Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
žena pracuje za stolom

Dátum publikácie: 20.11.2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, tzv. zápočtový list. Túto povinnosť musí zamestnávateľ splniť bez toho, aby ho zamestnanec o vydanie potvrdenia požiadal, na rozdiel od vydania pracovného posudku v zmysle § 75 ods. 1 Zákonníka práce, ktorý je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi do 15 dní od jeho požiadania.

2014-09-21-Skolenie_II_(3).jpg

Dátum publikácie: 12.11.2014
Autor: Júlia Pšenková

Pozrite si videolekciu s Júliou Pšenkovou spracovanú z videoškolenia Štatutári a členovia štatutárnych orgánov v daňovom systéme a systéme cestovných náhrad, zameranú na zdaňovanie príjmov z odmeny štatutára na Slovensku.

postavičky na eurobankovkách

Dátum publikácie: 5.11.2014
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Odborný článok rozoberá problematiku súvislosti platnej sumy životného minima a údajov používaných na výpočet dane z príjmov fyzickej osoby, a to za rok 2015.

čísla v hlave

Dátum publikácie: 30.10.2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Vplyv všeobecného vymeriavacieho základu na veličiny v oblasti sociálneho poistenia a vplyv priemernej mesačnej mzdy na veličiny v oblasti zdravotného poistenia.

eurá so stužkou

Dátum publikácie: 23.10.2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Podiel na zisku je peňažný podiel z čistého zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva vyplácaný osobám, ktoré majú účasť na základom imaní tejto spoločnosti alebo družstva. Právo na podiel na zisku vzniká rozhodnutím vlastníkov obchodnej spoločnosti alebo družstva o rozdelení dosiahnutého zisku. Na účely zdaňovania a platenia poistného sa vyplatené podiely na zisku a ostatné podiely podľa Obchodného zákonníka označujú ako „dividendy“.

manažér premýšľa

Dátum publikácie: 16.10.2014
Autor: Ing. Martina Oravcová

V súvislosti so skončením pracovného pomeru vznikajú zamestnancom v prípadoch upravených Zákonníkom práce nároky na odstupné a odchodné. Pre niektoré skupiny zamestnancov tieto nároky upravujú osobitné predpisy. 

žiarovka na ruke manažéra

Dátum publikácie: 8.10.2014
Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Cieľom metodického pokynu je zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte základu dane podľa zákona o dani z príjmov.

porada

Dátum publikácie: 1.10.2014
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Zákonník práce uvádza a definuje celkovo štyri formy účasti zástupcov zamestnancov na utváraní pracovných podmienok, pričom ide o spolurozhodovanie, prerokovanie, právo na informácie a kontrolnú činnosť.

doktor

Dátum publikácie: 24.9.2014
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, prostredníctvom ktorých je možné včas odhaliť počiatočné zmeny zdravotného stavu zamestnancov súvisiace s prácou a zabrániť vzniku chorôb z povolania alebo ochorení súvisiacich s prácou, sú jedným z najúčinnejších opatrení zameraných na zlepšenie ochrany zdravia konkrétnych zamestnancov.

traja manazeri nad zmluvou

Dátum publikácie: 17.9.2014
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Podľa § 128 ods. 10 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení poistné na poistenie v nezamestnanosti platí zamestnanec a zamestnávateľ, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

/res/mc-top-dot.png

Aktuality