...
tt_utekajuci-muz.jpg

Dátum publikácie: 15. 11. 2018
Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Pri neplnení a porušení povinností voči Sociálnej poisťovni môže Sociálna poisťovňa udeliť právnickým a fyzickým osobám pokutu. Sadzobník pokút schvaľuje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

tt_zdravotne-postihnutie.jpg

Dátum publikácie: 9. 11. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť zamestnávať i zamestnanca so zdravotným postihnutím. Túto povinnosť môže plniť aj zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím.

tt_prazdna-ucebna.jpg

Dátum publikácie: 1. 11. 2018
Autor: JUDr. Lenka Michalská, PhD.

Ak sa zamestnávateľ domáha nároku na náhradu škody, musí preukázať, že došlo k neospravedlnenej absencii zamestnanca a že vznik­la škoda, a tiež dokázať príčinnú súvislosť me­dzi nekonaním zamestnanca a vznikom škody a zavinenie zamestnanca.

tt_pisaci-stroj (1).jpg

Dátum publikácie: 25. 10. 2018
Autor: Ing. Ivana Glazelová

S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu  (aktívne autorské príjmy) a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu  (pasívne autorské príjmy) zdaňujú daňou vyberanou zrážkou, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o príspevky do novín, časopisov alebo ide napr. aj o prednáškovú činnosť alebo umelecký výkon.

tt_shop-cez-mobil.jpg

Dátum publikácie: 19. 10. 2018
Autor: Ľudmila Lipovská Lišková

Legislatívna úprava internetového obchodu, vedenie účtovníctva, ako aj daňové povinnosti pri jeho prevádzkovaní.

tt_nevycerpana-dovolenka.jpg

Dátum publikácie: 11. 10. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Aké sú zákonné možnosti na strane zamestnanca v prípade nevyplatenia náhrady mzdy na strane zamestnávateľa?

tt_studenti-s-cedulou.jpg

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Mgr. Gabriel Kosztolányi

V súčasnosti môžu zamestnávatelia využiť na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie rôzne príspevky, ktoré sú určené na integráciu mladých na trh práce, ale aj pre dlhodobo nezamestnaných či znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

prek v praci tt.jpg

Dátum publikácie: 27. 9. 2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Počas trvania pracovného pomeru môžu nastať situácie, ktoré bránia osobnému výkonu práce zamestnancom.

dohody.jpg

Dátum publikácie: 21. 9. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Zamestnávateľ je v zmysle Zákonníka práce oprávnený na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

tt_bomba.jpg

Dátum publikácie: 13. 9. 2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Finančný záväzok zamestnanca zo strany zamestnávateľa možno zabezpečiť v zmysle Zákonníka práce viacerými spôsobmi: dohodou o zrážkach zo mzdy, ručním alebo zriadením záložného práva.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality