SZČO zaplatia poistné k 8. januáru 2019 po starom

Poistné za december 2018 zaplatia SZČO ešte vo výške ako na konci roku 2018.

info

Sociálna poisťovňa pripomína, že povinne poistení živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) k dnešnému termínu splatnosti (8. január 2019) platia poistné po starom. Ide o poistné za december 2018 a zaplatia ho teda vo výške ako na konci roku 2018.

Zmena vo výške poistného z dôvodu úpravy minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre rok 2019 nastane až k 8. februáru 2019, a to v prípade tých SZČO, ktoré platili poistné z minimálneho alebo maximálneho vymeriavacieho základu. Túto zmenu im listom alebo elektronicky oznámi Sociálna poisťovňa počas januára. Ostatní živnostníci a SZČO budú ďalej platiť poistné v rovnakej výške ako v roku 2018.

Autor: Sociálna poisťovňa

Súvisiace odborné články

AUTOR

Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa bola zriadená 1. novembra 1994 zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni ako verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia. Od Slovenskej poisťovne prevzala 1. apríla 2002 aj poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania – úrazové poistenie. Od 1. januára 2004 vykonáva sociálne poistenie na základe zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení., t.j. nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie - starobné a invalidné, ďalej úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Od 1. januára 2005 Sociálna vykonáva aj činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia – predovšetkým vyberá príspevky, postupuje ich dôchodkovým správcovským spoločnostiam a registruje zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Dátum publikácie

08.01.2019