Potrebuje zamestnávateľ súhlas zamestnanca, ak chce spracúvať jeho fotografiu?

Osobné údaje možno deliť na tzv. obyčajné osobné údaje a osobitnú kategóriu osobných údajov. Podľa Úradu na ochranu osobných údajov sa do tejto druhej skupiny zaraďuje aj fotografia.

potrebuje_zamestnav_suhlas_fotogr

Právny základ spracúvania osobných údajov

1) Osobitný zákon

Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe právneho základu osobitného zákona, tak ten musí podľa § 10 ods. 2 cit. zákona obsahovať účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon. Nie je potrebný súhlas dotknutej osoby. Prevádzkovateľ spracúva v takomto prípade osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon. Spracúvané osobné údaje možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak tento zákon neustanovuje inak.

NAPRÍKLAD

  • § 74 zákona č. 400/2009 Z. z. zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje, že: „Štátny zamestnanec sa pri vykonávaní štátnej služby preukazuje služobným preukazom. Služobný preukaz, ktorý vyhotoví služobný úrad, obsahuje najmä označenie služobného úradu, meno a priezvisko štátneho zamestnanca, osobné číslo pridelené štátnemu zamestnancovi a fotografiu štátneho zamestnanca.“
  • § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti): „Prevádzkovateľ je povinný vydať osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva identifikačný preukaz podľa druhu činnosti, ktorý musí obsahovať fotografiu držiteľa identifikačného preukazu.“

Uvedené osobitné zákony presne obsahujú účel spracúvania osobných údajov a ďalšie náležitosti podľa § 10 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov, a teda prevádzkovateľ v prípade, ak osobitný zákon presne stanovuje, akým spôsobom sa môže spracúvať fotografia na účel stanovený zákonom, nepotrebuje súhlas na spracúvanie osobných údajov. Pozor, nie je možné, aby sa fotografia použila na iný účel, ako jej umožňuje osobitný zákon.

Ak by prevádzkovateľ aj napriek tomu získaval súhlas so spracúvaním osobných údajov, nemohol by zabezpečiť dotknutej osobe uplatňovanie jej práv, ktoré jej zákon o ochrane osobných údajov priznáva vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov na základe súhlasu.

2) Súhlas dotknutej osoby

Jedným z možných právnych základov, ktorý oprávňuje spracúvať osobné údaje fyzických osôb – teda fotografie, je súhlas dotknutej osoby.

Súhlasom sa podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov rozumie akýkoľvek slobodne daný, výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje svoju vôľu, aby sa spracúvali jej osobné údaje.

 

Článok je skrátený. Celé znenie si môžete prečítať tu:

Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

AUTOR

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Macova_120x180.jpg

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na  Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov.

Dátum publikácie

04.01.2018