Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2016

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2016 do 30. septembra 2017, resp. do 31. októbra 2017, ak mal platiteľ predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Image33784

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2016 do 30. septembra 2017, resp. do 31. októbra 2017, ak mal platiteľ predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

V rámci ročného zúčtovania poistného vykoná výpočet sumy poistného z ročného vymeriavacieho základu za všetkých platiteľov poistného.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania preplatok, túto skutočnosť oznámi platiteľom poistného prostredníctvom „Oznámenia o výsledku ročného zúčtovania“. Pri vrátení preplatku poistencovi je povinná z preplatku zraziť daň. Ak preplatok za zamestnanca vráti zamestnávateľovi, zamestnávateľ je povinný preplatok zúčtovať so zamestnancom.

Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, túto skutočnosť oznámi zdravotná poisťovňa platiteľom poistného prostredníctvom „Výkazu nedoplatkov“. Poistenec môže preukázateľne zaplatený nedoplatok uplatniť do výdavkov znížením základu dane z tých príjmov, v súvislosti s ktorými nedoplatok vznikol, a to v roku zaplatenia nedoplatku, t. j. v roku 2017, alebo podaním dodatočného daňového priznania za rok, ktorého sa nedoplatok týka, t. j. za rok 2016. Netýka sa to však zaplateného nedoplatku, ktorý vznikol v súvislosti s príjmami z dividend, ktoré za rok 2016 nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené. Ak platiteľ poistného je podnikateľský subjekt, preplatky a nedoplatky z ročného zúčtovania musí vyrovnať aj účtovne v závislosti od spôsobu uplatňovania daňových výdavkov.

V priebehu kalendárneho roka sa poistné na zdravotné poistenie platí formou preddavkov. Cieľom ročného zúčtovania poistného je vypočítať poistné zo skutočných príjmov poistenca za celý rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva. Takto vypočítané poistné sa porovnáva so zaplatenými preddavkami. Výsledkom porovnania môže byť preplatok na poistnom – ak sú preddavky vyššie ako poistné – alebo nedoplatok na poistnom – ak je poistné vyššie ako zaplatené preddavky.

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2016 vykoná tá zdravotná poisťovňa, v ktorej bol poistenec poistený v čase od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Povinnosť a spôsob vykonania ročného zúčtovania poistného príslušnou zdravotnou poisťovňou legislatívne upravuje:

 • § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ktorý ustanovuje povinnosť a základné pravidlá pre vykonanie ročného zúčtovania poistného,
 • vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie, ktorá upravuje spôsob spracovania a výpočtu ročného zúčtovania zdravotnou poisťovňou.

V súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania poistného za rok 2016 platia nasledovné termíny:

 • do 31. marca 2017 – je poistenec povinný preukázať príslušnej zdravotnej po­isťovni obdobie poistenia v cudzine potvrdením o zdravotnom poistení v cudzine,
 • do 31. mája 2017 – je poistenec, ktorý mal príjem z dividend, povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnej zdravotnej poisťovni predložením „Oznámenia o príjmoch za rok 2016“,
 • do 30. septembra 2017 – je zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného,
 • do 31. októbra 2017 – je zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného u platiteľa poistného, ktorý má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania,
 • do 15 dní odo dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania – môže platiteľ poistného podať námietky voči výkazu nedoplatkov alebo podať nesúhlasné stanovisko voči oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania,
 • do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov je platiteľ poistného povinný uhradiť nedoplatok z ročného zúčtovania,
 • do 45 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanovis­ka voči oznámeniu o výsledku ročného zúčtovania alebo doručenia nového oznámenia o výsledku ročného zúčtovania – je zdravotná poisťovňa po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov povinná vrátiť preplatok z ročného zúčtovania,
 • do 15. 11. 2017 – je zdravotná poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného plateného štátom a podať ho Ministerstvu zdravotníctva SR,
 • do 31. 12. 2017 – je zdravotná poisťovňa povinná uhradiť záväzok vzniknutý v rámci ročného zúčtovania poistného plateného štátom,
 • do 31. decembra 2017 – je zdravotná poisťovňa povinná oznámiť výsledok ročného zúčtovania poistencom a platiteľom, u ktorých výsledok ročného zúčtovania nedosiahol najmenej 5 €.

Oznámenie o príjmoch za rok 2016 príslušnej zdravotnej poisťovni do 31. 5. 2017 predkladajú poistenci, ktorí mali v roku 2016:

Na účely ročného zúčtovania poistného sa do vymeriavacieho základu zahrnú:

 • príjmy zo závislej činnosti, t. j. príjmy zdaňované podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), j) a k) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov (okrem zákonom stanovených výnimiek),
 • príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, t. j. príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, okrem príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta,
 • kapitálové príjmy, t. j. príjmy zdaňované podľa § 7 zákona o dani z príjmov, okrem výnosov z dlhopisov – napr. úroky a iné výnosy z cenných papierov, z poskytnutých úverov a pôžičiek, výnosy zo zmeniek, príjmy z podielových listov (z ktorých sa daň nevyberá zrážkou) a pod.,
 • ostatné príjmy, t. j. príjmy zdaňované podľa § 8 zákona o dani z príjmov – napr. príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, príjmy z predaja hnuteľných vecí, príjmy z prevodu opcií, príjmy z prevodu cenných papierov a pod.,
 • príjmy z dividend, t. j.:
  • príjmy podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov – podiely na zisku vyplatené zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti ale­bo družstva, podiel na výsledku pod­nikania tichému spoločníkovi,
  • príjmy podľa § 5 ods. 7 písm. i) zákona o dani z príjmov – podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok nájdete tu:

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2016

 1. Postup zdravotnej poisťovne pri vykonávaní ročného zúčtovania poistného
 2. Preplatky z ročného zúčtovania poistného
 3. Nedoplatky z ročného zúčtovania poistného
 4. Daňové vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania
 5. Preplatky a nedoplatky v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov
 6. Preplatky a nedoplatky v súvislosti s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov
 7. Nedoplatky v súvislosti s príjmami z kapitálového majetku podľa § 7 a v súvislosti s ostatnými príjmami podľa § 8 zákona o dani z príjmov
 8. Rozdiely z ročného zúčtovania poistného, ktoré vznikli v súvislosti s viacerými druhmi príjmov
 NotebookMC

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Eva Gášpárová Ing.

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

06.06.2017