Právne úkony FO a PO ako podnikateľa – zamestnávateľa v zmysle ZP v súlade s Obchodným zákonníkom

Zamestnávateľom je v zmysle Zákonníka práce právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch. 

FO_PO ako zamestnav

Zamestnávateľom je v zmysle Zákonníka práce právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch. Zamestnávateľom je v zmysle zákona aj organizačná jednotka zamestnávateľa, ak to ustanovujú osobitné predpisy alebo stanovy podľa osobitného predpisu. Zákonník práce vymedzuje okruh osôb, ktoré sú oprávnené v pracovnoprávnych vzťahoch robiť v mene zamestnávateľa určité právne úkony. Uvedená problematika je v oblasti pracovnoprávnych vzťahov stále aktuálna. V predmetnom článku budeme venovať pozornosť najmä aplikácii príslušných ustanovení Zákonníka práce a s tým súvisiacich právnych predpisov v praxi, predovšetkým Obchodného zákonníka.

Podnikanie je v § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka definované ako sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk.

Táto legálna definícia obsahuje tieto znaky podnikania:

 1. sústavná činnosť – znamená, že podnikaním nebude jednorazová činnosť,
 2. samostatnosť podnikateľa – podnikateľ sám rozhoduje o budúcnosti svojho podniku a voči tretím osobám, obchodným partnerom vystupuje ako rovnoprávny subjekt,
 3. vlastné meno prezentuje podnikateľa na­vonok a rozlišuje ho od iných podnikateľských subjektov,
 4. vlastná zodpovednosť – podnikateľ sám zodpovedá za činnosť svojho podniku. Ak nezvládne podnikateľské riziko, prejaví sa to likvidáciou, resp. konkurzom,
 5. dosiahnutie zisku – konečným účelom podnikania je dosahovanie zisku, ktorý umožňuje podnikateľom uspokojovať ich osobnú spotrebu.

Spoločný právny režim je zdôraznený aj v živnostenskom zákone. Tento zákon sa vzťahuje na živnostenské podnikanie fyzických osôb i právnických osôb. Pri právnických osobách rozhoduje len povaha podnikania, či ide o živnosť v zmysle živnostenského zákona. Druh právnickej osoby nemá žiadny právny význam.

Vzájomný vzťah právneho režimu Obchodného zákonníkaživnostenského zákona možno vyjadriť tak, že každá živnosť je podnikaním, ale nie každé podnikanie je živnosťou.

Živnostník sa pri svojej činnosti preukazuje:

 • živnostenským listom osvedčujúcim spl­nenie podmienok ustanovených živnostenským zákonom na prevádzkovanie ohlasovacích živností,
 • koncesnou listinou, ktorou bola udelená koncesia (povolenie) na prevádzkovanie koncesovanej živnosti.

O vydaní živnostenského oprávnenia rozhoduje miestne príslušný živnostenský úrad podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby.

V praxi sa vyskytli prípady, keď sa podnikateľ vyhýbal prevzatiu zásielky, napr. predvolaniu na súdne pojednávanie. V snahe predísť takémuto špekulatívnemu konaniu Obchodný zákonník definuje sídlo podnikateľa (§ 2 ods. 3 OBZ).

Sídlo právnickej osoby a miesto podnikania fyzickej osoby sa zapisujú do Obchodného registra alebo inej evidencie ustanovenej zákonom (napr. do živnostenského registra).

 Podnikateľ v zmysle Obchodného zákonníka

Podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka sú tieto subjekty:

 1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
 2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 4. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

V naznačených intenciách sa doplňuje pojem zahraničnej osoby – podnikateľa v ust. § 23 Obchodného zákonníka, ktorý stanovuje, že zahraničné osoby, ktoré majú právo podnikať v zahraničí, sa pokladajú za podnikateľa podľa Obchodného zákonníka.

Komplikovaná právna situácia pri posudzovaní právneho postavenia zahraničnej právnickej osoby môže vzniknúť pri právnych úpravách statusu právnických osôb, ak pôjde o premiestnenie sídla zahraničnej právnickej osoby do tuzemska, t. j. na Slovensko.

Súčasná právna úprava umožňuje zahraničnej právnickej osobe premiestniť svoje sídlo zo zahraničia na územie SR, ak to umožňuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovens­ká republika viazaná a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom.

Vnútorné právne pomery zahraničnej právnickej osoby sa aj po preložení jej sídla do tuzemska upravujú právnym poriadkom štátu, podľa ktorého bola založená.

 

Článok je skrátený. Ďalšie kapitoly:

- Štatutárne orgány
- Pracovnoprávna pozícia členov štatutárnych orgánov
- Konanie poverených zamestnancov robiť právne úkony v mene zamestnávateľa
- Prekročenie medzí oprávnenia

nájdete tu:

Právne úkony FO a PO ako podnikateľa – zamestnávateľa v zmysle Zákonníka práce v súlade s Obchodným zákonníkom

 

 NotebookMC

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

 

AUTOR

JUDr. Slavomíra Gejdošová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

14.09.2017