Povinnosť posúdenia zdravotnej spôsobilosti brigádnikov na prácu v noci

Spoločnosť chce počas PN a čerpania dovolenky zamestnancov na vrátnicu prijať brigádnikov. Musí mať brigádnik vstupnú lekársku prehliadku, keďže pracuje v 12-hodinových zmenách, teda aj v nočných zmenách? Poplatok za vystavenie potvrdenia znáša zamestnávateľ?

Image20382

Vybraný príklad z praxe:
Otázka:

Spoločnosť chce počas PN a čerpania dovolenky zamestnancov na vrátnicu prijať brigádnikov. Musí mať brigádnik vstupnú lekársku prehliadku, keďže pracuje v 12-hodinových zmenách, teda aj v nočných zmenách? Poplatok za vystavenie potvrdenia znáša zamestnávateľ?

Odpoveď:

Ustanovenia § 98 Zákonníka práce o nočnej práci sa v súlade s § 223 ods. 2 Zákonníka práce vzťahujú aj na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Zamestnancom pracujúcim v noci je zamestnanec, ktorý:

  • vykonáva práce, ktoré vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci v rozsahu najmenej troch hodín po sebe nasledujúcich, alebo
  • pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín za rok,

bez ohľadu na to, či práce vykonáva na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Zamestnanci, ktorí budú pracovať v noci, sa musia v súlade s § 98 ods. 3 písm. a) Zákonníka práce podrobiť posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci pred zaradením na nočnú prácu. Náklady na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci podľa § 98 ods. 4 Zákonníka práce uhrádza zamestnávateľ. Tieto náklady sú daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Ak brigádnici z otázky budú pravidelne pracovať v pracovných zmenách, ktorých prevažná časť bude spadať do času medzi 22. hodinou a 6. hodinou, budú pracovať v noci. Zamestnávateľ musí zabezpečiť, aby sa podrobili posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci a uhradiť náklady na posúdenie ich zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace odborné články

AUTOR

Ing. Eva Gášpárová

Venuje sa vedeniu účtovníctva a ostatných účtovno-ekonomických agend, organizačnému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Publikačnej činnosti v oblasti jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva sa venuje od roku 2002.

Dátum publikácie

14.06.2017