...
pouziv_fotogr.jpg

Dátum publikácie: 23.3.2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Na rozdiel od teraz platného zákona č. 122/2013 Z. z. bude fotografia podľa predpisov o ochrane osobných údajov účinných od 25. 5. 2018 považovaná za osobitnú kategóriu osobných údajov iba vo výnimočných prípadoch.

financne odskodnenie.jpg

Dátum publikácie: 16.3.2018
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Článok poukazuje na viaceré spôsoby a pohľady, s ktorými sa zamestnávatelia stretávajú v prípadoch pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, a to najmä s ohľadom na súčasnú pretrvávajúcu prax podávania žalôb o priznanie státisícových súm odškodného.

prekaz_v_praci.jpg

Dátum publikácie: 9.3.2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Po dobu trvania prekážok v práci nie je zamestnanec povinný pre zamestnávateľa vykonávať prácu a jeho neprítomnosť v práci sa, v závislosti od charakteru prekážky, považuje za ospravedlnenú.

tt_zdravotne-poistenie.jpg

Dátum publikácie: 2.3.2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Zákon č. 351/2017 Z. z. novelizoval s účinnosťou od 1. januára 2018 aj zákon o zdravotnom poistení. Pre oblasť mzdového účtovníctva z novely vyplývajú zmeny týkajúce sa zdravotného poistenia občanov z iného členského štátu alebo z cudziny pri výkone činnosti zamestnanca, platenia poistného pri štrajku zamestnanca a odpočítateľnej položky.

tt_dochodky-2-pilier.jpg

Dátum publikácie: 23.2.2018
Autor: JUDr. Igor Hvojník

V marci minulého roka bol prijatý zákon č. 97/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon s účinnosťou od 1. februára 2018 prináša zásadné zmeny vo vyplácaní dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia a iné.

tt_odvody-poistneho-od-1-1-2018.jpg

Dátum publikácie: 16.2.2018
Autor: Eva Gášpárová Ing.

Výška odvodov poistného je závislá od statusu poistenca, sadzby poistného a vymeriavacieho základu, z ktorého sa poistné platí. Kategórie poistencov, sadzby poistného a spôsob výpočtu vymeriavacieho základu sa pre rok 2018 nemenia, s výnimkou vymeriavacieho základu zamestnávateľa na zdravotné poistenie jeho zamestnancov, ktorí si uplatňujú odpočítateľnú položku, pretože od 1. januára 2018 sa odpočítateľná položka zamestnávateľa zrušila.

tt_panacik-zdravotnik.jpg

Dátum publikácie: 9.2.2018
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Zákon č. 289/2017 Z. z. priniesol od 1.decembra 2017 do zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia niekoľko zmien týkajúcich sa pracovnej zdravotnej služby.

tt_zaskrtavaci-dotaznik.jpg

Dátum publikácie: 1.2.2018
Autori: Ing. Cecília Olexová, PhD., JUDr. Milan Husťák

Spokojnosť zamestnancov odráža záujem zamestnávateľa o zamestnancov, o prostredie, v ktorom pracujú, o podmienky, v akých vykonávajú svoju prácu, aj o ich potreby a očakávania, ktoré chcú uspokojovať. Starostlivosť o zamestnancov sa prejaví v pozitívnom postoji zamestnancov k práci a k zamestnávateľovi. Samotná spokojnosť zamestnancov ešte neznamená automatické zvyšovanie pracovného výkonu, preto je cieľom starať sa o zamestnancov tak, aby boli spokojní a zároveň motivovaní k práci.

bozp_MC.jpg

Dátum publikácie: 25.1.2018
Autor: JUDr. Monika Kiklicová

Zamestnávateľ je v zmysle platných právnych predpisov povinný preukázateľne oboznámiť každého zamestnanca s predpismi upravujúcimi okrem iného i problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

zavisl_praca_zpohl_legisl_sudu.jpg

Dátum publikácie: 19.1.2018
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Závislá práca je priamo definovaná v Zákonníku práce. Má určité kritériá, ktoré musia byť splnené súčasne. Nasledovné riadky rozoberajú pojem závislej práce, posudzovanie, ako i konkrétne príklady zo súdnej praxe. 

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality