...
Stolový kalendár - 31. máj

Dátum publikácie: 24.5.2016
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Do konca mája by mali mať zdravotné poisťovne všetky relevantné údaje od poistencov, aby sa mohli pustiť do spracovania ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Za rok 2015 teda musíme najneskôr do 31. 5. 2016 podať Oznámenie o príjmoch. Oznámenie podáva len ten poistenec, ktorý mal príjmy z dividend alebo z výkonu činnosti osobného asistenta.

hodiny, chlap beží v hodinách

Dátum publikácie: 17.5.2016
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Článok hovorí o pružnom pracovnom čase a otázkach, ktoré si mnohí zamestnávatelia či zamestnanci kladú v súvislosti s jeho uplatňovaním, napr. ohľadne prekážok v práci, pracovných ciest a pod. Príspevok tak dáva odpoveď na otázku, či možno pri porušení pracovnej disciplíny využiť zmenu pružného pracovného času na pevný pracovný čas ako formu sankcie.

lekár, rozmýšľa,

Dátum publikácie: 10.5.2016
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Zdravotnícky pracovník a jeho predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme a na vykonávanie pracovných činností v pracovnoprávnych vzťahoch. Vznik pracovnoprávneho vzťahu zdravotníckeho pracovníka. Skončenie pracovnoprávneho vzťahu zdravotníckeho pracovníka a stupne vzdelania. Študijné odbory na získanie odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností v zdravotníckych povolaniach. Toto všetko sa dočíte v článku.

Clanok_375x250.jpg

Dátum publikácie: 5.5.2016

Podnikateľské prostredie je veľmi dynamické a neustále prináša legislatívne zmeny a novinky, ktoré ovplyvňujú činnosť podnikateľských subjektov. Podnikatelia musia byť na všetky zmeny včas pripravení, aby predišli zbytočným problémom a sankciám.

dve ženy hrajú fotbal, lopta, šport,

Dátum publikácie: 3.5.2016
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Nový zákon o športe, ktorý je účinný od 1. januára 2016 upravuje problematiku športu, osôb v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti. Článok sa venuje zmluvným vzťahom v športe, zárobkovej činnosti športovca a športového odborníka v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby a daňovým a odvodovým povinnostiam.

dane, prasiatko, notebook,

Dátum publikácie: 26.4.2016
Autori: Ing. Michaela Vidová, Ing. Miroslava Brnová, Ing. Monika Adamíková

Hlavné zmeny, ktoré ovplyvňujú zdanenie príjmov od 1. 1. 2016, boli upravené novelou zákona č. 253/2015 Z. z. o dani z príjmov. Najdôležitejšie zmeny v zdaňovaní fyzických osôb nastali v oblasti cenných papierov a investičných služieb, v oblasti príjmov plynúcich podľa autorského zákona a oslobodenia sociálnej výpomoci z dôvodu živelných udalostí a hmotnej núdze.

hodiny, €, čas,

Dátum publikácie: 19.4.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2016 používajú veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2014, veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnej k 1. 1. 2016, veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2016 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2016, ustanovených príslušnými právnymi predpismi.

eurá, ľudia,

Dátum publikácie: 12.4.2016
Autor: JUDr. Mária Sumková

Ako postupovať pri žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť + vzorový Podnikateľský zámer.

študenti,

Dátum publikácie: 6.4.2016
Autor: JUDr. Monika Kiklicová

S otázkou študentskej praxe si nevie poradiť veľa zamestnávateľov. Študentská prax – čo s ňou, ako na ňu, ako postupovať ...?

PC, okuliare, pero, zošiť, knihy,

Dátum publikácie: 30.3.2016
Autor: JUDr. Igor Hvojník

Zákon č. 140/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zaviedol od 1. 1. 2016 do zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení nový inštitút – vyrovnávací príplatok.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality