Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň a daňovom bonuse za rok 2013

Zamestnávateľ je v zmysle § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľnú mzdu, vystaviť doklad o súhrnných údajoch uvedených v mzdovom liste.

tt_ruka-s-perom-vyplna-formular.jpgZamestnávateľ je v zmysle § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľnú mzdu, vystaviť doklad o súhrnných údajoch uvedených v mzdovom liste, ktoré sú rozhodujúce pre výpočet zdaniteľnej mzdy, preddavkov na daň, dane a na priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie vrátane údajov na mzdovom liste o výnimkách z platenia poistného a príspevkov zamestnávateľa, a doručiť zamestnancovi najneskôr do:

 • 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia – zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, ak do 5. februára požiada o vydanie potvrdenia – potvrdenie bude prílohou k žiadosti zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa,
 • 10. marca po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva daňové priznanie – potvrdenie bude prílohou k daňovému priznaniu k dani z príjmov fyzickej osoby, ktoré podá zamestnanec sám,
 • do konca apríla roku, v ktorom zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie dane (tlačivo: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň).


Za zdaňovacie obdobie roku 2013 Ministerstvo financií SR odporučilo oznámením číslo MF/023096/2012-72 o uverejnení vzorov odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2013, tlačivá:

 • Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti („daňový bonus“) za obdobie (kalendárny rok) 2013,
 • Údaje na účely platenia sociálneho poistenia a na účely platenia zdravotného poistenia za rok 2013, ktoré je súčasťou uvedeného potvrdenia v prípade, ak príjmy v ňom uvedené zamestnávateľ v zdaňovacom období roku 2013 zamestnancovi vyplatil.


Potvrdenie o príjmoch na uvedených tlačivách zamestnávateľ:

 • mohol vystavovať v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2013 predovšetkým pri skončení pracovnoprávneho vzťahu so zamestnancom za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z § 75 ods. 2 písm. d) Zákonníka práce, v zmysle ktorého je povinný zamestnancovi vydať potvrdenie o zamestnaní a uviesť údaje o poskytnutej mzde, o zrazených preddavkoch na daň a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň,
 • je povinný vystaviť po skončení zdaňovacieho obdobia roku 2013 zamestnancovi, ktorému nebude robiť ročné zúčtovanie preddavkov na daň do 10. 2. 2014, resp. do 10. 3. 2014.


V Potvrdení o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2013
sa uvádza:

 • riadok 01 – úhrn zúčtovaných a skutočne najneskôr do 31. 1. 2014 vyplatených príjmov zo závislej činnosti vrátane doplatkov za minulé roky, okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane, príjmov od dane oslobodených a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, t. j. príjmy zamestnanca z pracovného pomeru, príjmy na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zdaniteľné odmeny za prácu spoločníka, konateľa, člena družstva, za funkciu člena dozornej rady, správnej rady, predstavenstva, príjmy plynúce z iných zmlúv, ak ide o závislú prácu, pričom sa uvádzajú príjmy v peňažnej i nepeňažnej forme (napr. príjem v súvislosti s používaním služobného motorového vozidla na súkromné účely, cenová zľava pri predaji výrobkov a služieb zamestnancovi),
 • riadok 02 – číselné označenie mesiacov, v ktorých boli uvedené príjmy zúčtované a vyplatené,
 • riadok 03 – úhrn poistného na sociálne poistenie a úhrn poistného na zdravotné poistenie (preddavky na poistné aj nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia), ktoré platí zamestnanec a boli zrazené z uvedených príjmov,
 • riadok 04 – čiastkový základ dane,
 • riadok 05 – úhrn zrazených preddavkov na daň bez uplatnenia daňového bonusu,
 • riadok 06 – úhrnná výška uplatneného zníženia základu dane na daňovníka – suma je vždy násobkom počtu mesiacov a mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane 311,32 eura (za celý rok je to 3 735,84 € a nie 3 735,94 €),
 • riadok 07 – priznaný a vyplatený daňový bonus v členení na každé dieťa, na ktoré si zamestnanec uplatňoval daňový bonus (uvádzajú sa údaje o vyplatenom, nie o nárokom bonuse, napr. ak mal zamestnanec v niektorom mesiaci príjem nižší ako polovica minimálnej mzdy, nárok na daňový bonus nemal a tento mesiac sa v potvrdení neuvádza),
 • riadok 08 – súčet sumy daňového bonusu za všetky deti,
 • riadok 09 (v porovnaní s potvrdením za rok 2012 – nový riadok) – suma zamestnávateľom zrazených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, údaj na účely podľa § 11 ods. 8 zákona o dani z príjmov,
 • údaje potrebné na uplatnenie zamestnaneckej prémie:
  • pracovný pomer – vyznačia sa kalendárne mesiace, za ktoré zamestnanec dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti z pracovného pomeru,
  • dohody mimo pracovného pomeru – vyznačia sa kalendárne mesiace, za ktoré zamestnanec dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti z dohody o pracovnej činnosti, o vykonaní práce alebo o brigádnickej práci študentov,
  • príspevok na podporu udržania v zamestnaní – vyznačí sa, či sa na zamestnanca poskytol alebo neposkytol príspevok z úradu práce na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona o službách zamestnanosti,
  • príjmy uvedené v § 32a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona – vyznačí sa, či zamestnanec poberal alebo nepoberal uvedené príjmy.

 


 
Článok je skrátený, celý článok si môžete prečítať v sekcii Súvisiace články. Zároveň vám ponúkame v sekcii Súvisiace tlačivá a formuláre editovateľné tlačivo - Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za kalendárny rok 2013, ktoré slúži ako podklad na výpočet čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti, ktorý je súčasťou celkového ročného základu dane z príjmov fyzickej  osoby.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie

21.01.2014