné podmienky vymedzené v § 4 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení, a to:
    • suma jej mesačného príjmu nie je vyššia ako 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer (ak pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer vznikol v roku 2016 a pokračuje v roku 2017, je to 574,86 €, ak pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer vznikol v roku 2017, je to 591,61 €),
    • jej nevzniklo povinné nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti,
    • voči jej zamestnávateľovi Sociálna poisťovňa neeviduje ku dňu vzniku tohto pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na poistnom na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
    • jej zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia tejto fyzickej osoby,
    • odo dňa vzniku tohto pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru neuplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov,
  • fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti.

Článok je skrátaný. Celý text si prečítate tu:

NotebookMC 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

 

Autor: Ing. Eva Gášpárová

AUTOR

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie

03.11.2017