Zmluva o mlčanlivosti a výmene dôverných informácií ako súčasť pracovnej zmluvy

Dôverné informácie sú informácie, ktoré napriek tomu, že nemajú znaky obchodného tajomstva, sú utajené. Podnikateľ môže zamestnancom vyjadriť pokyn k utajeniu ústne, v podnikovej smernici, vykonaním opatrení, ktoré zabránia šíreniu informácií a pod. V závere článku nájdete vzor, ako písomne uplatniť požiadavku utajenia.

zmluv_mlcanl_v_prac_zmluve

 V zmysle pracovnoprávnych noriem sú zamestnanci povinní riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov. Pracovný poriadok by mal zakotviť i výpočet základných povinností zamestnanca. Medzi ne patrí i povinnosť nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa, zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania, pričom povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu.

Medzi základné práva a povinnosti zamestnancov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov patrí i

  • povinnosť každého zamestnanca pri spracúvaní osobných údajov zachovávať povinnosti, ktoré mu vyplývajú z internej normy na ochranu a bezpečnosť informácií, tzv. Bezpečnostný projekt. Zamestnávateľ môže porušenie tejto povinnosti klasifikovať ako porušenie pracovnej disciplíny;
  • každý zamestnanec, ktorý príde pri svojej pracovnej činnosti do styku s osobnými údajmi (klientov, akcionárov, iných zamestnancov a pod.), musí dodržiavať mlčanlivosť. Nesmie ich využiť ani pre osobnú potrebu a bez súhlasu prevádzkovateľa ich nesmie zverejniť ani nikomu poskytnúť, ani sprístupniť. Taktiež musí zachovávať mlčanlivosť o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ochranu osobných údajov. Tieto povinnosti trvajú i po skončení pracovného pomeru;
  • každý zamestnanec je povinný v prípade odôvodneného podozrenia neoprávneného spracúvania alebo úniku osobných údajov bezodkladne informovať poverenú osobu a bezpečnostného technika.

Zamestnávateľ oblasť osobných údajov vymedzuje i v samotných pracovných zmluvách svojich zamestnancov. Zamestnanci svojím podpisom pracovnej zmluvy súhlasia zároveň so spracúvaním svojich osobných údajov zo strany zamestnávateľa.

Rovnako i členovia dozornej rady spoločnosti sú povinní v zmysle Obchodného zákonníka vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou, upravenú v interných predpisoch spoločnosti, ako sú Stanovy spoločnosti a rokovací poriadok dozornej rady. Sú zároveň povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, nesmú zneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s výkonom svojej funkcie na neoprávnené získavanie výhod pre seba alebo pre iného. Členovia dozornej rady, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Člen dozornej rady zodpovedá za škodu spôsobenú pri výkone svojej funkcie v dôsledku porušenia povinností člena dozornej rady vyplývajúcich pre neho zo zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov a vnútorných aktov riadenia.

Článok je skrátený. Celý text nájdete tu:

MC-rozne-zobrazovadla-375x250

Pokračovanie článku je súčasťou predplateného prístupu.
Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 231,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete TU

 

Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Súvisiace právne predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace články z aktualít

AUTOR

JUDr. Slavomíra Gejdošová

Na popise autora pracujeme. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Dátum publikácie

10.11.2017