Telepráca, domácka práca a home office

V príspevku nájdete odpovede na 13 najčastejších otázok týkajúcich sa týchto foriem práce v otázkach a odpovediach.

Image16655 (1)

Otázka č. 1:

Aký je rozdiel medzi domáckou prácou a home office?

Rozdiel medzi domáckou prácou a home office spočíva v tom, že domácka práca má pravidelný charakter, je prakticky takmer stále vykonávaná z domu či bydliska zamestnanca, má stálu povahu, zatiaľ čo home office má príležitostný charakter.

Viacerí zamestnávatelia ponúkajú home office ako určitý druh benefitu, na ktorý sa snažia zlákať zamestnancov. Podľa toho, akým spôsobom je home office vykonávaný, rozlišujeme:

  • pravidelný home office – t. j. keď zamestnanec ostáva doma pravidelne určité dni (napr. piatky) a ostatné dni (pondelok až štvrtok) chodí do práce. Takýto zamestnanec má obvykle v pracovnej zmluve zadefinované ako pracovné miesto aj svoje bydlisko;
  • nepravidelný home office – v tomto prípade je home office poskytovaný zamestnávateľom vždy ad hoc alebo je napr. limitovaný určitým počtom dní v roku.
Otázka č. 2:

Aký je rozdiel medzi domáckou prácou a teleprácou?

Obe formy majú spoločné to, že ide o prácu vykonávanú z domu, z vlastnej domácnosti zamestnanca alebo z iného dohodnutého miesta. Podstata domáckej práce a telepráce teda spočíva v tom, že zamestnanec vykonáva prácu z iného miesta, než je miesto pracoviska zamestnávateľa.

Rozdiel medzi teleprácou a domáckou prácou spočíva v tom, že zamestnanec pri telepráci používa informačné technológie. Pod pojmom informačná technológia spravidla možno rozumieť organizačnú, výpočtovú, reprografickú, prípadne telekomunikačnú techniku používanú pri práci s informáciami, dátami a pod.

Otázka č. 3:

Je potrebné v pracovnej zmluve výslovne uviesť, že ide o vykonávanie domáckej práce, keď miesto výkonu práce bude uvedené trvalé bydlisko zamestnanca?

Zákonník práce vo svojich ustanoveniach neustanovuje povinnosť v pracovnej zmluve výslovne uviesť, že zamestnanec vykonáva domácku prácu. Zamestnanec nadobudne status domáckeho zamestnanca, ak si so zamestnávateľom v pracovnej zmluve dohodne ako miesto výkonu práce iné miesto – napr. bydlisko zamestnanca. Podstatným kritériom nadobudnutia statusu domáckeho zamestnanca je, že miesto výkonu práce zamestnanca je dohodnuté inde než na pracovisku zamestnávateľa.

Otázka č. 4:

Ako správne zadefinovať v pracovnej zmluve miesto výkonu práce, ak zamestnanec bude prácu vykonávať z domu? Miesto výkonu práce môže byť definované ako „home office“, „miesto trvalého pobytu“ alebo „práca z domu“?

Určite neodporúčam zamestnávateľovi, aby v pracovnej zmluve s domáckym zamestnancom uvádzal ako miesto výkonu práce „home office“. Pojem home office totiž z hľadiska významu predstavuje úplne iný inštitút pracovného práva.

Vhodnejšie je v pracovnej zmluve uviesť buď adresu bydliska zamestnanca, napr.: „Zamestnanec sa so zamestnávateľom dohodli na tom, že miestom výkonu práce zamestnanca je: ........... (adresa bydliska zamestnanca).“

Najvhodnejšie sa mi javí však uvedenie takto: „Zamestnanec sa so zamestnávateľom dohodli na tom, že zamestnanec bude prácu podľa pracovnej zmluvy vykonávať z adresy svojho aktuálneho trvalého bydliska, ktorú oznámil zamestnávateľovi.“. Takéto ustanovenie v pracovnej zmluve je dostatočne určité, zrozumiteľné, je z neho jasné, že ide o domáckeho zamestnanca. Navyše pri každej zmene trvalého bydliska zamestnanca nie je potrebné kvôli danej zmene upravovať aj pracovnú zmluvu.

Poznámka redakcie "pozrite si" videopríklad:

Nárok na dovolenku pri domáckej práci a telepráci

 

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok nájdete tu:

Telepráca, domácka práca a home office v otázkach a odpovediach

 NotebookMC

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

AUTOR

JUDr. Tatiana Mičudová

JUDr-Tatiana-Micudova_250x375px.JPG

JUDr. Tatiana Mičudová

Aktuálne pracuje ako právnik v SOZA. Predtým pôsobila ako advokátsky koncipient, externý vysokoškolský učiteľ a pracovala aj na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Spolupracuje s advokátskou kanceláriou Jarabica s.r.o. a spoločnosťou Extra Services, s.r.o., ktorá sa venuje ochrane osobných údajov. Publikuje odborné články najmä z odvetvia pracovného a správneho práva. V praxi sa okrem týchto odvetví venuje právu duševného vlastníctva, ochrane osobných údajov a občianskemu právu.

Dátum publikácie

11.05.2017