Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
+421 900 411 939
Mzdová kaviareň Mzdová TV Literatúra Mzdová pohotovosť
...
plážové šlapky

Dátum publikácie: 3.7.2015
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Právo na dovolenku je osobné, nárokovateľné právo zamestnanca, ktoré nie je možné previesť na inú osobu. Dovolenku možno charakterizovať ako čas potrebný na regeneráciu a odpočinok pracovných síl zamestnanca. Nárok na dovolenku nevzniká automaticky, ale až po splnení podmienok ustanovených v Zákonníku práce.

injekcia

Dátum publikácie: 25.6.2015
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Cieľom novely zákona od 1. 5. 2015 je najmä odstrániť problémy vyskytujúce sa pri aplikovaní ustanovení tohto zákona v praxi, zabezpečenie jednoduchšieho prístupu poistenca k informáciám o svojom zdravotnom stave a riešenie zavádzania elektronických zdravotných preukazov poistencov.

zamestnanci si šuškajú

Dátum publikácie: 17.6.2015
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

NEPREHLIADNITE: Zamestnávatelia zamestnávajúci viac ako 50 zamestnancov a orgány verejnej moci sú povinní poveriť zodpovednú osobu a vydať vnútorný predpis o vybavovaní podnetov najneskôr do 30. 6. 2015.

školáčik s knihami

Dátum publikácie: 3.6.2015
Autor: Ing. Martina Oravcová

Z PRAXE: Dieťa študuje na vysokej škole dennou formou. Druhý ročník opakovalo, v dôsledku čoho došlo k prekročeniu štandardnej dĺžky štúdia – v akademickom roku 2014/2015 ide o štvrtý rok štúdia trojročného bakalárskeho študijného programu. Ako je to s nárokom na daňový bonus v tomto prípade?

žena uprene pozerá TV

Dátum publikácie: 26.5.2015
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Termín vykonania RZZP za rok 2014 je ustanovený do 30. 9. 2015, najneskôr do 31. 10. 2015. Pre správne vykonanie RZZP za rok 2014 je dôležitý deň 31. máj 2015. Viete, aké skutočnosti je poistenec povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do tohto termínu?

chlap so žiarovkou

Dátum publikácie: 20.5.2015
Autor: Ing. Lenka Kuchárová

Má zamestnávateľ oporu v zákone v tom, aby prikázal zamestnancovi, ktorý vykonáva závislú prácu, vykonávať ju na základe živnostenského oprávnenia? Vybrali sme praktický príklad, ktorý poukazuje práve na účel definovania závislej práce v Zákonníku práce.

žena pozerá do ďalekohľadu

Dátum publikácie: 13.5.2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Ako má postupovať zamestnávateľ v prípade, ak sa zistí chyba pri výpočte mesačnej mzdy? Bez ohľadu na to, či k chybe došlo zavinením zamestnávateľa, mzdovej účtovníčky alebo samotného zamestnanca, je povinnosťou zamestnávateľa zistenú chybu opraviť. Opravu je možné vykonať novým výpočtom čistej mzdy alebo zúčtovaním v najbližšom termíne pre zúčtovanie miezd. Ako na to?

postava s otáznikom namiesto hlavy

Dátum publikácie: 6.5.2015
Autor: JUDr. Igor Hvojník

V období od 15. marca do 15. júna 2015 majú sporitelia, čiže tí, ktorí si sporia na dôchodok v II. pilieri, možnosť ovplyvniť výšku svojho dôchodku. Môžu sa rozhodnúť, či z II. piliera vystúpia, či v ňom zostanú alebo do neho vstúpia. Situácia každého sporiteľa alebo poistenca je individuálna a rozhodnutie je iba na ňom. Pokúsime sa pomôcť vám s odpoveďami na otázky, aké budú doživotné dôchodky z 2. piliera a kto by mal v 2. pilieri zostať.

bezdomovec pozerá do zrkadla

Dátum publikácie: 30.4.2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súbeh mzdy a pomoci v hmotnej núdzi má od 1. januára 2015 zvýšiť motiváciu ľudí pracovať. Zmeny v poskytovaní osobitného príspevku majú za cieľ zvýšenie motivácie osôb v produktívnom veku, dlhodobo nezamestnaných alebo dlhodobo neaktívnych, s nárokom na pomoc v hmotnej núdzi k uplatneniu sa na trhu práce, nájsť a udržať si zamestnanie a podieľať sa tak na riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie vlastným pričinením.

zamestnanec obeduje pri PC

Dátum publikácie: 22.4.2015
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Zamestnávatelia, pripravili sme si pre vás prehľad povinností voči zamestnancom v oblasti zabezpečenia stravovania. V článku sa venujeme najčastejším aplikačným otázkam, ktoré sa v praxi objavujú pre zamestnávateľov v tejto oblasti, ako napr.: na čo majú zamestnanci nárok pri stravovaní, ako a do akej výšky môžu vynaložené výdavky započítať ako výdavky daňové, ...

...
/res/mc-top-dot.png

Aktuality