Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
+421 900 411 939
Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
manažér za stolom

Dátum publikácie: 15.4.2015
Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 sa podáva do 30. apríla 2015 za všetkých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ za zdaňovacie obdobie roku 2014 vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa v peňažnej i nepeňažnej forme.

mladý muž s lupou

Dátum publikácie: 8.4.2015
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

V záujme ochrany zamestnanca so zdravotným postihnutím upravuje Zákonník práce ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa prísnejšie. Na rozdiel od zamestnanca, ktorý môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ktoré sú vymedzené v Zákonníku práce. 

žena má na dlaniach znak percenta

Dátum publikácie: 1.4.2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Zamestnanec, za ktorého vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľ, sa môže rozhodnúť o darovaní 2 % z dane do 30. apríla 2015. Stačí, ak odovzdá tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane s vyplnenými údajmi o prijímateľovi svojmu zamestnávateľovi.

muži s notebookmi

Dátum publikácie: 25.3.2015
Autor: Ing. Ľuboslava Minková

Pozrite si prehľad hlavných zmien vykonaných v Zákonníku práce, ktoré nadväzne vyvolali aj zmenu v zákone o cestovných náhradách. Zmeny vykonané v zákone o cestovných náhradách sa týkajú problematiky dočasného pridelenia, a to hlavne poskytovania náhrad dočasne pridelenému zamestnancovi.

muž vypĺňa tlačivo

Dátum publikácie: 18.3.2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Pomôžeme vám vyplniť tlačivo daňového priznania za rok 2014. Prinášame praktickú príručku, v ktorej nájdete cenné rady a odporúčania pri vypĺňaní daňových priznaní za predchádzajúci rok. Daňové priznania za rok 2014 sa podávajú v termíne do 31. marca 2015 – lehotu je možné opäť predĺžiť na základe oznámenia správcovi dane. 

zamestnanci pozerajú na PC

Dátum publikácie: 11.3.2015
Autor: Bibiána Špániková

Plnenie povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím sa preukazuje do 31. marca nasledujúceho roka prostredníctvom Ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

manažér rieši spor

Dátum publikácie: 4.3.2015
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Nový zákon upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Zákon si kladie za cieľ prijatím ochranných opatrení motivovať zamestnancov oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním. 

študent

Dátum publikácie: 26.2.2015
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Cieľom prijatej novely zákona o sociálnom poistení je aj zlepšenie finančného postavenia žiakov a študentov v prípade, ak pracujú na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Prečítajte si, aké sú základné podmienky pre určenie výnimky z platenia poistného a akým spôsobom si ju študenti a žiaci môžu uplatniť. 

monitor - hlava

Dátum publikácie: 18.2.2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Nielen mzdovým účtovníkom dávame do pozornosti prehľad veličín používaných v mzdovom účtovníctve. V roku 2015 sa budú používať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok 2013. Taktiež sa budú používať veličiny, ktoré sú právnymi predpismi pevne stanovené a veličiny, ktoré sú novoustanovené.

študentka

Dátum publikácie: 11.2.2015
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Cieľom novelizácie zákona o službách zamestnanosti je podpora zamestnávania mladých ľudí, ktorí po ukončení školy, nikdy nezískali pravidelne platené zamestnanie, čo znamená, že nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Novelou tohto zákona dochádza k rozšíreniu aktívnych opatrení na trhu práce zameraných na riešenie zamestnanosti mladých ľudí.

/res/mc-top-dot.png

Aktuality