...
mladí ľudia pred PC

Dátum publikácie: 30.9.2015
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Hlavným cieľom prijatia nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave je motivácia zamestnávateľov, aby výraznejšie vstúpili do procesu odborného vzdelávania a prípravy žiakov stredných odborných škôl. Zapojenie do systému vzdelávania im pomôže zabezpečiť si prílev kvalifikovaných zamestnancov a zároveň môžu využiť zaujímavejšie daňové sti­muly v porovnaní so súčasnou právnou úpravou.

monitor PC ako hlava človeka

Dátum publikácie: 23.9.2015
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Uplatnením odpočítateľnej položky sa zníži odvodové zaťaženie zamestnanca aj jeho zamestnávateľa. Je koncipovaná podobne ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, ktorá znižuje základ dane daňovníka pred výpočtom dane s tým rozdielom, že odpočítateľná položka zníži podľa podmienok ustanovených v zákone o zdravotnom poistení vymeriavací základ zamestnanca na účely platenia poistného na verejné zdravotné poistenie.

človek lezúci na papiere

Dátum publikácie: 18.9.2015
Autor: JUDr. Mária Sumková

V súčasnom právnom prostredí musí mať podnikateľ okrem brilantného podnikateľského plánu najmä odvahu na podnikanie. Okrem základných známych povinností, ako sú registrácia na daňovom úrade, v zdravotnej poisťovni, v Sociálnej poisťovni, povinnosti viesť účtovníctvo, existuje viacero povinností, o ktorých najmä malí podnikatelia nemajú tušenie. Dávame vám do pozornosti niektoré zákonné povinnosti, ktoré je dobré mať v poriadku, pokiaľ sa chystáte podnikať.

muži kričia po sebe

Dátum publikácie: 11.9.2015
Autor: JUDr. Janka Chorvátová

Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky. Prispievanie zamestnancom na stravu je jednou zo základných povinností ich zamestnávateľa. Strava, ako i pitný režim by mali patriť v súčasnosti medzi štandardné spôsoby rešpektovania ľudskej dôstojnosti v osobe každého zamestnanca.

dôchodcovia

Dátum publikácie: 3.9.2015
Autor: JUDr. Igor Hvojník

Od 1. júla 2015 sa zaviedol inštitút minimálneho dôchodku. Podľa zákonodarcu je účelom jeho zavedenia po dovŕšení dôchodkového veku zabezpečiť poistencovi minimálny príjem z dôchodku na takej úrovni, aby sa nedostal do situácie, ktorú by bolo potrebné riešiť prostredníctvom pomoci v hmotnej núdzi.

zamestnanec visí na nástenných hodinách

Dátum publikácie: 19.8.2015
Autor: Ing. Jarmila Strählová

Zamestnávateľ využíva prácu nadčas vtedy, ak je potrebné, aby zamestnanci vynaložili väčšie množstvo práce z hľadiska splnenia určitých podnikových cieľov, ktoré by so základným fondom pracovného času nemohli dosiahnuť. PRÍKLAD: Zamestnávateľ zvýšil výrobu a má nedostatok pracovníkov. Preto súhlasil so žiadosťou zamestnanca, ktorý si chcel vylepšiť svoju finančnú situáciu, že bude počas mesiaca máj 2015 pracovať 4 dni v týždni o 2 hodiny dlhšie. Ide u zamestnanca o nadčasovú prácu? 

zdravotnícke ikony

Dátum publikácie: 12.8.2015
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Od 1. 1. 2015 došlo ku zmene spôsobu zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení plynúcich poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od vymedzeného okruhu osôb, do ktorého bola novelou doplnená aj farmaceutická spoločnosť. Väčšina týchto príjmov sa už nezdaňuje prostredníctvom daňového priznania, ale zrážkovým spôsobom

pracovný stôl

Dátum publikácie: 5.8.2015
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2014 automaticky, nie je potrebné oň žiadať. Spôsob vykonania RZZP za rok 2014 a povinnosti, ktorých termíny plnenia sú ustanovené po tomto dátume a vzťahujú sa na všetkých platiteľov poistného, si rozoberieme v nasledujúcom článku.

auto, kalkulačka, euromince

Dátum publikácie: 30.7.2015
Autor: Nadežda Cígerová

Obsahovo stručná novela zákona o cestovných náhradách je pomerne „neviditeľná“ v spleti nových povinností vyplývajúcich z ostatných právnych noriem, ktoré viac priamočiaro zasahujú do každodenného života podnikateľov. Klásť dôraz na upravenú internú smernicu je s účinnosťou od 1. 1. 2015 dôležité.

tt_chlap-s-dazdnikom-nad-peniazmi.jpg

Dátum publikácie: 8.7.2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Dávame vám do pozornosti článok, ktorý upozorňuje na povinnosti zamestnávateľa v oblasti mzdového účtovníctva. Zamestnávateľ je okrem výpočtu mzdy, platenia poistného a zdaňovania príjmu zo závislej činnosti v oblasti mzdového účtovníctva povinný plniť aj ďalšie povinnosti, ktoré mu ukladajú zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, ... Tie isté zákony ustanovujú aj sankcie za neplnenie týchto povinností – penále, úroky z omeškania, pokuty. 

...
/res/mc-top-dot.png

Aktuality