Vyživovacia povinnosť (rodičia k deťom)

Pojem výživné možno charakterizovať ako súhrn zákonom upravených práv a povinností špecifických osôb pri zabezpečovaní úhrady odôvodnených osobných materiálnych i nemateriálnych potrieb. Nepôjde iba o peňažné plnenie na rôzne požiadavky a nutnosti, akými sú výživa, ošatenie, bývanie, vzdelanie, zdravotná starostlivosť, kultúrne, športové záujmy. Takisto ide o osobnú starostlivosť, avšak súdnymi rozhodnutiami sa vyživovacia povinnosť vždy vyjadruje v peňažnej podobe, pretože takto vyjadrená je exekvovateľná a vymáhateľná v prípade neplnenia. 

Vyživovacia povinnosť (rodičia k deťom)

Mnoho rodín na Slovensku bojuje s rôznymi problémami či ťažkosťami spojenými s určením, priznaním, vymáhaním a získaním výživného. A to nielen na dieťa. Ide pritom o príspevok na výživu, na ktorý je zo zákona nárok,  no túto povinnosť si mnohí dobrovoľne neplnia. 
Právnou úpravou, ktorá danú problematiku a oblasť upravuje, je zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine (ďalej v texte iba zákona). Vo svojej tretej časti stanovuje práva a povinnosti týkajúce sa výživného, čiže vyživovacej povinnosti. 

Náš právny poriadok rozoznáva viacero druhov vyživovacej povinnosti. Ide o vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom (§ 62 a nasl. zákona), detí k rodičom (§ 66 a nasl. zákona), medzi manželmi (§ 71 zákona), medzi ostatnými príbuznými (§ 68 a nasl. zákona). Ďalej náš právny poriadok pozná príspevok na výživu rozvedeného manžela (§ 72 a § 73 zákona) a príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke (§ 74 zákona). Povedzme si viac o najčastejšie sa vyskytujúcej vyživovacej povinnosti – o vyživovacej povinnosti rodičov k deťom. 

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom 

§ 62 zákona

(1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičovdeťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samy sa živiť. 

(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. 

V prípade detí ide o zákonnú vyživovaciu povinnosť oboch rodičov k deťom. Vyživovacia povinnosť zaťažuje oboch rodičov (i osvojiteľov) bez ohľadu na to, či sa dieťa narodilo v manželstve alebo nie. Pokiaľ má dieťa iba jedného z rodičov, vyživovaciu povinnosť plní v plnom rozsahu tento rodič. Logicky, vyživovacia povinnosť vzniká narodením dieťaťa. Zaniká schopnosťou dieťaťa samostatne sa živiť. U každého dieťaťa je preto zánik vyživovacej povinnosti individuálny. Podľa toho, kedy je schopné získať pravidelný príjem a samostatne si z vlastných zdrojov zaobstarať a uspokojovať svoje životné náklady.  

R 74/1969 „Schopnosť maloletého dieťaťa samo sa živiť nemožno posudzovať len so zreteľom na dosiahnutý vekstupeň telesnejduševnej vyspelosti, ale aj vzhľadom na to, ako je maloleté dieťamravnéhocharakterového hľadiska pripravené, najmä výchovným pôsobením rodičov, podieľať sa svojou činnosťou na spoločensky užitočnej práci.“ 

Pri plnení si vyživovacej povinnosti rodičov k dieťaťu sa vychádza z individuálnych schopností, možností a majetkových pomerov každého z rodičov. Bez ohľadu na to, v prípade vyživovacej povinnosti rodičov k dieťaťu je každý rodič povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona (zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v spojitosti s opatrením, ktorým sa každoročne upravujú sumy životného minima). V súčasnosti súdom určené výživné nemôže byť nižšie, ako je deklaratórne zákonom daných 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté alebo na nezaopatrené dieťa, ktorého výška je 26,65 € mesačne. 

Súd pri určení výšky výživného prihliada a berie do úvahy nielen schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodičov, ale i odôvodnené potreby dieťaťa a takisto i to, ako sa ktorý z rodičov a v akej miere o dieťa osobne stará ako aj to, ako sa ktorý z rodičov stará o domácnosť. Do úvahy súd neberie výdavky rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. 

R 5/1969 „Pre určenie výšky výživného pre maloleté dieťa sú rozhodujúce reálne zárobkové schopnosti a možnosti každého z rodičov, ktoré sú dané nielen ich subjektívnymi vlastnosťami (fyzickou zdatnosťou, vzdelaním, pracovnými skúsenosťami a pod.), ale aj okolnosťami objektívneho charakteru, najmä existenciou pracovných príležitostí primeraných vlastnostiam rodičov.“ 

R 27/1970 „Pre posúdenie schopností a možností rodiča v zmysle ustanovenia § 96 ods. 1 ZR (teraz § 75 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z.) nie sú rozhodujúce jeho skutočné zárobkové (prípadne aj majetkové) pomery, ale jeho reálne zárobkové (prípadne aj majetkové) možnosti, dané okrem iného jeho fyzickým stavom, nadaním, množstvom získaných vedomostí, pracovných skúseností a pod.“ 

§ 65 zákona

(1) Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohoduvýške výživného. 

(2) Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní. 

(3) Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh. 

Zo znenia odseku 1 vyplýva, že ak rodičia spolu nežijú, súd upraví vyživovaciu povinnosť i v prípade, ak ju rodič plní dobrovoľne. Súd, podľa odseku 2, postupuje rovnako i v prípade, ak rodič dobrovoľne vyživovaciu povinnosť neplní. V oboch prípadoch je rozhodnutím súdu, v akom rozsahu a ktorému z rodičov určí vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu. 

Na druhej strane, je možné uzavrieť dohodu o výške výživného medzi rodičmi a túto dohodu následne súd schváli rozhodnutím formou rozsudku. Výživné sa platípravidelných opakujúcich sa sumách, ktoré sú zročné vždy na mesiac dopredu. 

Avšak, uzatvorenie, resp. schválenie dohody o výške výživného medzi rodičmi ešte neznamená, že sa táto dohoda bude i riadne a včas plniť. Takisto to neznamená, že dohoda, uzatvorená v danom čase s určitým obsahom, bude účinná po celú dobu trvania vyživovacej povinnosti. V priebehu trvania vyživovacej povinnosti rodičov k dieťaťu je možné či už rozhodnutie súdu, alebo dohodu, schválenú súdom, zmeniť. Článok bol skrátený, celý článok nájdete:
Vyživovacia povinnosť v zmysle zákona

 O portáli mzdovecentrum.sk

 

Súvisiace právne predpisy

AUTOR

JUDr. Monika Kiklicová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

28.08.2012