Vybrané spôsoby skončenia pracovného pomeru

Počas trvania pracovného pomeru často dochádza k situáciám, keď pra­covný pomer prestane vyhovovať nie­ktorému účastníkovi pracovného pomeru a rozmýšľa, ako čo najjednoduchšie a najrýchlejšie tento pracovný pomer skončiť. Vzhľadom na to, že problematika spojená so skončením pracovného pomeru je celkom rozsiahla a v niektorých prípadoch aj náročná, je nevyhnutné, aby účastníci pracovnoprávnych vzťahov vedeli, ako platne skončiť pracovný pomer.

druhy_skon_PP

Skončenie pracovného pomeru všeobecne

Medzi základné spôsoby skončenia pracovného pomeru, ktoré upravuje Zákonník práce v ustanovení § 59, patrí:

a) dohoda,

b) výpoveď,

c) okamžité skončenie,

d) skončenie v skúšobnej dobe,

e) smrť zamestnanca,

f) skončenie na základe zákona podľa ustanovenia § 58 ods. 7 Zákonníka práce,

g) uplynutie dohodnutej doby, ak ide o pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú.

Zákonník práce v ustanovení § 59 ďalej uvádza aj osobitné spôsoby skončenia pracovného pomeru cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti, za predpok­ladu, že k jeho skončeniu nedošlo už iným spôsobom. Pracovný pomer sa v týchto prípadoch skončí dňom, ktorým:

a) sa má tejto osobe skončiť pobyt na území Slovenskej republiky podľa vykonateľného rozhodnutia o zrušení povolenia na pobyt,

b) nadobudne právoplatnosť rozsudok ukladajúci tejto osobe trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky,

c) uplynula doba, na ktorú bolo vydané povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky,

d) uplynula doba, na ktorú bolo udelené povolenie na zamestnanie,

e) bolo odňaté povolenie na zamestnanie.

Ako ďalší spôsob skončenia pracovného pomeru nemožno opomenúť odstúpenie od pracovnej zmluvy za podmienok upravených v ustanovení § 19 Zákonníka práce. Ide o situácie, keď účastník, ktorý konal v omyle, ktorý druhému účastníkovi musel byť známy, má právo od zmluvy odstúpiť, ak sa omyl týka takej okolnosti, že by bez neho k zmluve nedošlo.

Príklad č. 1:

Zamestnanec na pracovnom pohovore na pozíciu šoféra nákladného vozidla uviedol zamestnávateľa do omylu, že je držiteľom vodičského oprávnenia na požadované nákladné vozidlo a že má skúsenosti s riadením nákladného vozidla. Po tom, čo došlo k uzatvoreniu pracovného pomeru, sa zistilo, že zamestnanec nespĺňa tieto podmienky, čím uviedol zamestnávateľa do omylu, o ktorom zamestnanec musel vedieť a bez ktorého by zamestnávateľ v prípade vedomosti o tejto skutočnosti už na pracovnom pohovore nebol uzatvoril so zamestnancom pracovný pomer.

Ďalej ustanovenie § 19 Zákonníka práce umožňuje zamestnávateľovi odstúpiť od pracovnej zmluvy v prípadoch, ak:

a) zamestnanec nenastúpi do práce v dohodnutý deň nástupu do práce bez toho, aby mu v tom bránila prekážka v práci,

b) zamestnanec do troch pracovných dní neupovedomí zamestnávateľa o prekážke v práci, ktorá mu bráni nastúpiť do práce v dohodnutý deň nástupu do práce, alebo

c) zamestnanec bol po uzatvorení pracovnej zmluvy právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

V týchto prípadoch môže zamestnávateľ odstúpiť od zmluvy najneskôr do začatia výkonu práce zamestnancom, pričom odstúpenie musí byť písomné, inak je neplatné.

POZNÁMKA

Všetky vyššie uvedené spôsoby skončenia pracovného pomeru predstavujú kogentnú úpravu, od ktorej sa nedá odchýliť ani ju vylúčiť, čo znamená, že inými než týmito zákonnými spôsobmi nemožno platne skončiť pracovný pomer.

Je potrebné pamätať aj na to, že v každom z vyššie uvedených prípadov dôjde k skončeniu pracovného pomeru iba vtedy, ak pracovný pomer bol dojednaný platne.

Vzhľadom na skutočnosť, že najčastejšie dochádza k skončeniu pracovného pomeru na základe právneho úkonu (dohoda, výpoveď a i.), je potrebné, aby bol tento právny úkon platný. To bude závisieť od splnenia podmienok upravených nielen v ustanovení § 17 Zákonníka práce, ale s prihliadnutím na ustanovenie § 1 ods. 4 Zákonníka práce o subsidiárnej pôsobnosti Občianskeho zákonníka aj v zmysle zásad Občianskeho zákonníka upravených v ustanoveniach § 34 až § 45 o právnych úkonoch.

 

Viac informácií o platnosti skončenia pracovného pomeru a o porušení pracovnej disciplíny sa môžete pohodlne dozvedieť z tohto videa.
Predplatitelia ročného prístupu Mzdového centra majú prístup k videu v cene predplatného. 

 

Zamestnávateľ či zamestnanec môže pracovný pomer skončiť nielen jedným právnym úkonom, ale aj viacerými právnymi úkonmi súčasne alebo postupne. Dokonca nie je vylúčené, aby napríklad zamestnávateľ uplatnil voči zamestnancovi viac výpovedí z rôznych výpovedných dôvodov. V takom prípade sa jednotlivé právne úkony a ich účinky posudzujú samostatne a pracovný pomer sa skončí na základe toho právneho úkonu, ktorého právne účinky nastanú najskôr.

Keďže Zákonník práce neukladá zamestnávateľovi či zamestnancovi povinnosť skončiť pracovný pomer osobne, môžu sa obaja alebo len jeden z nich nechať pri skončení pracovného pomeru zastúpiť inou osobou. Ak ide o zamestnávateľa – právnickú osobu alebo fyzickú osobu, môžu zaňho konať aj osoby ním poverené. V prípade zamestnanca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo mu bola táto spôsobilosť obmedzená, či v prípade zamestnávateľa z tých istých dôvodov môže skončiť pracovný pomer aj súdom ustanovený opatrovník.


Príspevok je skrátený. Celý článok s podkapitolami:

- Skončenie pracovného pomeru dohodou a odstupné
- Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
- Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu
- Zánik pracovného pomeru z dôvodu smrti zamestnanca

si pozrite tu: 

MC-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

 

Autor: JUDr. Klára Ďurková

AUTOR

JUDr. Klára Ďurková

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

01.12.2017