Literatúra

Personálny a mzdový poradca podnikateľa

zobraziť všetko  

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 11/2017

Cezhraničné vysielanie zamestnancov – komentár (právna úprava EÚ, SR a vybraných štátov) – 2. časť * Dovolenka v otázkach a odpovediach * Niektoré vybrané právne otázky týkajúce sa kamiónovej dopravy * Práca v zahraničí – Grécko

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2017

Cezhraničné vysielanie zamestnancov – komentár (právna úprava EÚ, SR a vybraných štátov) * Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2016 * Novela zákona o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1. 5. 2017 * Materské a rodičovský príspevok od 1. mája 2017

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2017

Zákon o zdravotnom poistení s komentárom * Zmeny v zákone o zdravotnom poistení účinné od 1. 1. 2017 * Práca v zahraničí – Taliansko

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 6-7/2017

Zákon o sociálnom poistení s komentárom * Zmeny pre podnikateľov v roku 2017 * Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím * Dividendy od roku 2017 * Paušálne výdavky v roku 2017 * Zákon o konkurze a reštrukturalizácii – novela * Práca v zahraničí – Švajčiarsko

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 4-5/2017

Zákon o cestovných náhradách s komentárom * Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2016 * Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a jeho dosah v praxi * Odvody poistného od 1. januára 2017 * Prehľad mzdových veličín používaných od 1. januára 2017 * Práca v zahraničí – Litva * Práca v zahraničí – Lotyšsko * Práca v zahraničí – Slovinsko

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 2-3/2017

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva pri uzatváraní roku 2016 a prechode na rok 2017 * Nároky zamestnancov z úrazového poistenia pri pracovnom úraze a chorobe z povolania * Porovnanie – pracovný pomer/dohodár/živnosť * Všeobecný vymeriavací základ a priemerná mesačná mzda za rok 2015 * Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely a jeho použitie v aplikačnej praxi * Dosahy zvýšenia minimálnej mzdy na rok 2017 * Predzmluvné vzťahy * Telepráca, domácka práca a home office v otázkach a odpovediach * Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík a rizikové práce * Práca v zahraničí – Estónska republika

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2076

Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti vo vzťahu k zahraničiu * Má zamestnanec povinnosti po svojom odvolaní z funkcie? * Pracovný čas v doprave so zameraním na cestnú dopravu * Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní + vzor * Hromadné prepúšťanie * Delené pracovné miesto (job sharing) * Prestávky v práci * Vyslanie zamestnancov na výkon prác od iného členského štátu EÚ * Práca v zahraničí – Island * Práca v zahraničí – Luxembursko
      

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 14-15/2016

Zákonník práce – úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. s komentárom * Individuálne pracovnoprávne spory podľa Civilného sporového poriadku

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2016

Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2015 * Vznik a zánik sociálneho poistenia * Zvýšenie maximálnej sumy nemocenskej dávky od 1. 1. 2016 a podmienky jej vyplácania * Ceny a výhry z daňového hľadiska * Mzdové nároky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase * Životné minimum od 1. 7. 2016 * Mzda za rovnakú prácu a a za prácu rovnakej hodnoty * Ponuka práce počas výberového konania a jej dosah na vznik pracovného pomeru

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 11/2016

Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1. 7. 2016 * Vzdelávanie zamestnancov a študentov z daňového pohľadu * Ošetrovné * Tvorba a využitie mentálnej mapy v praxi personalistu * Mediácia na pracovisku 2016 – výzvy a očakávania * Zrážky od 1. 7. 2016 po zrušení Občianskeho súdneho poriadku * Nároky zamestnancov počas sviatkov * Letné brigády študentov – platenie poistného a zdaňovanie príjmu * Výpoveď ako následok porušenia liečebného režimu

Práca, mzdy a odmeňovanie

zobraziť všetko  

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2017

Letné brigády študentov – platenie poistného a zdaňovanie príjmu * Dovolenka v otázkach a odpovediach * Simulovanie pracovného pomeru a jeho následky

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2017

Na čo je potrebné pamätať pri zakladaní pracovného pomeru * Odmeňovanie zamestnancov za nadčas, sviatok a nočnú prácu pri rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase * Otec na materskej * Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2016 * Novela exekučného poriadku účinná od 1. 7. 2017 * Hodnotenie zamestnancov ako nástroj motivácie

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2017

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby na rok 2017 * Neplatené voľno z pohľadu ZP, odvodov a dane * Kumulácia funkcií riaditeľa a štatutárneho orgánu spoločnosti v aktuálnej judikatúre * Dohoda o sporných nárokoch v zmysle ZP * Výpoveď z pracovného pomeru pri dojednaných viacerých druhoch práce * Následky predstierania vyplatenia odmeny zamestnancovi * Zvýšenie dôchodkov a dôchodkového veku v roku 2017 * Povinnosti a obmedzenia zamestnanca pracujúceho v tzv. verejnej službe * Osobný bankrot – najvýznamnejšie zmeny

Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2017

Daňová asignácia za rok 2016 * Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím* Čo prinesie nové nariadenie o ochrane osobných údajov v rokoch 2017 a 2018 * Zmeny v zdravotnom poistení od 1. januára 2017

Práca, mzdy a odmeňovanie 1/2017

Ukončenie roka v mzdovej učtárni – 2. časť * Paušálne výdavky od 1. januára 2017 * Zdaňovanie dividend od 1. januára 2017 * Účtovanie v peňažnom denníku v stĺpci „Ostatné výdavky“ * Elektronická registračná pokladnica * Zmeny v sumách stravného od 1. 12. 2016 * Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme

Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2016

Ukončenie roka v mzdovej učtárni – 1. časť * Účtovanie v peňažnom denníku v stĺpci „Tvorba sociálneho fondu“ * Zmena výšky odvodov od 1. 1. 2017 * Všeobecný vymeriavací základ a jeho vplyv od 1. 1. 2017 * Prehľad mzdových veličín na rok 2017 * Minimálna mzda od 1. januára 2017 * Plat riaditeľa školy

Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2016

Účtovanie v peňažnom denníku v stĺpci „Poistné a príspevky“ * Odstupné a odchodné – podmienky poskytovania podľa Zákonníka práce, zdaňovanie a platenie poistného * Pracovný pomer na kratší pracovný čas * Prechod práv a povinností z pracovnoprávneho vzťahu v judikatúre Súdneho dvora EÚ a národných súdov * Opatrne pri hromadnom čerpaní dovolenky určenej kolektívnou zmluvou * Čo sa z pohľadu ochrany osobných údajov môže nachádzať v osobnom spise?

Práca, mzdy a odmeňovanie 9/2016

Účtovanie v peňažnom denníku v stĺpci Mzdy * Povinnosti spoločnosti pri cezhraničnom poskytovaní služieb v rámci Českej republiky * Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru * Diskriminácia zamestnanca pred vznikom pracovného pomeru * Opatrne pri hromadnom čerpaní dovolenky určenej kolektívnou zmluvou * Druh práce a náplň práce nie je to isté * Prípad z praxe – Zamestnávanie vodičov kamiónov * Obdobia, ktoré sa započítavajú do obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na dôchodok

Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2016

Sociálny fond v roku 2016 * Bližší pohľad na pracovnú zmluvu so žiakom strednej školy alebo učilišťa * Elektronické schránky pre právnické osoby a ich dosah a účinok * Druh práce a náplň práce nie je to isté * Prípad z praxe – odmeňovanie v stavebných bytových družstvách * Prihlášky a odhlášky pracovných pomerov a dohôd o prácach mimo pracovného pomeru v Sociálnej a zdravotnej poisťovni * Starobný dôchodok z 2. piliera

Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2016

Účtovanie výdavkov na PHL * Sociálna sféra a daň z príjmov – 2. časť * Kedy sa na cestu do zamestnania dá pozerať ako na výkon práce? * Tarifná mzda verzus minimálna mzda * Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2015 * Plat starostu 2016

Úplne znenia zákonov

zobraziť všetko  

Doplnková literatúra

zobraziť všetko