...
dane, prasiatko, notebook,

Dátum publikácie: 26.4.2016
Autori: Ing. Michaela Vidová, Ing. Miroslava Brnová, Ing. Monika Adamíková

Hlavné zmeny, ktoré ovplyvňujú zdanenie príjmov od 1. 1. 2016, boli upravené novelou zákona č. 253/2015 Z. z. o dani z príjmov. Najdôležitejšie zmeny v zdaňovaní fyzických osôb nastali v oblasti cenných papierov a investičných služieb, v oblasti príjmov plynúcich podľa autorského zákona a oslobodenia sociálnej výpomoci z dôvodu živelných udalostí a hmotnej núdze.

hodiny, €, čas,

Dátum publikácie: 19.4.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2016 používajú veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2014, veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnej k 1. 1. 2016, veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2016 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2016, ustanovených príslušnými právnymi predpismi.

eurá, ľudia,

Dátum publikácie: 12.4.2016
Autor: JUDr. Mária Sumková

Ako postupovať pri žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť + vzorový Podnikateľský zámer.

študenti,

Dátum publikácie: 6.4.2016
Autor: JUDr. Monika Kiklicová

S otázkou študentskej praxe si nevie poradiť veľa zamestnávateľov. Študentská prax – čo s ňou, ako na ňu, ako postupovať ...?

PC, okuliare, pero, zošiť, knihy,

Dátum publikácie: 30.3.2016
Autor: JUDr. Igor Hvojník

Zákon č. 140/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zaviedol od 1. 1. 2016 do zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení nový inštitút – vyrovnávací príplatok.

ľudia, zamestnanci,

Dátum publikácie: 22.3.2016
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Vzhľadom na skutočnosť, že od 1. januára 2016 je účinná novela zákona o službách zamestnanosti, sa v článku dočítate o jednotlivých legislatívnych zmenách uvedeného zákona. Zároveň uvedenou novelizáciou dochádza k rozšíreniu možností vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov s cieľom zvýšiť ich predpoklady na získanie alebo udržanie si zamestnania.

dokument, účtovníčky, mzdárky, vedúci,

Dátum publikácie: 16.3.2016
Autor: Ing. Miroslava Brnová

V rokoch 2015 a 2016 došlo k výrazným zmenám v zákone o dani z príjmov. K najvýznamnejším zmenám v roku 2015 určite patrila možnosť „brutácie“ nepeňažných plnení, v roku 2016 to bolo zase zdaňovanie lekárov, oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov, zmien v spôsobe zdanenia autorských honorárov atď.

graf, okuliare, tabuľky, ceruzka,

Dátum publikácie: 9.3.2016
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Hodnoty mzdových veličín sa menia v závislosti od obdobia, v ktorom sa majú použiť. V tomto príspevku sa zameriame na hodnoty základných veličín, ktoré sa používajú od 1. 1. 2016 v súvislosti so zdaňovaním príjmov zamestnanca podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, s platením poistného podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a s platením preddavkov na poistné a poistného podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Image17286 (1).jpg

Dátum publikácie: 2.3.2016
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Od januára 2016 vstúpila do platnosti novelizácia zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ktorá sa dotýka hlavne práve odpočítateľnej položky a žiaľ aj „retroaktívne“. To znamená, nový výpočet odpočítateľnej položky bude zohľadnený pri vykonaní ročného zúčtovania za rok 2015.

exekúcia, exekučné zrážky zo mzdy, zrážky zo mzdy,

Dátum publikácie: 24.2.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Od 1. 1. 2016 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 292/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Novela upravuje základnú sumu, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, zo 60 % na 100 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality