Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
+421 900 411 939
Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
muži s notebookmi

Dátum publikácie: 25.3.2015
Autor: Ing. Ľuboslava Minková

Pozrite si prehľad hlavných zmien vykonaných v Zákonníku práce, ktoré nadväzne vyvolali aj zmenu v zákone o cestovných náhradách. Zmeny vykonané v zákone o cestovných náhradách sa týkajú problematiky dočasného pridelenia, a to hlavne poskytovania náhrad dočasne pridelenému zamestnancovi.

muž vypĺňa tlačivo

Dátum publikácie: 18.3.2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Pomôžeme vám vyplniť tlačivo daňového priznania za rok 2014. Prinášame praktickú príručku, v ktorej nájdete cenné rady a odporúčania pri vypĺňaní daňových priznaní za predchádzajúci rok. Daňové priznania za rok 2014 sa podávajú v termíne do 31. marca 2015 – lehotu je možné opäť predĺžiť na základe oznámenia správcovi dane. 

zamestnanci pozerajú na PC

Dátum publikácie: 11.3.2015
Autor: Bibiána Špániková

Plnenie povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím sa preukazuje do 31. marca nasledujúceho roka prostredníctvom Ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

manažér rieši spor

Dátum publikácie: 4.3.2015
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Nový zákon upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Zákon si kladie za cieľ prijatím ochranných opatrení motivovať zamestnancov oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním. 

študent

Dátum publikácie: 26.2.2015
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Cieľom prijatej novely zákona o sociálnom poistení je aj zlepšenie finančného postavenia žiakov a študentov v prípade, ak pracujú na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Prečítajte si, aké sú základné podmienky pre určenie výnimky z platenia poistného a akým spôsobom si ju študenti a žiaci môžu uplatniť. 

monitor - hlava

Dátum publikácie: 18.2.2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Nielen mzdovým účtovníkom dávame do pozornosti prehľad veličín používaných v mzdovom účtovníctve. V roku 2015 sa budú používať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok 2013. Taktiež sa budú používať veličiny, ktoré sú právnymi predpismi pevne stanovené a veličiny, ktoré sú novoustanovené.

študentka

Dátum publikácie: 11.2.2015
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Cieľom novelizácie zákona o službách zamestnanosti je podpora zamestnávania mladých ľudí, ktorí po ukončení školy, nikdy nezískali pravidelne platené zamestnanie, čo znamená, že nikdy nemali zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Novelou tohto zákona dochádza k rozšíreniu aktívnych opatrení na trhu práce zameraných na riešenie zamestnanosti mladých ľudí.

tt_chlap-pred-otaznikom.jpg

Dátum publikácie: 5.2.2015
Autor: Ing. Martina Oravcová

Chcete si preveriť svoje vedomosti o vybraných zmenách v zdaňovaní príjmov, ktoré priniesla novela zákona o dani z príjmov od 1. januára 2015? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

smiešny chlapík za PC

Dátum publikácie: 29.1.2015
Autor: JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Od januára sa zmenilo rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na účely nemocenských dávok v prípade zamestnanca z dôvodu, že súčasná platná právna úprava umožňovala „zneužívanie“ systému nemocenského poistenia zo strany niektorých zamestnávateľských subjektov.

žena sa díva cez ďalekohľad

Dátum publikácie: 21.1.2015
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Nový kalendárny rok so sebou tradične prináša zmeny týkajúce sa daňových a odvodových povinností. Väčšinou sa zmeny týkajú najmä živnostníkov a firiem, v tomto roku však čaká veľká zmena aj zamestnancov. Novelou zákona o zdravotnom poistení sa zaviedla odpočítateľná položka v zdravotných odvodoch pre nízkopríjmových zamestnancov.

/res/mc-top-dot.png

Aktuality