Nadčas, sviatok, nočná práca pri rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

Ako bude rozvrhnutý pracovný čas prináleží na zamestnávateľovi, ktorý musí túto otázku vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, ak títo u neho pôsobia.

Čítať celé

Novela Exekučného poriadku a novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. 7. 2017

Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti zavádza náhodné prideľovanie spisov súdnym exekútorom a následne prenos niektorých kompetencií zo súdov na súdnych exekútorov a novela zákona o sociálnom poistení opätovne rieši možnosť pre Sociálnu poisťovňu viesť výkon rozhodnutia vo vlastnej réžii.

Čítať celé

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2016

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2016 do 30. septembra 2017, resp. do 31. októbra 2017, ak mal platiteľ predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Čítať celé
školenie

Novela zákona o službách zamestnanosti od 1. 5. 2017

K základným cieľom novely zákona o službách zamestnanosti patrí predovšetkým regulácia podmienok, za ktorých je uchádzač o zamestnanie oprávnený vykonávať zárobkovú činnosť.

 

Čítať celé

Materské a rodičovský príspevok od 1. mája 2017

S účinnosťou od 1. mája 2017 sa výška materského z doterajších 70 % denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu zvyšuje na 75 % a suma rodičovského príspevku z doterajšej výšky 203,20 € sa zvyšuje na 213,20 € mesačne.

Čítať celé

Dávky v hmotnej núdzi od 1. 5. 2017

28.6.2017  /  Ing. Eva Gášpárová

V prípade, že úrad práce podľa novelizácie vyradí 9. 6. 2017 dohodára z evidencie, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, a on bude naďalej pracovať na dohodu a odpracuje 32 hodín mesačne, bude mať pri splnení ostatných podmienok aj naďalej nárok na dávku v hmotnej núdzi?

Čítať celé

Ako nové životné minimum od 1. júla 2017 zmení niektoré dôchodkové dávky

23.6.2017  /  Sociálna poisťovňa

Od 1. júla 2017 by sa suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu mala zvýšiť na 199,48 eur mesačne.

Čítať celé

Zdravotné poisťovne vracajú doplatky za lieky za prvý kvartál

22.6.2017  /  SITA a.s.

Zdravotné poisťovne vracajú poistencom doplatky za lieky za prvý kvartál tohto roka.

Čítať celé

Zmeny v zákone o sudcoch a prísediacich

31.5.2017  /  Redakcia

Národná rada Slovenskej republiky schválila zmeny v zákone č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich. Súčasťou zmien je aj nová vyhláška o odmeňovaní členov disciplinárneho senátu, ktorí nie sú sudcami. 


Ďalšie sprísnenie zodpovednosti štatutárov a nový trestný čin nekalej likvidácie

20.4.2017  /  Redakcia

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh ďalšej zmeny Obchodného zákonníka s predpokladanou účinnosťou od 1. októbra 2017.


Nová fikcia doručenia do vlastných rúk pre občanov

29.3.2017  /  Redakcia

Poslanci NR SR schválili v I. čítaní novelu Správneho poriadku, ktorá zavádza novú fikciu doručenia do vlastných rúk pre občanov – v zmysle ktorej „ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 18 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel“.

tst-partner-logo.png

Za pobyt v kúpeľoch si zrejme o niečo znížime základ dane

27.6.2017  /  SITA a.s.

Okrem zavedenia novej nezdaniteľnej časti základu dane na uhradené služby v kúpeľných zariadeniach návrh predpokladá aj ďalšie opatrenia na podporu kúpeľníctva na Slovensku.

Čítať celé

Vek odchodu do dôchodku sa budúci rok predĺži o 63 dní

27.6.2017  /  SITA a.s.

Ministerstvo predložilo do pripomienkového konania návrh opatrenia, ktorým sa vek odchodu do dôchodku od 1. januára 2018 zvyšuje o 63 dní.

Čítať celé

Slovensko podpísalo dohodu o výmene informácií o nadnárodných skupinách s USA

23.6.2017  /  SITA a.s.

Finančná správa podľa ministerstva financií takto získa úplný obraz o tom, aká časť ziskov nadnárodných skupín podnikov plynie do schránkových spoločností.

Čítať celé