Domů Kaviareň Vzdelávanie Naše noviny Blog PMPP PaM
eurá so stužkou

Dátum publikácie: 23.10.2014
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Podiel na zisku je peňažný podiel z čistého zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva vyplácaný osobám, ktoré majú účasť na základom imaní tejto spoločnosti alebo družstva. Právo na podiel na zisku vzniká rozhodnutím vlastníkov obchodnej spoločnosti alebo družstva o rozdelení dosiahnutého zisku. Na účely zdaňovania a platenia poistného sa vyplatené podiely na zisku a ostatné podiely podľa Obchodného zákonníka označujú ako „dividendy“.

manažér premýšľa

Dátum publikácie: 16.10.2014
Autor: Ing. Martina Oravcová

V súvislosti so skončením pracovného pomeru vznikajú zamestnancom v prípadoch upravených Zákonníkom práce nároky na odstupné a odchodné. Pre niektoré skupiny zamestnancov tieto nároky upravujú osobitné predpisy. 

žiarovka na ruke manažéra

Dátum publikácie: 8.10.2014
Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Cieľom metodického pokynu je zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte základu dane podľa zákona o dani z príjmov.

porada

Dátum publikácie: 1.10.2014
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Zákonník práce uvádza a definuje celkovo štyri formy účasti zástupcov zamestnancov na utváraní pracovných podmienok, pričom ide o spolurozhodovanie, prerokovanie, právo na informácie a kontrolnú činnosť.

doktor

Dátum publikácie: 24.9.2014
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, prostredníctvom ktorých je možné včas odhaliť počiatočné zmeny zdravotného stavu zamestnancov súvisiace s prácou a zabrániť vzniku chorôb z povolania alebo ochorení súvisiacich s prácou, sú jedným z najúčinnejších opatrení zameraných na zlepšenie ochrany zdravia konkrétnych zamestnancov.

traja manazeri nad zmluvou

Dátum publikácie: 17.9.2014
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Podľa § 128 ods. 10 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení poistné na poistenie v nezamestnanosti platí zamestnanec a zamestnávateľ, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

notebook s knihami

Dátum publikácie: 4.9.2014
Autor: prom. mat. Ľubica Navrátilová

Dobrovoľné nemocenské poistenie prešlo od jeho prvého vymedzenia v zákone o sociálnom poistení radikálnymi zmenami, ktoré oproti pôvodnému stavu zo začiatku roka 2004 výrazne obmedzili osobný rozsah dobrovoľného nemocenského poistenia.

zamestnanci obedujú

Dátum publikácie: 27.8.2014
Autor: Ing. Ľuboslava Minková

Právny nárok na zabezpečenie stravovania majú len zamestnanci zamestnávateľov, ktorí vykonávajú práce v pracovnom pomere k zamestnávateľovi na základe pracovnej zmluvy. Na zabezpečenie stravovania nemá nárok dohodár, aj keď sa podľa § 11 Zákonníka práce považuje za zamestnanca.

muž skáče cez prekážky

Dátum publikácie: 20.8.2014
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času.

žena pri kopírke

Dátum publikácie: 12.8.2014
Autor: JUDr. Marcela Macová

Komentár k ustanoveniu § 15 zákona o ochrane osobných údajov.

/res/mc-top-dot.png

Aktuality