...
Sociálny fond

Dátum publikácie: 26.4.2017
Autor: Ing. Miroslav Mačuha

Komentár k zákonu o sociálnom fonde je inovovaný so zohľadnením vplyvov iných prijatých zákonov a ich noviel. Sociálny fond má povinnosť tvoriť každý zamestnávateľ pôsobiaci na území SR bez ohľadu na svoju právnu formu a na počet zamestnancov. Podnikajúca fyzická a právnická osoba má povinnosť, ak zamestnáva občanov v pracovnom pomere alebo obdobnom pomere, tzn. ak je zamestnávateľom, tvoriť sociálny fond.

Manažér padá z rebríka

Dátum publikácie: 20.4.2017
Autor: Mgr. Vladimír Hornáček, PhD.

Úrazové poistenie je zložka sociálneho poistenia, ktorého účelom je úprava právnych vzťahov v prípadoch poškodenia zdravia alebo úmrtia, ktoré nastali v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu a choroby z povolania. Táto zložka sociálneho poistenia slúži k finančnému zabezpečeniu fyzických osôb v prípade vzniku sociálnej udalosti, ktorou je dočasná pracovná neschopnosť, zníženie pracovnej schopnosti a smrť, ktorá nastala v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Pomocná ruka

Dátum publikácie: 12.4.2017
Autor: JUDr. Klára Ďurková

Článok rozoberá najmä základné rozdiely medzi starou a novou právnou úpravou osobného bankrotu. Dozviete sa, aké sú jednotlivé formy osobného bankrotu, ktorými sú konkurz a splátkový kalendár. V rámci konkurzu sa pristavíme najmä pri novom inštitúte "nepostihnuteľná hodnota obydlia" a zameriame sa aj na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka či na problematiku uspokojovania niektorých druhov pohľadávok.

Image6166.jpg

Dátum publikácie: 4.4.2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Neplatené voľno môžeme charakterizovať ako stav, keď zamestnanec je v pracovnoprávnom vzťahu, ale prácu pre zamestnávateľa nevykonáva, ne­zdržiava sa na pracovisku a ani inak nie je zamestnávateľovi k dispozí­cii, pričom zamestnávateľ túto situáciu akceptuje, ale za toto obdobie zamestnancovi mzdu ani náhradu mzdy neposkytuje. Zákonník práce pojem neplatené voľno nepozná, v skutočnosti ide o dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca.

Image32759.jpg

Dátum publikácie: 28.3.2017
Autor: Ing. Martina Oravcová

V roku 2017 začne plynúť nové preddavkové obdobie od 1. 4. 2017 (lehota na podanie daňového priznania za rok 2016 je 31. 3. 2017) do 3. 4. 2018 (posledný deň lehoty na podanie daňového priznania za rok 2017). Ak je predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2016, preddavkové obdobie začína plynúť po uplynutí predĺženej lehoty. Obdobne sa predĺži preddavkové obdobie, ak bude predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2017.

Image32650.jpg

Dátum publikácie: 23.3.2017
Autor: Ing. Martina Oravcová

Obdobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj po skončení roka 2016 majú daňové subjekty – fyzické aj právnické osoby – možnosť prostredníctvom správcu dane poukázať podiel zaplatenej dane zo svojich príjmov neziskovým organizáciám.

tt_epi-monitoring-podanie-ruk-c.jpg

Dátum publikácie: 22.3.2017

Pre úspech a konkurencieschopnosť je nevyhnutné omnoho rýchlejšie a efektívnejšie získavať informácie – či už o obchodných partneroch, o súčasných aj perspektívnych klientoch, ale aj o konkurencii.

Image32496.jpg

Dátum publikácie: 13.3.2017
Autor: Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1. 1. 2017 nastali v platení poistného aj v súvislosti s tým, že zákonné nastavenie výpočtu sumy poistného („odvodov na zdravotné poistenie“) závisí od rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR, ktorá sa každoročne mení.

Image20592.jpg

Dátum publikácie: 3.3.2017
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Uvedené skutočnosti musia byť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny oznámené do 31. 3. 2017.

Image3680.jpg

Dátum publikácie: 22.2.2017
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Čo je pre človeka z pohľadu daní a odvodov výhodnejšie, či pracovať na pracovný pomer, prostredníctvom dohody alebo si radšej založiť živnosť. V čom sú základné rozdiely a ktorá právna forma je v čom výhodnejšia, si priblížime a konkrétne porovnáme.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality