...
tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 30.11.2017
Autor: Redakcia

Dňa 29.11. 2017 NR SR schválila vládny návrh zákona o ochrane osobných údajov.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 20.11.2017
Autor: Redakcia

Návrh plánu obsahuje celkom 54 legislatívnych úloh vlády, z čoho je 43 návrhov zákonov  a 11 návrhov nariadení vlády. 

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 27.10.2017
Autor: S-EPI, s.r.o.

Návrh Ministerstva spravodlivosti má odbremeniť registrové súdy od presne vymedzenej nesporovej časti agendy obchodného registra.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 28.9.2017
Autor: Redakcia

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený vládny návrh zmeny zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, s dátumom ukončenia MPK 10. 10. 2017.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 14.9.2017
Autor: Redakcia

Zásadnou zmenou návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní má byť zjednodušenie postupu v prípade tzv. podlimitných zákaziek.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 7.9.2017
Autor: Redakcia

Novela má za cieľ riešiť dlhodobé problematické otázky vyplývajúce z existencie špecifického typu nedeliteľného spoluvlastníctva (spoločná nehnuteľnosť) a jeho organizačného substrátu (pozemkové spoločenstvo).

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 16.8.2017
Autor: Redakcia

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zmeny zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s predpokladanou účinnosťou k januáru 2018.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 29.6.2017
Autor: S-EPI, s.r.o.

Novela má vykonať transpozíciu smernice EÚ 2016/943 o ochrane obchodného tajomstva, zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností a posilniť zodpovednosť štatutárnych orgánov, ako aj spoločníkov v prípadoch, v ktorých uskutočňujú úkony poškodzujúce spoločnosť.

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 31.5.2017
Autor: Redakcia

Národná rada Slovenskej republiky schválila zmeny v zákone č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich. Súčasťou zmien je aj nová vyhláška o odmeňovaní členov disciplinárneho senátu, ktorí nie sú sudcami. 

tt_legislativne-spravy.jpg

Dátum publikácie: 20.4.2017
Autor: Redakcia

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh ďalšej zmeny Obchodného zákonníka s predpokladanou účinnosťou od 1. októbra 2017.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality