Nárok na daňový bonus a štúdium dieťaťa

V zmysle zákona o dani z príjmov je možné od 1. januára 2018 uplatniť si dva druhy daňového bonusu. Jedným z nich je daňový bonus na vyživované dieťa. Po splnení istých podmienok je možné uplatniť si bonus aj na dieťa študujúce v zahraničí.

Čítať celé

Sezónne práce – sezónne zamestnávanie

Zamestnávatelia môžu zamestnávať fyzické osoby na sezónne práce výlučne v pracovnoprávnom vzťahu v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, a to v pracovnom pomere na určitú dobu, prípadne v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Čítať celé

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a jeho dosah v praxi

Zvýšenie súm stravného sa vykoná, ak je rozdiel kumulatívneho indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne najmenej 5 %. Za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného a jej hodnota je 100.

Čítať celé

Zamestnávanie poberateľov dôchodkov od 1. júla 2018

S účinnosťou od 1. 7. 2018 budú mať poberatelia dôchodkov, ktorí vykonávajú práce na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, rovnakú výhodu v oblasti sociálneho poistenia ako študenti. Prinášame prehľad povinností zamestnávateľa na základe uzatvorených dohôd.

Čítať celé

Osobný spis zamestnanca

Čo musí byť obsahom personálnej dokumentácie zamestnanca? Ktoré údaje zamestnávateľ nesmie zaznamenávať v osobnom spise? Je možné spracúvať fotografiu zamestnanca? Je potrebné pýtať od zamestnanca súhlas na spracúvanie osobných údajov? Poskytneme vám odpovede v súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. platným od 25. 5. 2018.

Čítať celé

Neospravedlnená neprítomnosť zamestnanca v práci

17. 7. 2018  /  Ing. Eva Gášpárová

Ne­ospravedlnená neprítomnosť sa pova­žuje za porušenie pracovnej disciplíny. Intenzita porušenia pracovnej disciplíny má potom vplyv na dôsledky neospravedlnenej neprítomnosti v práci, ktorými môže byť strata sociálneho a zdravotného poistenia za dni absencie, možnosť krátenia dovolenky, dokonca až okamžité skončenie pracovného pomeru.

Čítať celé

Ste SZČO a chcete prerušiť živnosť. Aké povinnosti máte voči Sociálnej poisťovni?

13. 7. 2018  /  Sociálna poisťovňa

Ak SZČO pozastaví prevádzkovanie živnosti alebo výkon činnosti, je povinná oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie povinného poistenia.

Čítať celé

Dovolenka

10. 7. 2018  /  Viera Kubanková

Zamestnankyňa chce po skončení rodičovskej dovolenky nastúpiť do práce, ale má veľký zostatok nevyčerpanej dovolenky. Pracovná doba zamestnankyne je 8 hodín. Môže zamestnankyňa čerpať počas obdobia 4 mesiacov denne 4 hodiny dovolenky a 4 hodiny neplatené voľno? Je to možné z pohľadu zákonov o zdravotnom a sociálnom poistení?

Čítať celé

Návrh zmeny zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice

16. 7. 2018  /  Redakcia

Návrh zákona nadväzuje na programové vyhlásenie vlády SR, v ktorom sa vláda s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb, zaviazala zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc.


Návrh nového zákona o hazardných hrách

28. 5. 2018  /  Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o hazardných hrách ako reakciu na dynamický rast prevádzkovania hazardných hier v on-line prostredí.


Plánované zmeny v poisťovníctve, spotrebiteľských a iných úveroch

26. 3. 2018  /  Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poisťovníctve, zákon o spotrebiteľských úveroch a zákon o úveroch na bývanie.

tst-partner-logo.png

Počet slovenských firiem so sídlom v daňových rajoch mierne klesá

17. 7. 2018  /  SITA a.s.

Počet slovenských spoločností s vlastníkom v niektorom z daňových rajov dosiahol v prvom polroku 4 764 subjektov, čo znamenalo medziročný pokles o 68 firiem.

Čítať celé

Podnikatelia budú musieť napojiť svoje pokladnice na portál finančnej správy

12. 7. 2018  /  SITA a.s.

Rezort financií pripravil návrh novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorým sa zavádza tzv. e-Kasa. Ako prvé sa majú v apríli budúceho roka na portál finančnej správy pripojiť pokladnice v hoteloch a reštauráciách.

Čítať celé

Finančná správa zverejnila zoznam s nadmernými odpočtami DPH

4. 7. 2018  /  SITA a.s.

Správca dane zverejnil zoznamy daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu v súlade s platnou novelou daňového poriadku ku koncu júna. Rovnako zverejnil aj zoznam daňových subjektov s výškou vyrubenej dane z príjmov právnickej osoby.

Čítať celé