Prehľad základných povinností zamestnávateľa súvisiacich so vznikom pracovného pomeru

K základným povinnostiam zamestnávateľa po vzniku pracovného pomeru, ktoré upravuje ZP, patrí najmä jeho povinnosť prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky.

povin_zamestnav

Len čo zamestnávateľ uzatvorí so zamestnancom pracovnú zmluvu a zamestnanec nastúpi v dohodnutý deň do práce, vzniknú zamestnávateľovi určité povinnosti, ktoré je povinný v súvislosti so zamestnaním zamestnanca splniť. Článok má za cieľ priblížiť základné povinnosti zamestnávateľov súvisiace so vznikom pracovného pomeru podľa Zákonníka práce a iných právnych predpisov, na ktoré by mal zamestnávateľ pamätať.

Povinnosti zamestnávateľa podľa Zákonníka práce

1) K základným povinnostiam zamestnávateľa po vzniku pracovného pomeru, ktoré upravuje Zákonník práce, patrí najmä povinnosť zamestnávateľa prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou (§ 47 Zákonníka práce).

Všetky tieto povinnosti vyplývajú z konkrétneho dojednaného pracovného pomeru a s ich plnením alebo neplnením sa spájajú určité právne následky.

Príklad č. 1:

Zamestnanec (ošetrovateľ dojníc) bol zamestnaný u zamestnávateľa (prevádzkovateľ kravína). Zamestnávateľ prestal zamestnancovi prideľovať prácu z dôvodu, že prevádzka kravína sa zrušila.

Zamestnanec sa však domáhal na súde, aby mu zamestnávateľ prideľoval prácu podľa pracovnej zmluvy. Súd mu však nevyhovel a žalobu zamestnanca zamietol z dôvodu, že sa domáhal od zamestnávateľa nemožného plnenia (rozsudok 14 Cdo 286/1994).

Zamestnanec má teda právo žiadať zamestnávateľa o prideľovanie dohodnutej práce, avšak musí žiadať o prácu, ktorej prideľovanie je fakticky možné.

POZNÁMKA

Napríklad následkom rozhodnutia zamest­návateľa neprideľovať zamestnancovi prácu dohodnutú v pracovnej zmluvy bez toho, aby mu v tom bránila zákonná prekážka v práci, bude jeho povinnosť poskytovať zamestnancovi náhradu mzdy vo výške priemerného mesačného zárobku.

Ak zamestnávateľ neprideľuje zamestnancovi dohodnutú prácu, nevzniká zamestnancovi povinnosť, ale právo žiadať zamestnávateľa, aby mu prácu prideľoval. To znamená, že oproti povinnosti jedného účastníka pracovného pomeru stojí právo druhého účastníka pracovného pomeru požadovať splnenie tejto povinnosti.

Zákonník práce upravuje aj situácie, kedy jeden účastník pracovného pomeru musí požiadať druhého účastníka pracovného pomeru, aby si plnil svoje povinnosti. Napríklad podľa § 78 ods. 1 Zákonníka práce musí zamestnávateľ oznámiť zamestnancovi, že trvá na ďalšom výkone práce, inak by stratil nárok požadovať náhradu škody od zamestnanca, ak sa preukáže, že skončenie pracovného pomeru zamestnancom bolo neplatné.

NEPREHLIADNITE

V súvislosti s neprideľovaním práce zamestnancovi je potrebné uviesť, že ak zamestnanec nesmie pre svoj zdravotný stav vykonávať prácu dohodnutú v pracovnej zmluve, a to pokiaľ ide o druh práce a miesto výkonu práce, zamestnávateľ nie je povinný a ani nesmie takému zamestnancovi prideľovať dohodnutý druh práce. Ak by zamestnávateľ pridelil takémuto zamestnancovi prácu, zamestnanec má právo odmietnuť vykonanie takejto práce bez toho, aby sa to posudzovalo ako porušenie pracovnej disciplíny. S uvedenými závermi sa stotožnila aj súdna prax (napr. R 31/1980).

2) K ďalším povinnostiam zamestnávateľa po vzniku pracovného pomeru podľa § 47 ods. 2 Zákonníka práce patrí povinnosť zamestnávateľa oboznámiť zamestnanca s pracovným poriadkom, s kolektívnou zmluvou, s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať, s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania a s vnútorným predpisom upravujúcim oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Zamestnávatelia často v súvislosti so splnením svojich informačných povinností voči zamestnancom vyhotovujú osobitný písomný zápis alebo iné potvrdenie o poučení zamestnanca podľa § 47 ods. 2 Zákonníka práce, ktoré zamestnanec podpíše pri nástupe do práce. Zriedkavejšie sa takéto vyhlásenie zapracováva do pracovnej zmluvy.

POZNÁMKA

V praxi sa teda bežne stáva, že zamestnanec nastúpi v dohodnutý deň do práce, kedy zároveň podpíše pracovnú zmluvu, dajú sa mu prečítať všetky interné predpisy, právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie BOZP a po ich prečítaní sa mu dá podpísať tzv. záznam o oboznámení sa s internými predpismi zamestnávateľa.

Zamestnávateľ tak splní voči zamestnancovi svoje oznamovacie povinnosti a v prípade kontroly inšpektorátu práce môže predložiť písomný dôkaz o splnení tej­to jeho povinnosti.

3) Zamestnávateľ by nemal zabúdať na svoje povinnosti súvisiace so zamestnávaním mladistvých zamestnancov alebo fyzických osôb, ktoré môžu vykonávať iba ľahké práce podľa § 11 ods. 4 Zákonníka práce. Tieto osoby, ako aj ich zákonných zástupcov musí zamestnávateľ oboznámiť s možnými rizikami vykonávanej práce a s opatreniami, ktoré zamestnávateľ prijal vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“). Tieto povinnosti zamestnávateľa súvisia so zvýšenou ochranou, ktorú Zákonník práce požaduje vo vzťahu k fyzickým osobám vo veku do 15 rokov alebo starších ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky, ktorých práca je Zákonníkom práce zakázaná. Tieto osoby môžu vykonávať iba ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku, pričom podľa § 11 ods. 4 Zákonníka práce ide len o:

a) účinkovanie alebo spoluúčinkovanie na kultúrnych predstaveniach a umeleckých predstaveniach,

b) športové podujatia,

c) reklamné činnosti. 

Ďalej sa dozviete:

Prihlásenie do Sociálnej poisťovne

Prihlásenie do zdravotnej poisťovne

Pracovná zdravotná služba a preventívne prehliadky zamestnancov

Prihlásenie na daňový úrad

Povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Ochrana osobných údajov

Povinnosť zamestnať občana so zdravotným postihnutím 

Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska alebo tzv. koncesionárske poplatky

 

Celý text nájdete tu: 

Prehľad základných povinností zamestnávateľa súvisiach so vznikom pracovného pomeru 

 NotebookMC

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

 

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

JUDr. Klára Ďurková

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

21.09.2017