Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Kolektívne vyjednávanie
45 výsledkov
Dátum publikácie: 10. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová

Zamestnanci majú stanovenú tabuľkovú tarifu mesačne. Zamestnávateľ chce rozdeliť stanovenú tabuľkovú tarifu na dve čiastky: - na mesačnú mzdu - na osobné ohodnotenie. Môže byť mesačná mzda rozdelená na dve časti?

Dátum publikácie: 7. 8. 2018
Autor: Viera Kubanková

Zamestnávateľ zamestnáva okolo 52 zamestnancov, z toho 12 zamestnancov patrí pod čerpaciu stanicu, z ktorých 10 pracuje v nepretržitej prevádzke v sobotu, nedeľu a aj v noci. Môže zamestnávateľ uplatniť výnimku pre mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu a nočnú prácu?

Dátum publikácie: 27. 7. 2018
Autor: Viera Kubanková

Počíta sa príprava na prácu u výrobných zamestnancov do ich pracovného času? Napríklad prezliekanie sa do pracovného oblečenia, pretože v Zákonníku práce to nie je presne stanovené.

Dátum publikácie: 26. 7. 2018
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

V kolektívnej zmluve má zamestnávateľ stanovený príplatok za sobotu a nedeľu vo výške 30 % priemerného hodinového zárobku, čo u niektorých zamestnancov nie je postačujúca výška podľa Zákonníka práce. Je možné v kolektívnej zmluve dohodnúť pre nízkopríjmové kategórie výšku príplatku 50 % minimálnej mzdy a pre ostatných zamestnancov ponechať 30 % priemerného hodinového zárobku? Alebo musí byť jednotná výška percenta pre všetkých zamestnancov, ak keď by sa niektorým zamestnancom príplatok zvýšil a iným znížil?

Dátum publikácie: 12. 7. 2018
Autor: Viera Kubanková

Zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvu od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2018. Zamestnávateľ by potreboval uvedeného zamestnanca ešte na jeden rok, teda do 31. 7. 2019. Ak si zamestnávateľ upraví v kolektívnej zmluve práce, na ktoré sa môže pracovný pomer na dobu určitú uzatvoriť aj na dlhší čas ako dva roky, môže potom s týmto zamestnancom predĺžiť tento pracovný pomer?

Dátum publikácie: 18. 6. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová

Zamestnanci pracujú v jednozmennej prevádzke 8-hodinový pracovný čas + 0,5 hodina prestávka na jedlo. Zákonník práce uvádza, že zamestnanec má nárok na stravné, ak odpracuje viac ako 4 hodiny. Zamestnávateľ definoval v internom predpise, že ak zamestnanec čerpá pol dňa dovolenky (= 4 hodiny dovolenky) a 4 hodiny odpracuje, nemá nárok na stravné v ten deň a zároveň definoval pre svojich zamestnancov, že nárok na stravné majú až po odpracovaní 5 hodín. Je to takto v súlade so Zákonníkom práce? Čo je myslené tým „viac ako 4 hodiny“? Je to 4 hodiny a jedna minúta a aj pri odpracovaní 4 hodín už môžu mať nárok sa stravovanie?

Dátum publikácie: 18. 6. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Zamestnanec má u zamestnávateľa dve pracovné zmluvy, jednu na celý úväzok a druhú na polovičný úväzok. Zamestnávateľ chce zamestnancom poskytnúť príspevok zo sociálneho fondu v podobe darčekových poukážok. Má dotyčný zamestnanec nárok na dve poukážky (jednu v rozsahu celého úväzku, t. j. v hodnote 100 % poukážky a druhú v hodnote 50 %) alebo mu patrí len jedna poukážka ako ostatným zamestnancom?

Dátum publikácie: 16. 6. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová

V organizácii (divadlo pre deti) niektorí zamestnanci pracujú pravidelne v nedeľu. Doteraz bolo v internom mzdovom predpise určené, že pre týchto zamestnancov sú poskytnuté dni pracovného pokoja v iných dňoch týždňa a nedeľa bola pre nich pracovný deň, takže sa im príplatky za nedeľu nevyplácali. Je možné takto postupovať aj naďalej po zmene Zákonníka práce alebo im jednoznačne patrí mzdové zvýhodnenie za nedeľu bez ohľadu na to, či je to ich pracovný deň a nie deň pracovného pokoja?

Dátum publikácie: 16. 1. 2018
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)

Odborová organizácia u zamestnávateľa pripravuje návrh novej kolektívnej zmluvy. Iba pre členov odborov navrhujú platené voľno s náhradou mzdy na športový deň (tzn. zvyšných 52 zamestnancov by sa toto voľno netýkalo). 1. Nebola by to diskriminácia? Je možné poskytnúť takéto voľno? Podľa ktorého § by sa takéto voľno na športový deň mohlo poskytnúť? Môže byť platené alebo neplatené? Ako sa budú preukazovať zamestnanci v odboroch, že majú takýto deň? Nejakým tlačivom, kde bude podpísaný riaditeľ, že súhlasí s udelením voľna? 2. Ak by počas športového dňa došlo k úrazu, kto by bol zodpovedný?

Dátum publikácie: 13. 12. 2017
Autor: Ing. Alena Bajčíková

Prídel do SF má zamestnávateľ podľa zákona vo výške 1 % a má ďalší prídel vo výške 0,5 % (nie je určené, že prídel je určený na dopravu). Má uzatvorenú kolektívnu zmluvu, na základe ktorej vypláca každému zamestnancovi, ktorý dochádza do zamestnania (teda nemá trvalé bydlisko v mieste zamestnávateľa), dvakrát ročne pevnú sumu na základe potvrdenia o výške cenových relácií zo SAD. Je tento postup správny? Musí prepočítavať, či mzda zamestnancov nepresahuje 50 % priemernej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok predchádzajúci dva kalendárne roky, za ktorý sa príspevok vypláca? Ak áno, tak počíta priemernú polročnú mzdu, ak vypláca polročne?

vzdelavanie