Literatúra

Personálny a mzdový poradca podnikateľa

zobraziť všetko  

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2019

Skončenie pracovného pomeru s príkladmi a judikatúrou * Neospravedlnená absencia a jej dôsledky * Zmeny v sadzobníku pokút v sociálnom poistení * Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v roku 2018

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 14-15/2018

Kedy máte oznámiť bezpečnostný incident na Úrad? * Zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení v oblasti zdravotníctva * Zdaňovanie príjmov podľa Autorského zákona * Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru * Dôležité osobné prekážky v práci * Návrh novelizácie zákona o sociálnom poistení, ktorým sa zavádza ročné zúčtovanie sociálneho poistenia * Materská dovolenka – materská dávka – materské * Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení
         

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2018

Životné minimum od 1. júla 2018 * Odvodová úľava pre dôchodcov od 1. 7. 2018 – II. časť * Odvody SZČO od 1. júla 2018 * Pravidlá pre podávanie dodatočných daňových priznaní * Tehotná zamestnankyňa * Skúšobná doba – neplatné skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe * Plat riaditeľa školy 2018 * Plat starostu

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 11/2018

Image36900

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a jeho dosah  v praxi * Zamestnávanie príslušníkov tretích krajín a zmeny v oblasti podpory mobility pracovnej sily od 1. 5. 2018 * Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanec verzus živnostník v roku 2018 * Nárok na daňový bonus a štúdium dieťaťa * Sezónne práce – sezónne zamestnávanie * Dohody dôchodcov od 1. júla 2018 
 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2018

Image36900

 

 Zákonník práce – úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. s komentárom * Trinásty a štrnásty plat od 1. mája 2018 * Spracúvanie biometrických údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia * Bezpečnosť osobných údajov

 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2018

Image36900

Forma a podmienky súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa predpisov o ochrane osobných údajov účinných od 25. 5. 2018 *  Zákon o zdravotnom poistení od 1. 1. 2018 * Novela zákona o dani z príjmov * Novela Zákonníka práce – 2018 * Povinné zamestnávanie občanov so zdravotných postihnutím v roku 2018 

 

 

 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 6-7/2018

Image36900

Zákon o sociálnom poistení s komentárom * Ukončenie roku 2017 v mzdovej učtárni (poukázanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2017) * Zmeny v zákone o sociálnom poistení účinné od 1. 1. 2018

 

 

 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2018

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2017 * Stravovanie zamestnancov, konateľov, SZČO * Dôchodky z 2. piliera po novom * Dary v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov * Mzdové veličiny pre rok 2018 * Odvody poistného od 1. januára 2018 * Skončenie pracovného pomeru a súvisiaca dokumentácia * Pracovnoprávne vzťahy zdravotníckych pracovníkov * Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu * Primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov zameraný na predchádzanie vzniku chorôb z povolania

 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2-3/2018

Povinnosti zamestnávateľa pri ukončení roku 2017 v mzdovom účtovníctve * Sprostredkovateľ podľa nových predpisov o ochrane osobných údajov * Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2017 * Schválené zmeny Obchodného zákonníka, Trestného poriadku a iných predpisov k 1. januáru 2018
tov podľa § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. * Razantné zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2018 * Organizačná zmena zamestnávateľa v otázkach a odpovediach 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2018

Postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnanca na účely sociálneho a zdravotného poistenia * Zhrnutie o živnosti * Kamerové systémy podľa zákona o ochrane osobných údajov * Employer branding * Zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia * Porušenie pracovnej disciplíny * Dohoda o sporných nárokoch * Právna ochrana zamestnávateľa voči zamestnancovi v prípade počítačového programu ako zamestnaneckého diela * Postavenie prednostu v úrade miestnej územnej samosprávy * Sociálne dávky

Práca, mzdy a odmeňovanie

zobraziť všetko  

Práca, mzdy a odmeňovanie 9/2018

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím * Potvrdenie o vykonaných zrážkach z odmeny dohodára * Dohoda o sadzbe mzdového zvýhodnenia Image36900za prácu v sobotu, v nedeľu a v noci * Chyby pri výpočte mesačnej mzdy * Evidencia osobných údajov v zmysle GDPR * Kontrola používania služobného automobilu s GPS * Cestovné náhrady SZČO

Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2018

Zamestnávanie cudzincov s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky * Sezónne zamestnávanie z pohľadu Zákonníka práce * Evidencia pracovného času * Ochrana práce v zmysle Zákonníka práce a iných právnych predpisov * Aktuálne formy podpory zamestnávania * Náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku * Nevyplatenie mzdy – návrh na vyhlásenie konkurzu na zamestnávateľaImage36900

Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2018

Zabezpečenie záväzkov v pracovnoprávnych vzťahoch * Trinásty a štrnásty plat * Stravovanie zamestnancov * Zmena životného minima od 1. 7. 2018 a jej vplyv na ekonomické veličiny * Ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom * GDPR: Ochrana osobnosti verzus práva dotknutých osôb * Vzor dokumentov k dohode o zvýšení a prehĺbení kvalifikácie Image36900

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2018

Image36900Interná smernica * Súhlas so spracúvaním osobných údajov * Žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov * Daňový bonus a ukončenie štúdia * Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov * Poverenie zodpovednej osoby * Žiadosť o výmaz osobných údajov * Námietka dotknutej osoby * Sprostredkovateľská zmluva

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2018

Image36900

Zamestnávanie poberateľov dôchodkov * Ďalšie zmeny Zákonníka práce * Osobný spis zamestnanca * Novela zákona o sociálnych službách * Vzdelávanie zamestnancov * Sankcie pre zamestnávateľa pri neplnení si povinností v súvislosti so mzdami

 

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2018

Image36900

Najvýznamnejšie zmeny v Zákonníku práce * Zmeny v zákone o službách zamestnanosti aj s cieľom podporiť zamestnancov z tretích krajín * Náležitosti pracovnej zmluvy podľa nového zákona o ochrane osobných údajov od 25. 5. 2018 * Zmeny v zákone o sociálnom poistení

Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2018

Image36900

Základné povinnosti zamestnávateľa pri vzniku, trvaní a skončení pracovného pomeru * Používanie fotografie po 25. 5. 2018 * Smrť zamestnanca a jej dôsledky * Mzdové veličiny v roku 2018 * Zmeny v zákone o sociálnom poistení * Zmeny v zdravotnom poistení * Prieskum spokojnosti zamestnancov * Finančné odškodňovanie a pokuty pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania

Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2018

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti  a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2017 * Prehľad základných povinností zamestnávateľa súvisiacich so vznikom, trvaním a skončením pracovného pomeru * Mzdové veličiny v roku 2018 * Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2017 * Prieskum spokojnosti zamestnancov * Zdravotný dohľad na pracoviskách od 1. decembra 2017

Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2017

Neplatné skončenie pracovného pomeru a nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru * Spresnenie podmienok klasifikácie nelegálneho zamestnávania * Minimálna mzda na rok 2018 * Chyby v mzdovom účtovníctve a ich oprava * Náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste * Obec a susedské spory * Smernica o školských príspevkoch

Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2017

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2017 a prechode na rok 2018 * Zavedenie zdaňovania dividend a ostatných príjmov od roku 2017 a spresnenia v novele zákona o dani z príjmov * Výpoveď a okamžité skončenie pracovného pomerueľom a sprostredkovateľom podľa predpisov účinných od 25. 5. 2018 * Potrebuje zamestnávateľ súhlas zamestnanca, ak chce spracúvať jeho fotografiu? * Povinnosti podnikateliek (podnikateľov)  a zamestnancov po svadbe

Úplne znenia zákonov

zobraziť všetko  

Doplnková literatúra

zobraziť všetko