Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
+421 900 411 939
Domů Mzdová kaviareň Vzdelávanie Blog PMPP PaM
Všetky články z rubriky MZDOVÁ KAVIAREŇ
221 výsledkov

Mzdová kaviareň

...
iStock_000015554040XXXLarge.jpg

Dátum publikácie: 27.5.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa zvýši od 1. júla 2015 starobné dôchodky alebo invalidné dôchodky vyplácané po dovŕšení dôchodkového veku poberateľom, ktorí splnia zákonom stanovené podmienky.

iStock_000004423814XSmall.jpg

Dátum publikácie: 25.5.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Mnohí sporitelia v II. dôchodkovom pilieri sa spoliehajú na to, že nasporené peniaze v prípade ich úmrtia dostanú pozostalí. Neplatí to však v plnom rozsahu, naopak, dedenie v II. pilieri má svoje limity.

tt_student.jpg

Dátum publikácie: 22.5.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

V týchto dňoch a týždňoch končia študenti stredných a vysokých škôl svoje štúdium. Sociálna poisťovňa preto upozorňuje, že študent (žiak strednej školy alebo študent vysokej školy) nie je z dôvodu štúdia povinne poistený na sociálne poistenie. To znamená, že počas trvania štúdia (ak nie je dobrovoľne poistený) neplatí poistné na sociálne poistenie a z dôvodu ukončenia štúdia nemusí Sociálnej poisťovni nič oznamovať.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 19.5.2015
Autor: Ing. Jana Repáčová

Máte otázky k riešeniu rôznych situácií v súvislosti s ukončením štúdia na stredných a vysokých školách z hľadiska uplatnenia nároku na daňový bonus so zameraním na zamestnancov? Pýtajte sa našej odbornej poradkyne!

iStock_000013102071Small.jpg

Dátum publikácie: 18.5.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Dňa 13. mája 2015 bola v Národnej rade SR schválená novela zákona o sociálnom poistení, ktorou sa, okrem iného, zavádza minimálny dôchodok. Cieľom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencom, ktorí už dovŕšili dôchodkový vek a počas väčšiny svojho pracovného života vykonávali zárobkovú činnosť, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby neboli odkázaní na pomoc v hmotnej núdzi.

iStock_000010758624Small.jpg

Dátum publikácie: 12.5.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Fyzické osoby môžu od istého času zmeniť formu vykonávania činnosti na základe oprávnenia. Keďže inštitúcie vydávajúce oprávnenia podľa osobitného predpisu údaj o zmene formy výkonu činnosti Sociálnej poisťovni neoznamujú, túto skutočnosť oznámi Sociálnej poisťovni fyzická osoba predložením čestného vyhlásenia.

vector_online-rozhovor_375x250_mc.jpg

Dátum publikácie: 5.5.2015
Autor: Ing. Lenka Kuchárová

Ak máte otázky k stravovaniu zamestnancov podľa Zákonníka práce, neváhajte ich položiť v najbližšom online rozhovore s odbornou poradkyňou Ing. Lenkou Kuchárovou.

iStock_000004501135XSmall.jpg

Dátum publikácie: 29.4.2015
Autor: Ing. Ľudmila Kohútová

Národný projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom je podpora vytvárania rodinného prostredia a prispôsobenie podmienok práce tak, aby bolo možné zosúladiť rodinný a pracovný život.

iStock_000013004490XSmall.jpg

Dátum publikácie: 27.4.2015
Autor: Sociálna poisťovňa

Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je okrem evidencie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v evidencii uchádzačov o zamestnanie aj dosiahnutie doby poistenia v nezamestnanosti v rozsahu 730 dní v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov.

iStock_000005238174XSmall.jpg

Dátum publikácie: 24.4.2015
Autor: Grafton Recruitment

Práca na dočasné pridelenie budí u mnohých ľudí nedôveru, ktorú mali v minulosti na svedomí predovšetkým nekalé praktiky niektorých agentúr dočasného zamestnávania. Spoločnosť Grafton Recruitment v minulom roku realizovala prieskum na vzorke viac ako 1 000 respondentov. Výsledky prieskumu odhalili, že z tých zamestnancov, ktorí už prácu na dočasné pridelenie cez pracovnú agentúru vyskúšali, bolo spokojných alebo veľmi spokojných viac ako 82 %.

...