Vypracovanie prehľadu o nároku a čerpaní dovolenky za rok 2013

Na základe údajov uzatvoreného mzdového listu zamestnávateľ zistí osobitne za každého zamestnanca počet dní nároku zamestnanca na dovolenku aj skutočne čerpané dni dovolenky a vypracuje prehľad čerpania dovolenky za kalendárny rok 2013.

manažerka zapisujeZ uvedeného prehľadu zistí okrem iného aj údaje o nevyčerpanej dovolenke za rok 2013. Z jednotlivých ustanovení § 113 Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) vyplýva možnosť zamestnanca čerpať svoju riadnu dovolenku za kalendárny rok nielen do konca tohto roka, ale až do konca budúceho kalendárneho roka.


Do konca roka 2013
mala byť vyčerpaná dovolenka za kalendárny rok 2012 u všetkých zamestnancov okrem tých, ktorí sú vymenovaní v § 113 Zákonníka práce (čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, dočasná pracovná neschopnosť, výkon verejnej alebo odborovej funkcie).


Za časť dovolenky, ktorá presahuje 4 týždne
základnej výmery dovolenky za rok 2012, ktorú nemohol zamestnanec vyčerpať ani do konca roka 2013, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ktorú mu zamestnávateľ vyplatí po uplynutí kalendárneho roka 2013, t. j. vo vyúčtovaní mzdy za mesiac december 2013.


Údaje o nevyčerpanej dovolenke za kalendárny rok 2013 sú dôležitým podkladom pre výpočet náhrady mzdy za nevyčerpané dovolenky a výšky očakávaných výdavkov na zdravotné a sociálne poistenie súvisiacich so mzdou za nevyčerpanú dovolenku. Na základe týchto údajov účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva, k 31. 12. 2013 zaúčtujú tvorbu rezervy na nevyčerpané dovolenky a tvorbu rezervy na nezúčtované zdravotné a sociálne poistenie.


Nevyčerpanú dovolenku za rok 2013 môže zamestnanec čerpať do konca roka 2014.


Účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva neúčtujú k 31. 12. 2013 o náhradách za nevyčerpanú dovolenku. Vyplatené náhrady za čerpanú dovolenku za rok 2013 zaúčtujú v peňažnom denníku v súlade s postupmi účtovania v jednoduchom účtovníctve až v nasledujúcom účtovnom období (rok 2014) v čase skutočného vyplatenia náhrad za čerpanú dovolenku.

 


 

Článok je uvedený v skrátenom znení, celé jeho znenie je zverejnené v Súvisiacich odborných článkoch.

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

Bibiána Špániková

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

19.12.2013