...
1. júl 2016

Dátum publikácie: 29.6.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Povinné sociálne poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby vznikne od 1. 7. 2016, a ak je osoba povinne sociálne poistená, poistenie trvá alebo zanikne 30. 6. 2016 v závislosti od dosiahnutého príjmu z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti za rok 2015. Rozhodujúci je príjem vo výške 5 148 €. 

kalendár, 1. júl 2016

Dátum publikácie: 24.6.2016
Autor: RNDr. Jana Motyčková

Od 1. júla 2016 sa ruší Občiansky súdny poriadok, ktorý sa nahrádza novými zákonmi. Občiansky súdny poriadok upravoval aj zrážky zo mzdy. Ako to bude po novom a ktorými predpismi sa vykonávanie zrážok zo mzdy riadi, sa dočítate v článku.

chlap leží na lúke

Dátum publikácie: 21.6.2016
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Podľa článku 3 Základných zásad Zákonníka práce patrí medzi základné práva zamestnanca aj právo na odpočinok a zotavenie po práci. Toto právo zamestnanec uplatňuje tým, že v súlade so Zákonníkom práce čerpá dovolenku. Podmienky nároku na dovolenku sú ustanovené v § 100 až § 117 Zákonníka práce.

žena sa teší z peňazí

Dátum publikácie: 14.6.2016
Autor: Ing. Ivan Bulánek

Kto má nárok na daňový bonus? Kto je oprávnená osoba pre jeho uplatnenie? Aké sú rozdiely pri nároku na daňový bonus medzi zamestnancom a SZČO? Aký je nárok na daňový bonus v prípade vysokoškolského štúdia, pri príjmoch zo zahraničia aj u poberateľa starobného dôchodku? Dozviete sa v článku.

cezhraničná spolupráca, zákon o cezhraničnej spolupráci

Dátum publikácie: 7.6.2016
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Dňa 18. júna 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.

robotníci

Dátum publikácie: 1.6.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

S účinnosťou od 18. júna 2016 zákonom č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, ktorým sa novelizuje aj zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, sa rozširuje zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie. Podnikateľský subjekt totiž nesmie prijať prácu alebo službu, ktorú mu dodáva alebo poskytuje iný podnikateľský subjekt prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva.

Stolový kalendár - 31. máj

Dátum publikácie: 24.5.2016
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Do konca mája by mali mať zdravotné poisťovne všetky relevantné údaje od poistencov, aby sa mohli pustiť do spracovania ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Za rok 2015 teda musíme najneskôr do 31. 5. 2016 podať Oznámenie o príjmoch. Oznámenie podáva len ten poistenec, ktorý mal príjmy z dividend alebo z výkonu činnosti osobného asistenta.

hodiny, chlap beží v hodinách

Dátum publikácie: 17.5.2016
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Článok hovorí o pružnom pracovnom čase a otázkach, ktoré si mnohí zamestnávatelia či zamestnanci kladú v súvislosti s jeho uplatňovaním, napr. ohľadne prekážok v práci, pracovných ciest a pod. Príspevok tak dáva odpoveď na otázku, či možno pri porušení pracovnej disciplíny využiť zmenu pružného pracovného času na pevný pracovný čas ako formu sankcie.

lekár, rozmýšľa,

Dátum publikácie: 10.5.2016
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Zdravotnícky pracovník a jeho predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme a na vykonávanie pracovných činností v pracovnoprávnych vzťahoch. Vznik pracovnoprávneho vzťahu zdravotníckeho pracovníka. Skončenie pracovnoprávneho vzťahu zdravotníckeho pracovníka a stupne vzdelania. Študijné odbory na získanie odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností v zdravotníckych povolaniach. Toto všetko sa dočíte v článku.

Clanok_375x250.jpg

Dátum publikácie: 5.5.2016

Podnikateľské prostredie je veľmi dynamické a neustále prináša legislatívne zmeny a novinky, ktoré ovplyvňujú činnosť podnikateľských subjektov. Podnikatelia musia byť na všetky zmeny včas pripravení, aby predišli zbytočným problémom a sankciám.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality