Trvanie pracovného pomeru

Pracovný pomer na dobu určitú – ako ho možno platne dojednať, aké sú rozdiely medzi pracovným pomerom na dobu určitú a ne­určitú, dojednanie skúšobnej doby či skončenie pracovného pomeru na dobu určitú.

trvanie_PP

V prvom rade je potrebné uviesť, že vymedzenie času trvania pracovného pomeru nie je podstatnou náležitosťou pracovnej zmluvy upravenej v § 43 ods. 1 Zákonníka práce, ktorej absencia by mohla spôsobiť absolútnu neplatnosť pracovnej zmluvy, ako napríklad v prípade absencie vymedzenia druhu práce, miesta výkonu práce, dňa nástupu do práce či mzdových podmienok v pracovnej zmluve. Taktiež nie je trvanie pracovného pomeru vymedzené ani pri ďalších náležitostiach pracovnej zmluvy podľa § 43 ods. 2 Zákonníka práce, ktoré sa v pracovnej zmluve zvyknú pravidelne opakovať, ako napríklad výplatné termíny, výmera dovolenky, pracovný čas či dĺžka výpovednej doby.

Napriek tomu vymedzenie trvania pracovného pomeru v pracovnej zmluve determinuje, či sa v danom prípade dojednal pracovný pomer na dobu určitú alebo na neurčitý čas a určuje, s akými následkami je potrebné pri rozlišovaní pracovného pomeru na dobu určitú a neurčitú počítať.

Pracovný pomer na dobu určitú

Hoci pracovný pomer na dobu určitú predstavuje flexibilný nástroj, ktorý umož­ňuje zamestnávateľom pružne reagovať na zmeny na trhu práce, Zákonník práce pri dojednávaní trvania pracovného pomeru uprednostňuje dojednanie pracovného pomeru na dobu neurčitú.

Je tomu tak preto, že Zákonník práce je postavený na vyvažovaní postavenia zamestnanca so zamestnávateľom tým, že v prípade pracovného pomeru na dobu neurčitú poskytuje zamestnancovi ochranu v podobe tzv. zákazu výpovede podľa § 64 Zákonníka prace, pričom pri pracovnom pomere na dobu určitú tomu tak nie je. K ukončeniu pracovného pomeru na dobu určitú dôjde uplynutím dojednanej doby bez ohľadu na to, či to je, alebo nie je pre zamestnanca vhodné. To znamená, že pracovný pomer sa skončí aj v prípade, keď je zamestnanec práceneschopný, keď vykonáva verejnú funkciu alebo keď je žena na materskej dovolenke či rodičovskej dovolenke, alebo ak je zamestnanec na rodičovskej dovolenke.

Na rozdiel od pracovného pomeru na dobu neurčitú, ku skončeniu pracovného pomeru na určitú dobu nie je potrebné prerokovanie so zástupcami zamestnancov. Zamestnávateľ nie je povinný pred uplynutím dojednanej doby trvania pracovného pomeru ponúknuť zamestnancovi inú vhodnú prácu.

Zamestnanec, ktorému skončil pracovný pomer na dobu určitú, nemá nárok na odstupné, a to ani v prípade, že v tom období dochádza k organizačným zmenám u zamestnávateľa. To však neplatí v prípade, ak dôjde ku skončeniu jeho pracovného pomeru z organizačných zmien pred uplynutím dojednanej doby.

 

Článok je skrátený. Nasledovné kapitoly:

- Ako platne uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú (určenie doby, predĺženie alebo opätovné dojednávanie na dobu určitú...)
- Zásada rovnakého zaobchádzania
- Informačná povinnosť zamestnávateľa
- Skončenie PP na dobu určitú

si prečítajte tu:

NotebookMC 

Prístup k celému článku majú len užívatelia s predplateným prístupom.

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti Portál Mzdové centrum

 

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Dátum publikácie

20.10.2017