Literatúra

Personálny a mzdový poradca podnikateľa

zobraziť všetko  

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2-3/2018

Povinnosti zamestnávateľa pri ukončení roku 2017 v mzdovom účtovníctve * Sprostredkovateľ podľa nových predpisov o ochrane osobných údajov * Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2017 * Schválené zmeny Obchodného zákonníka, Trestného poriadku a iných predpisov k 1. januáru 2018
tov podľa § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. * Razantné zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2018 * Organizačná zmena zamestnávateľa v otázkach a odpovediach 

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2018

Postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnanca na účely sociálneho a zdravotného poistenia * Zhrnutie o živnosti * Kamerové systémy podľa zákona o ochrane osobných údajov * Employer branding * Zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia * Porušenie pracovnej disciplíny * Dohoda o sporných nárokoch * Právna ochrana zamestnávateľa voči zamestnancovi v prípade počítačového programu ako zamestnaneckého diela * Postavenie prednostu v úrade miestnej územnej samosprávy * Sociálne dávky

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 14-15/2017

Daňové a nedaňové výdavky * Účasť zamestnancov na podnikaní spoločnosti prostredníctvom zamestnaneckého akcionárstva * Poskytovanie vyrovnávacej dávky z nemocenského poistenia * Konanie v rozpore s dobrými mravmi * Pár poznámok k pojmom pracovisko a miesto výkonu práce * Dá sa rozhodnúť o nadbytočnosti, ak zamestnanec zle pracuje * Zmeny vo financovaní regionálneho školstva od 1. 9. 2017 * Možnosti mediácie v samospráve

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2017

Cezhraničné vysielanie zamestnancov – komentár (právna úprava EÚ, SR a vybraných štátov) – 3. časť * Študenti a letné brigády – dane a odvody * Životné minimum od 1. júla 2017 * Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi s účinnosťou od 1. 5. 2017 * Nariadenie o ochrane osobných údajov a pripravovaný nový zákon o ochrane osobných údajov účinné od mája 2018 * Porovnanie zodpovedanej osoby podľa zákona a nariadenia o ochrane osobných údajov

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 11/2017

Cezhraničné vysielanie zamestnancov – komentár (právna úprava EÚ, SR a vybraných štátov) – 2. časť * Dovolenka v otázkach a odpovediach * Niektoré vybrané právne otázky týkajúce sa kamiónovej dopravy * Práca v zahraničí – Grécko

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2017

Cezhraničné vysielanie zamestnancov – komentár (právna úprava EÚ, SR a vybraných štátov) * Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2016 * Novela zákona o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1. 5. 2017 * Materské a rodičovský príspevok od 1. mája 2017

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2017

Zákon o zdravotnom poistení s komentárom * Zmeny v zákone o zdravotnom poistení účinné od 1. 1. 2017 * Práca v zahraničí – Taliansko

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 6-7/2017

Zákon o sociálnom poistení s komentárom * Zmeny pre podnikateľov v roku 2017 * Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím * Dividendy od roku 2017 * Paušálne výdavky v roku 2017 * Zákon o konkurze a reštrukturalizácii – novela * Práca v zahraničí – Švajčiarsko

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2017

Zákon o cestovných náhradách s komentárom * Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2016 * Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a jeho dosah v praxi * Odvody poistného od 1. januára 2017 * Prehľad mzdových veličín používaných od 1. januára 2017 * Práca v zahraničí – Litva * Práca v zahraničí – Lotyšsko * Práca v zahraničí – Slovinsko

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2-3/2017

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2016 a prechode na rok 2017 * Nároky zamestnancov z úrazového poistenia pri pracovnom úraze a chorobe z povolania * Porovnanie – pracovný pomer/dohodár/živnosť * Všeobecný vymeriavací základ a priemerná mesačná mzda za rok 2015 * Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v aplikačnej praxi * Dosahy zvýšenia minimálnej mzdy na rok 2017 * Predzmluvné vzťahy * Telepráca, domácka práca a home office v otázkach a odpovediach * Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík a rizikové práce * Práca v zahraničí – Estónska republika

Práca, mzdy a odmeňovanie

zobraziť všetko  

Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2017

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2017 a prechode na rok 2018 * Zavedenie zdaňovania dividend a ostatných príjmov od roku 2017 a spresnenia v novele zákona o dani z príjmov * Výpoveď a okamžité skončenie pracovného pomerueľom a sprostredkovateľom podľa predpisov účinných od 25. 5. 2018 * Potrebuje zamestnávateľ súhlas zamestnanca, ak chce spracúvať jeho fotografiu? * Povinnosti podnikateliek (podnikateľov)  a zamestnancov po svadbe

Práca, mzdy a odmeňovanie 9/2017

Zvýšenie životného minima – vplyv na oblasť zdaňovania príjmov v číslach * Zamestnávanie dôchodcov * Vybrané spôsoby skončenia pracovného pomeru * Zodpovedná osoba podľa zákona o ochrane osobných údajov verzus Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 * Zmluva o mlčanlivosti a výmene dôverných informácií ako súčasť pracovnej zmluvy * Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podľa § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. – vnútorný predpis

Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2017

Životné minimum od 1. júla 2017 * Daňové a účtovné vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov z RZZP za rok 2016 v roku 2017 * Trvanie pracovného pomeru * Monitorovanie priestorov neprístupných verejnosti * Kontrolný mechanizmus * Zmluvná sloboda v kontraktačnom procese v individuálnych pracovnoprávnych vzťahoch * Čo robiť, keď nemôžeme robiť * Sprevádzať môžem, ošetrovať už nie * Vládne opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia

Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2017

K zmenám týkajúcim sa zamestnávania cudzincov na Slovensku * Prehľad základných povinností zamestnávateľa súvisiacich so vznikom pracovného pomeru * Sviatok v pracovnoprávnych vzťahoch podľa Zákonníka práce – zákaz práce vo sviatok * Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti * Materské * Vymáhanie pohľadávok Sociálnou poisťovňou * Rodičovstvo a kariéra – rodičovský príspevok * Povinnosti usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia s hudobnými dielami

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2017

Letné brigády študentov – platenie poistného a zdaňovanie príjmu * Dovolenka v otázkach a odpovediach * Simulovanie pracovného pomeru a jeho následky

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2017

Na čo je potrebné pamätať pri zakladaní pracovného pomeru * Odmeňovanie zamestnancov za nadčas, sviatok a nočnú prácu pri rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase * Otec na materskej * Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2016 * Novela exekučného poriadku účinná od 1. 7. 2017 * Hodnotenie zamestnancov ako nástroj motivácie

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2017

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby na rok 2017 * Neplatené voľno z pohľadu ZP, odvodov a dane * Kumulácia funkcií riaditeľa a štatutárneho orgánu spoločnosti v aktuálnej judikatúre * Dohoda o sporných nárokoch v zmysle ZP * Výpoveď z pracovného pomeru pri dojednaných viacerých druhoch práce * Následky predstierania vyplatenia odmeny zamestnancovi * Zvýšenie dôchodkov a dôchodkového veku v roku 2017 * Povinnosti a obmedzenia zamestnanca pracujúceho v tzv. verejnej službe * Osobný bankrot – najvýznamnejšie zmeny

Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2017

Daňová asignácia za rok 2016 * Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím* Čo prinesie nové nariadenie o ochrane osobných údajov v rokoch 2017 a 2018 * Zmeny v zdravotnom poistení od 1. januára 2017

Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2017

Ukončenie roka v mzdovej učtárni – 2. časť * Paušálne výdavky od 1. januára 2017 * Zdaňovanie dividend od 1. januára 2017 * Účtovanie v peňažnom denníku v stĺpci „Ostatné výdavky“ * Elektronická registračná pokladnica * Zmeny v sumách stravného od 1. 12. 2016 * Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme

Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2016

Ukončenie roka v mzdovej učtárni – 1. časť * Účtovanie v peňažnom denníku v stĺpci „Tvorba sociálneho fondu“ * Zmena výšky odvodov od 1. 1. 2017 * Všeobecný vymeriavací základ a jeho vplyv od 1. 1. 2017 * Prehľad mzdových veličín na rok 2017 * Minimálna mzda od 1. januára 2017 * Plat riaditeľa školy

Úplne znenia zákonov

zobraziť všetko  

Doplnková literatúra

zobraziť všetko