Zamestnávanie dôchodcov

Poberatelia dôchodkov môžu byť v zmysle Zákonníka práce zamestnaní viacerými formami. Na daňové a odvodové účely rozlišujeme poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o najviac 70 % alebo viac ako 70 %, výsluhového dôchodku a vyrovnávacieho príplatku.

tt_praca-na-dochodku

Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok sú dôchodkové dávky, ktoré za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení poskytuje Sociálna poisťovňa ako dávky z dôchodkového starobného poistenia. Ich účelom je zabezpečiť poistencom príjem v starobe, resp. v poproduktívnom veku.

Nárok na starobný dôchodok má fyzická osoba, ktorá podľa § 65 ods. 1 zákona o sociálnom poistení:

  • získala najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a
  • dovŕšila dôchodkový vek.

Splnenie týchto zákonných podmienok oprávňuje zamestnanca požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne o priznanie starobného dôchodku. Priznanie starobného dôchodku trvanie pracovného pomeru zamestnanca neovplyvňuje.

POZNÁMKA

Ak zamestnanec požiada Sociálnu po­isťovňu o priznanie starobného dôchodku a Sociálna poisťovňa žiadosti vyhovie, pracovný pomer zamestnanca nekončí. Poberanie starobného dôchodku nie je platným dôvodom na skončenie pracovného pomeru.

Zamestnávateľ nesmie skončiť pracovný pomer s poberateľom starobného dôchodku z dôvodu, že poberá starobný dôchodok, ani nútiť zamestnanca, aby z tohto dôvodu skončil pracovný pomer sám. Starobný dôchodca môže poberať dôchodok a naďalej pokračovať vo výkone práce podľa platnej pracovnej zmluvy.

V súvislosti so zamestnávaním zamestnancov, ktorí splnili zákonné podmienky nároku na starobný dôchodok, môžu nastať nasledovné situácie:

- zamestnanec splnil zákonné podmienky nároku na starobný dôchodok, ale nepožiadal Sociálnu poisťovňu o priznanie dôchodku – pracovný pomer zamestnanca sa nezmení, zamestnanec je naďalej klasickým zamestnancom zamestnávateľa,

- zamestnanec splnil zákonné podmienky nároku na starobný dôchodok a požiadal Sociálnu poisťovňu o priznanie dôchodku, ku skončeniu pracovného pomeru nedošlo – pracovný pomer zamestnanca sa nezmení, zamestnanec má štatút poberateľa starobného dôchodku, k zmene dochádza iba v tom, že zamestnanec –dôchodca aj zamestnávateľ už neplatia poistné na invalidné dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti (pozri kapitolu 1.1.), priznanie starobného dôchodku je zamestnanec povinný preukázať zamestnávateľovi rozhodnutím Sociálnej poisťovne,

- zamestnanec splnil zákonné podmienky nároku na starobný dôchodok, po­žiadal Sociálnu poisťovňu o priznanie dôchodku, došlo ku skončeniu pracovného pomeru – zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odchodné v súlade s § 76a Zákonníka práce (pozri kapitolu 3), poberateľ starobného dôchodku a zamestnávateľ sa môžu dohodnúť na založení nového pracovnoprávneho vzťahu.

Nárok na predčasný starobný dôchodok má fyzická osoba, ktorá ...

 

Príspevok je skrátený, celý článok nájdete tu:

MC-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 198,72 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

 

Autor: Eva Gášpárová Ing.

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace príklady z praxe

AUTOR

Ing. Eva Gášpárová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

25.11.2017