Prihlásiť
Mzdová kaviareň Mzdová TV Literatúra Mzdová pohotovosť
...
zamestnanec visí na nástenných hodinách

Dátum publikácie: 19.8.2015
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Zamestnávateľ využíva prácu nadčas vtedy, ak je potrebné, aby zamestnanci vynaložili väčšie množstvo práce z hľadiska splnenia určitých podnikových cieľov, ktoré by so základným fondom pracovného času nemohli dosiahnuť. PRÍKLAD: Zamestnávateľ zvýšil výrobu a má nedostatok pracovníkov. Preto súhlasil so žiadosťou zamestnanca, ktorý si chcel vylepšiť svoju finančnú situáciu, že bude počas mesiaca máj 2015 pracovať 4 dni v týždni o 2 hodiny dlhšie. Ide u zamestnanca o nadčasovú prácu? 

zdravotnícke ikony

Dátum publikácie: 12.8.2015
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Od 1. 1. 2015 došlo ku zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od vymedzeného okruhu osôb, do ktorého bola novelou doplnená aj farmaceutická spoločnosť. Väčšina týchto príjmov sa už nezdaňuje prostredníctvom daňového priznania, ale zrážkovým spôsobom

pracovný stôl

Dátum publikácie: 5.8.2015
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2014 automaticky, nie je potrebné oň žiadať. Spôsob vykonania RZZP za rok 2014 a povinnosti, ktorých termíny plnenia sú ustanovené po tomto dátume a vzťahujú sa na všetkých platiteľov poistného, si rozoberieme v nasledujúcom článku.

auto, kalkulačka, euromince

Dátum publikácie: 30.7.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Obsahovo stručná novela zákona o cestovných náhradách je pomerne „neviditeľná“ v spleti nových povinností vyplývajúcich z ostatných právnych noriem, ktoré viac priamočiaro zasahujú do každodenného života podnikateľov. Klásť dôraz na upravenú internú smernicu je s účinnosťou od 1. 1. 2015 dôležité.

tt_chlap-s-dazdnikom-nad-peniazmi.jpg

Dátum publikácie: 8.7.2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Dávame vám do pozornosti článok, ktorý upozorňuje na povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva. Zamestnávateľ je okrem výpočtu mzdy, platenia poistného a zdaňovania príjmu zo závislej činnosti v oblasti mzdového účtovníctva povinný plniť aj ďalšie povinnosti, ktoré mu ukladajú zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, ... Tie isté zákony ustanovujú aj sankcie za neplnenie týchto povinností – penále, úroky z omeškania, pokuty. 

plážové šlapky

Dátum publikácie: 3.7.2015
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Právo na dovolenku je osobné, nárokovateľné právo zamestnanca, ktoré nie je možné previesť na inú osobu. Dovolenku možno charakterizovať ako čas potrebný na regeneráciu a odpočinok pracovných síl zamestnanca. Nárok na dovolenku nevzniká automaticky, ale až po splnení podmienok ustanovených v Zákonníku práce.

injekcia

Dátum publikácie: 25.6.2015
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Cieľom novely zákona od 1. 5. 2015 je najmä odstrániť problémy vyskytujúce sa pri aplikovaní ustanovení tohto zákona v praxi, zabezpečenie jednoduchšieho prístupu poistenca k informáciám o svojom zdravotnom stave a riešenie zavádzania elektronických zdravotných preukazov poistencov.

zamestnanci si šuškajú

Dátum publikácie: 17.6.2015
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

NEPREHLIADNITE: Zamestnávatelia zamestnávajúci viac ako 50 zamestnancov a orgány verejnej moci sú povinní poveriť zodpovednú osobu a vydať vnútorný predpis o vybavovaní podnetov najneskôr do 30. 6. 2015.

školáčik s knihami

Dátum publikácie: 3.6.2015
Autor: Ing. Martina Oravcová

Z PRAXE: Dieťa študuje na vysokej škole dennou formou. Druhý ročník opakovalo, v dôsledku čoho došlo k prekročeniu štandardnej dĺžky štúdia – v akademickom roku 2014/2015 ide o štvrtý rok štúdia trojročného bakalárskeho študijného programu. Ako je to s nárokom na daňový bonus v tomto prípade?

žena uprene pozerá TV

Dátum publikácie: 26.5.2015
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Termín vykonania RZZP za rok 2014 je ustanovený do 30. 9. 2015, najneskôr do 31. 10. 2015. Pre správne vykonanie RZZP za rok 2014 je dôležitý deň 31. máj 2015. Viete, aké skutočnosti je poistenec povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do tohto termínu?

...
/res/mc-top-dot.png

Aktuality