Povinnosti zamestnávateľa pri ukončení roku 2017 v mzdovom účtovníctve

Blíži sa koniec roka 2017 a na mzdových účtovníkov čaká rad povinností súvisiacich s uzatvorením roka, ale aj s nadchádzajúcim rokom 2018.

povinn mzdov uctov 2017_2018

Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca v oblasti miezd pri uzatváraní roku 2017 vyplývajú z jednotlivých ustanovení zákonov:

 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ZDP),
 • zákon 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov (ďalej ZSF),
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej ZP),
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení...v znení neskorších predpisov (ďalej ZZP),
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej ZSP),
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej ),
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov (ďalej ZAR),
 • ďalšie právne predpisy, ako napríklad zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (ďalej Daňový poriadok).

Niektoré z povinností mzdového účtovníka si môžete pozrieť i v tomto videu.
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videu v cene predplatného. 

 
Po ukončení roku 2017 v mzdovom účtovníctve by mal mať zamestnávateľ všetky potrebné doklady v poriadku.

Každý nárok, napríklad na uplatnenie NČZD, na daňový bonus na vyživované dieťa a podobne, by mal mať doložený dokladmi tak, ako to ukladá platná legislatíva.

Už koniec mesiaca november a mesiac december je obdobie, kedy je vhodné, aby mzdová účtovníčka preverila a skontrolovala osobné zložky zamestnancov a zistila, či jej niečo nechýba.

Ide najmä o:

 • doklady preukazujúce oprávnenosť nároku na uplatnenie NČZD u zamestnancov,
 • doklady o oprávnenosti nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa, tzn. rodný list dieťaťa a ak ide o dieťa druhého z manželov, aj sobášny list, potvrdenie o návšteve školy dieťaťa, potvrdenie príslušného úradu práce o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa,
 • rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku a rozhodnutie o miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť,
 • ostatné doklady a potvrdenia, ktoré preukazujú nároky zamestnancov.

1. Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo zákona o dani z príjmov

Zamestnávateľ má tieto povinnosti spojené s ukončením roku 2017:

 • uzatvoriť a archivovať mzdové listy za rok 2017,
 • vystaviť potvrdenia o príjmoch FO zo závislej činnosti,
 • vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO za rok 2017,
 • vystaviť zamestnancom, ktorým sa vykonalo ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO za rok 2017, doklad o vykonanom zúčtovaní,
 • vystaviť na základe žiadosti zamestnancov potvrdenie o výške zaplatenej dane za rok 2017,
 • vystaviť a predložiť správcovi dane ročné hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, ktoré boli vyplatené v roku 2017 jednotlivým zamestnancom.

Celý obsah článku si prečítajte tu:

MC-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

 

Autor: Ing. Jarmila Strählová

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Ing. Jarmila Strählová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

05.12.2017