...
Image34077.jpg

Dátum publikácie: 21.6.2017
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Ako bude rozvrhnutý pracovný čas prináleží na zamestnávateľovi, ktorý musí túto otázku vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, ak títo u neho pôsobia.

Image33939.jpg

Dátum publikácie: 14.6.2017
Autor: JUDr. Samuel Diatka

Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti zavádza náhodné prideľovanie spisov súdnym exekútorom a následne prenos niektorých kompetencií zo súdov na súdnych exekútorov a novela zákona o sociálnom poistení opätovne rieši možnosť pre Sociálnu poisťovňu viesť výkon rozhodnutia vo vlastnej réžii.

Image33784.jpg

Dátum publikácie: 6.6.2017
Autor: Eva Gášpárová Ing.

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rok 2016 do 30. septembra 2017, resp. do 31. októbra 2017, ak mal platiteľ predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

školenie

Dátum publikácie: 29.5.2017
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

K základným cieľom novely zákona o službách zamestnanosti patrí predovšetkým regulácia podmienok, za ktorých je uchádzač o zamestnanie oprávnený vykonávať zárobkovú činnosť.

 

Image17379.jpg

Dátum publikácie: 19.5.2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová

S účinnosťou od 1. mája 2017 sa výška materského z doterajších 70 % denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu zvyšuje na 75 % a suma rodičovského príspevku z doterajšej výšky 203,20 € sa zvyšuje na 213,20 € mesačne.

žena pracuje z notebookom

Dátum publikácie: 11.5.2017
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

V príspevku nájdete odpovede na 13 najčastejších otázok týkajúcich sa týchto foriem práce v otázkach a odpovediach.

Muž si podáva ruku so ženou pri podpise zmluvy

Dátum publikácie: 4.5.2017
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Účelom dohody o sporných nárokoch v zmysle Zákonníka práce je upraviť spornosť medzi zamestnávateľom a zamestnancom, odstrániť pochybnosti o vzájomných právach a povinnostiach medzi nimi a riešiť sporné nároky mimosúdnou cestou.

Sociálny fond

Dátum publikácie: 26.4.2017
Autor: Ing. Miroslav Mačuha

Komentár k zákonu o sociálnom fonde je inovovaný so zohľadnením vplyvov iných prijatých zákonov a ich noviel. Sociálny fond má povinnosť tvoriť každý zamestnávateľ pôsobiaci na území SR bez ohľadu na svoju právnu formu a na počet zamestnancov. Podnikajúca fyzická a právnická osoba má povinnosť, ak zamestnáva občanov v pracovnom pomere alebo obdobnom pomere, tzn. ak je zamestnávateľom, tvoriť sociálny fond.

Manažér padá z rebríka

Dátum publikácie: 20.4.2017
Autor: Mgr. Vladimír Hornáček, PhD.

Úrazové poistenie je zložka sociálneho poistenia, ktorého účelom je úprava právnych vzťahov v prípadoch poškodenia zdravia alebo úmrtia, ktoré nastali v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu a choroby z povolania. Táto zložka sociálneho poistenia slúži k finančnému zabezpečeniu fyzických osôb v prípade vzniku sociálnej udalosti, ktorou je dočasná pracovná neschopnosť, zníženie pracovnej schopnosti a smrť, ktorá nastala v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Pomocná ruka

Dátum publikácie: 12.4.2017
Autor: JUDr. Klára Ďurková

Článok rozoberá najmä základné rozdiely medzi starou a novou právnou úpravou osobného bankrotu. Dozviete sa, aké sú jednotlivé formy osobného bankrotu, ktorými sú konkurz a splátkový kalendár. V rámci konkurzu sa pristavíme najmä pri novom inštitúte "nepostihnuteľná hodnota obydlia" a zameriame sa aj na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka či na problematiku uspokojovania niektorých druhov pohľadávok.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality