Finančné odškodňovanie a pokuty zamestnávateľa pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania

Článok poukazuje na viaceré spôsoby a pohľady, s ktorými sa zamestnávatelia stretávajú v prípadoch pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, a to najmä s ohľadom na súčasnú pretrvávajúcu prax podávania žalôb o priznanie státisícových súm odškodného.

Čítať celé

Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu

Po dobu trvania prekážok v práci nie je zamestnanec povinný pre zamestnávateľa vykonávať prácu a jeho neprítomnosť v práci sa, v závislosti od charakteru prekážky, považuje za ospravedlnenú.

Čítať celé

Zmeny v zdravotnom poistení od 1. januára 2018

Zákon č. 351/2017 Z. z. novelizoval s účinnosťou od 1. januára 2018 aj zákon o zdravotnom poistení. Pre oblasť mzdového účtovníctva z novely vyplývajú zmeny týkajúce sa zdravotného poistenia občanov z iného členského štátu alebo z cudziny pri výkone činnosti zamestnanca, platenia poistného pri štrajku zamestnanca a odpočítateľnej položky.

Čítať celé

Dôchodky z 2. piliera po novom

V marci minulého roka bol prijatý zákon č. 97/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon s účinnosťou od 1. februára 2018 prináša zásadné zmeny vo vyplácaní dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia a iné.

Čítať celé

Odvody poistného od 1. januára 2018

Výška odvodov poistného je závislá od statusu poistenca, sadzby poistného a vymeriavacieho základu, z ktorého sa poistné platí. Kategórie poistencov, sadzby poistného a spôsob výpočtu vymeriavacieho základu sa pre rok 2018 nemenia, s výnimkou vymeriavacieho základu zamestnávateľa na zdravotné poistenie jeho zamestnancov, ktorí si uplatňujú odpočítateľnú položku, pretože od 1. januára 2018 sa odpočítateľná položka zamestnávateľa zrušila.

Čítať celé

Companies Solutions: služby pre podnikateľov, ktoré odbremenia od byrokracie a šetria čas | Inzercia

19.3.2018

Plánujete založiť, zmeniť alebo zrušiť s. r. o.? Ide o pomerne byrokraticky náročné procesy, ktoré si vyžadujú dostatok času a energie. Aby ste sa mohli naplno venovať tomu, čo potrebujete, poobzerajte sa po službách, ktoré vás od nich odbremenia.

Čítať celé

Mzdové veličiny v roku 2018

13.3.2018  /  Bc. Katarína Danajovičová

V súlade so zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sumu minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením vlády; výška životného minima ovplyvňuje veličiny ako napr. hranicu určenia sadzby dane, výšku nezdaniteľných častí na daňovníka, na manželku (manžela), daňový bonus, výšku exekučnej zrážky a v neposlednom rade napr. hranicu pre vznik nároku na predčasný dôchodok, minimálny dôchodok. Text sumarizuje prehľad týchto veličín.

Čítať celé

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov

26.2.2018  /  Redakcia

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie predseda vlády Slovenskej republiky.


Novela Trestného zákona na rokovaní vlády

16.2.2018  /  Redakcia

Návrh komplexne upravuje problematiku boja proti terorizmu, vrátane financovania terorizmu a zohľadňuje všetky medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v tejto oblasti.


Novela Zákonníka práce na rokovaní vlády

30.1.2018  /  Redakcia

Účelom poslaneckého návrhu novely Zákonníka práce je úprava súm niektorých mzdových zvýhodnení za prácu a zavedenie nových mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a v nedeľu.

tst-partner-logo.png

Europoslanci schválili návrh zmien v zdaňovaní firiem v Európskej únii

16.3.2018  /  SITA a.s.

Navrhované opatrenia majú okrem iného zabrániť firmám presúvaniu ziskov do krajín s nízkou daňovou sadzbou. Zároveň však vytvárajú aj základ pre harmonizovaný systém zdaňovania príjmov právnických osôb, čo sa slovenským europoslancom príliš nepozdáva.

Čítať celé

Parlament schválil zákon o sociálnych podnikoch

14.3.2018  /  SITA a.s.

Sociálne podniky sa podľa schváleného zákona nebudú vytvárať primárne pre dosahovanie zisku, ale pre naplnenie konkrétneho verejného alebo komunitného záujmu.

Čítať celé

Poslanci odsúhlasili zmeny v treťom dôchodkovom pilieri

14.3.2018  /  SITA a.s.

Novelou zákona sa preberajú európske smernice - smernica o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi únie zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv, či smernica o činnosti inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia.

Čítať celé