...
dan bonus.jpg

Dátum publikácie: 19. 7. 2018
Autor: Ing. Dagmar Piršelová

V zmysle zákona o dani z príjmov je možné od 1. januára 2018 uplatniť si dva druhy daňového bonusu. Jedným z nich je daňový bonus na vyživované dieťa. Po splnení istých podmienok je možné uplatniť si bonus aj na dieťa študujúce v zahraničí.

tt_zito.jpg

Dátum publikácie: 12. 7. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Zamestnávatelia môžu zamestnávať fyzické osoby na sezónne práce výlučne v pracovnoprávnom vzťahu v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, a to v pracovnom pomere na určitú dobu, prípadne v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

tt_terminal-platobny.jpg

Dátum publikácie: 6. 7. 2018
Autor: Ing. Ľuboslava Minková

Zvýšenie súm stravného sa vykoná, ak je rozdiel kumulatívneho indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne najmenej 5 %. Za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného a jej hodnota je 100.

tt_poberatelia-dochodku.jpg

Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

S účinnosťou od 1. 7. 2018 budú mať poberatelia dôchodkov, ktorí vykonávajú práce na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, rovnakú výhodu v oblasti sociálneho poistenia ako študenti. Prinášame prehľad povinností zamestnávateľa na základe uzatvorených dohôd.

osob spis.jpg

Dátum publikácie: 21. 6. 2018
Autor: Ing. Martina Švaňová

Čo musí byť obsahom personálnej dokumentácie zamestnanca? Ktoré údaje zamestnávateľ nesmie zaznamenávať v osobnom spise? Je možné spracúvať fotografiu zamestnanca? Je potrebné pýtať od zamestnanca súhlas na spracúvanie osobných údajov? Poskytneme vám odpovede v súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. platným od 25. 5. 2018.

sankcie.jpg

Dátum publikácie: 15. 6. 2018
Autor: Ing. Martina Švaňová

Zamestnávateľ je povinný v oblasti mzdového účtovníctva plniť i zákonom stanovené odvodové, prihlasovacie, oznamovacie a evidenčné povinnosti voči rôznym inštitúciám. Inak mu hrozia sankcie.

vzdel_zamest.jpg

Dátum publikácie: 8. 6. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Vzdelávanie zamestnancov zahŕňa niekoľko spôsobov vzdelávania, a to zvyšovanie kvalifikácie, prehlbovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu. Každý z nich má svoje špecifiká z pohľadu významu a potrieb zamestnávateľa, pracovného voľna, náhrady mzdy, daňového hľadiska. 

1314palt.jpg

Dátum publikácie: 1. 6. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Novela Zákonníka práce od 1. mája 2018 umožňuje zamestnávateľom vyplatiť zamestnancom 13. a 14. plat. Aké sú podmienky vyplatenia, aby bolo možné tento plat oslobodiť od dane z príjmov a poistného na zdravotné a sociálne poistenie?

soc fond.jpg

Dátum publikácie: 28. 5. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Zamestnávatelia – právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky alebo fyzické osoby s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktoré zamestnávajú zamestnanca, resp. za­mestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, sú povinní tvoriť sociálny fond v rozsahu a za podmienok určených v zákone o sociálnom fonde.

gdpr tlaciva.jpg

Dátum publikácie: 16. 5. 2018
Autori: kolektív autorov, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

V súvislosti s nástupom účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. je prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov povinný vypracovať novú dokumentáciu, ako napr. súhlas so spracúvaním osobných údajov, informačnú povinnosť prevádzkovateľa, príp. sprostredkovateľskú zmluvu, poverenie zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov a ďalšie.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality