Pri zlučovaní spoločností netreba zamestnancov odhlasovať ani prihlasovať

Pri zlučovaní spoločností a zároveň prechode pracovnoprávnych vzťahov na iného zamestnávateľa nevzniká pôvodnému zamestnávateľovi povinnosť zamestnancov zo Sociálnej poisťovne odhlasovať.

zluc_spoloc

Ak pri zlučovaní spoločností prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov z jedného zamestnávateľa na druhého, odovzdávajúci zamestnávateľ nemá povinnosť zamestnancov zo sociálneho poistenia odhlasovať a právny nástupca zamestnávateľa ich prihlasovať.

Povinnosťou odovzdávajúceho zamestnávateľa je predložiť pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej je registrovaný, zoznam prechádzajúcich zamestnancov (tzv. delimitačný protokol), v ktorom uvedie deň, do ktorého zamestnancov zamestnával, meno a priezvisko zamestnancov, ich rodné číslo, názov a IČZ zamestnávateľa, ku ktorému zamestnanec prechádza. Sociálna poisťovňa pripomína, že v delimitačnom protokole uvádza aj zamestnancov, ktorí sú v tom čase na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, neplatenom voľne, práceneschopní a pod. Neuvedie len tých, ktorí k novému zamestnávateľovi neprechádzajú (teda napr. ukončia pracovný pomer), tých z registra poistencov odhlási. Mesačné výkazy poistného a príspevkov za prevzatých zamestnancov vystaví už preberajúci zamestnávateľ.

Ak už zamestnávateľ nebude zamestnávať žiadneho zamestnanca, je povinný odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne.

AUTOR

Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa bola zriadená 1. novembra 1994 zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni ako verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia. Od Slovenskej poisťovne prevzala 1. apríla 2002 aj poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania – úrazové poistenie. Od 1. januára 2004 vykonáva sociálne poistenie na základe zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení., t.j. nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie - starobné a invalidné, ďalej úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Od 1. januára 2005 Sociálna vykonáva aj činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia – predovšetkým vyberá príspevky, postupuje ich dôchodkovým správcovským spoločnostiam a registruje zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Dátum publikácie

09.10.2017