Všetky články z rubriky NAŠE NOVINY
38 výsledkov

Naše noviny

mc_2016-05_tt_noviny.jpg

Dátum publikácie: 29.5.2016

V májových Mzdových novinách sa okrem iného dozviete, že zákon o výkone práce vo verejnom záujme neustanovuje pre vznik pracovnoprávneho vzťahu zdravotníckeho pracovníka vo verejnej službe žiadne odchýlky.

mc_2016-04_tt_noviny.jpg

Dátum publikácie: 28.4.2016

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je jednou z foriem podpory zamestnanosti na Slovensku, ktorý môže poskytnúť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačovi o zamestnanie. Kedy môže uchádzač o príspevok požiadať? Aj toto napr. zistíte v aprílových Mzdových novinách.

mc_2016-03_tt_noviny.jpg

Dátum publikácie: 30.3.2016

Chceme Vás upozorniť aj na to, že od januára 2016 je v platnosti množstvo zmien, ktoré priniesla novela zákona o dani z príjmov. Najvýznamnejšími zmenami v zdaňovaní príjmov fyzických osôb je napr. presun príjmov žiakov za produktívnu prácu, doplnenie príjmov o príjmy profesionálnych športovcov, doplnenie príjmov zo závislej činnosti o príjmy komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a oslobodenie plnení vyplácaných zo sociálneho fondu zamestnávateľa.

mc_2016-02_tt_noviny.jpg

Dátum publikácie: 26.2.2016

Zamestnanec, ktorý nie je povinný podať za rok 2015 daňové priznanie, mohol do 15. 2. 2016 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie do 31. 3. 2016.

mc_2016-01_tt_noviny.jpg

Dátum publikácie: 29.1.2016

Pri poukazovaní podielu zaplatenej dane (tzv. daňovej asignácii) dochádza od 1. januára 2016 k zmenám v dôsledku novelizácie zákona o dani z príjmov nadväzujúcej na memorandum k asignácii dane schválené a podpísané ministrom financií SR a zástupcom neziskových organizácií a tiež v dôsledku zmien v informačnom systéme finančnej správy. Viac sa dozviete v rovnomennom článku.

tt_noviny-mc-12-2015.jpg

Dátum publikácie: 21.12.2015

Najdôležitejšími dokladmi mzdového účtovníctva sú ročné mzdové listy zamestnancov, ktoré sa po zúčtovaní a vyplatení príjmov za kalendárny rok musia každoročne skontrolovať, uzavrieť a zrekapitulovať. Mzdové listy musia obsahovať predpísané náležitosti.

tt_noviny-mc-11-2015.jpg

Dátum publikácie: 26.11.2015

Teleprácu, tzv. telework je možné stručne definovať ako prácu na diaľku, ktorá sa vykonáva s použitím informačných a komunikačných technológií. Použitie informačných technológií pri tomto druhu práce je jej základným definičným znakom. Pod domáckou prácou možno rozumieť prácu, ktorá je vykonávaná z vlastnej domácnosti zamestnanca. Viac k tejto téme nájdete v článku Telepráca, domácka práca a home office.

tt_noviny-mc-10-2015.jpg

Dátum publikácie: 26.10.2015

Problematika nezdaniteľných častí základu dane sa týka každého daňovníka, ktorý má príjmy zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Chceme Vás upozorniť, že podmienky a spôsob uplatnenia sa pre tento rok nemenia. Rovnako sa nemení ani výška nezdaniteľných častí.

tt_noviny-mc-09-2015.jpg

Dátum publikácie: 25.9.2015

Septembrové vydanie novín Mzdového centra k Vám prichádza v novom, modernom šate. Opäť sme spracovali výber najdôležitejších a najzaujímavejších tém pre každého mzdára i personalistu, prostredníctvom ktorých napríklad upozorňujeme, že od 1. júla 2015 majú dôchodcovia nárok na minimálny dôchodok.

tt_08-2015_noviny-mzdoveho-centra.jpg

Dátum publikácie: 26.8.2015

Tak, ako august nás prekvapil tropickými teplotami, veríme, že i aktuálne vydanie novín Mzdového centra Vás prekvapí množstvom užitočných informácií, ktoré sme v ňom opäť pripravili. Hneď na úvod dávame do pozornosti dôležité termíny súvisiace s ročným zúčtovaním zdravotného poistenia za minulý rok, ktoré nájdete v top téme Termíny RZZP za rok 2014.