...
auto na kalkulačke

Dátum publikácie: 26.7.2016
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Väčšina daňovníkov na podnikanie alebo v súvislosti s ním používa motorové vozidlo. V príspevku sa zaoberáme výdavkami, ktoré im tým vznikajú, a to z daňového aspektu, so zameraním najmä na daň z príjmov fyzickej osoby.

teplomer ukazuje teplotu na oblohe

Dátum publikácie: 20.7.2016
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

V pracovnom prostredí okrem „klasických“ zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia, ako sú napríklad hluk, prach, chemické faktory, biologické faktory atď. pôsobia negatívne na zdravie aj ďalšie faktory, ktoré zaťažujú ľudský organizmus a negatívne ovplyvňujú najmä jeho fyziologické funkcie; medzi tieto faktory patrí aj záťaž teplom a záťaž chladom pri práci.

kalendáre, eurá, kalkulačka

Dátum publikácie: 13.7.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Nároky za prácu vo sviatok spočívajú v dosiahnutej mzde a mzdovom zvýhodnení alebo v dosiahnutej mzde a čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok. Nároky za sviatok, ktorý pripadol na obvyklý pracovný deň zamestnanca, v dôsledku čoho nepracoval, spočívajú v náhrade mzdy za sviatok. Konkrétne určenie mzdového zvýhodnenia, resp. náhrady mzdy je závislé od toho, či je zamestnanec odmeňovaný inou ako mesačnou mzdou alebo je odmeňovaný mesačnou mzdou.

smutný úsmev, smutný človek

Dátum publikácie: 7.7.2016
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Skončiť pracovný pomer jednostranným právnym úkonom, a to výpoveďou, môže tak zamestnávateľ, ako i zamestnanec. Na rozdiel od skončenia pracovného pomeru dohodou sa pri výpovedi nevyžaduje na skončenie pracovného pomeru súhlas oboch účastníkov, zamestnanca i zamestnávateľa. Výpoveďou možno skončiť pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu alebo pracovný pomer dohodnutý na neurčitý čas.

1. júl 2016

Dátum publikácie: 29.6.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Povinné sociálne poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby vznikne od 1. 7. 2016, a ak je osoba povinne sociálne poistená, poistenie trvá alebo zanikne 30. 6. 2016 v závislosti od dosiahnutého príjmu z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti za rok 2015. Rozhodujúci je príjem vo výške 5 148 €. 

kalendár, 1. júl 2016

Dátum publikácie: 24.6.2016
Autor: RNDr. Jana Motyčková

Od 1. júla 2016 sa ruší Občiansky súdny poriadok, ktorý sa nahrádza novými zákonmi. Občiansky súdny poriadok upravoval aj zrážky zo mzdy. Ako to bude po novom a ktorými predpismi sa vykonávanie zrážok zo mzdy riadi, sa dočítate v článku.

chlap leží na lúke

Dátum publikácie: 21.6.2016
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Podľa článku 3 Základných zásad Zákonníka práce patrí medzi základné práva zamestnanca aj právo na odpočinok a zotavenie po práci. Toto právo zamestnanec uplatňuje tým, že v súlade so Zákonníkom práce čerpá dovolenku. Podmienky nároku na dovolenku sú ustanovené v § 100 až § 117 Zákonníka práce.

žena sa teší z peňazí

Dátum publikácie: 14.6.2016
Autor: Ing. Ivan Bulánek

Kto má nárok na daňový bonus? Kto je oprávnená osoba pre jeho uplatnenie? Aké sú rozdiely pri nároku na daňový bonus medzi zamestnancom a SZČO? Aký je nárok na daňový bonus v prípade vysokoškolského štúdia, pri príjmoch zo zahraničia aj u poberateľa starobného dôchodku? Dozviete sa v článku.

cezhraničná spolupráca, zákon o cezhraničnej spolupráci

Dátum publikácie: 7.6.2016
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Dňa 18. júna 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.

robotníci

Dátum publikácie: 1.6.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

S účinnosťou od 18. júna 2016 zákonom č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, ktorým sa novelizuje aj zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, sa rozširuje zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie. Podnikateľský subjekt totiž nesmie prijať prácu alebo službu, ktorú mu dodáva alebo poskytuje iný podnikateľský subjekt prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality