Výkazy mzdového účtovníctva pri zlúčení spoločnosti

Spoločnosť sa zlúčila s inou spoločnosťou, za rozhodný deň bol určený 14. 9. 2017. Spoločnosť mala 2 zamestnancov, ktorí delimitačným protokolom prešli na nástupnícku spoločnosť. Kto spracováva mzdy zamestnancov za 9/2017 a ako je to s výkazmi do Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a Prehľadom na daňový úrad, t. j. kto ich posiela?

vykaz_mzdov_uctovnictva

Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou a zrušuje sa bez likvidácie, vedie účtovníctvo do dňa, ktorý predchádza rozhodnému dňu. Rozhodný deň je deň určený podľa osobitného predpisu, ktorým je napr. § 69 ods. 6 písm. d) Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého v schválenom návrhu zmluvy o zlúčení musí byť uvedený deň, od ktorého sa úkony zanikajúcej spoločnosti považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti, pričom rozhodný deň nemôže byť neskorší ako deň nadobudnutia účinkov zlúčenia (deň zápisu do obchodného registra). Od rozhodného dňa skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva zanikajúcej právnickej osoby, sú súčasťou účtovníctva  a účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá sa stane právnym nástupcom.

Pri zlúčení spoločností zamestnanci prechádzajú z jednej spoločnosti do druhej prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov podľa § 28 Zákonníka prácePracovnoprávny vzťahzamestnancov nekončí, ale trvá naďalej k nástupníckemu subjektu, ktorý sa stal aj ich zamestnávateľom. Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov sa uskutočňuje k rozhodnému dňu určenému v zmluve o zlúčení.

Odovzdávajúci zamestnávateľ je povinný vyúčtovať mzdy a ostatné nároky zamestnancov do dňa predchádzajúcemu rozhodný deň (13. 9. 2017) a  štandardným spôsobom ich zaúčtovať vo svojom účtovníctve. S ohľadom na skutočnosť, že mzda je splatná za mesačné obdobie, záväzky ku dňu predchádzajúcemu rozhodný deň nebudú finančne vyrovnané (účty 331, 333, 336), budú súčasťou mimoriadnej účtovnej závierky a povinnosť ich vyrovnania prejde na nástupnícku spoločnosť. 

 

Odpoveď je skrátená. Záväzky voči Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch si môžete prečítať tu:

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Dátum publikácie

30.11.2017