...
notebook s rukami, obálky, mail

Dátum publikácie: 19.10.2016
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Dňom 1. augusta 2016 sa začal proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb. Elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente majú nahradiť klasické poštové podania a listinné vedenie sporov a konaní.

dôchodcovia nad papiermi s kalkulačkou

Dátum publikácie: 12.10.2016
Autor: JUDr. Igor Hvojník

Ako možno požiadať o starobný dôchodok z 2. piliera a aký je postup po podaní žiadosti o dôchodok?

žena ukazuje tlačivo

Dátum publikácie: 5.10.2016
Autor: Júlia Pšenková

Prihlášky a odhlášky pracovných pomerov a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru.

sociálny fond

Dátum publikácie: 29.9.2016
Autor: Ing. Miroslav Mačuha

Sociálny fond sa tvorí a používa predovšetkým na podporu vlastnej podnikovej politiky sociálnej starostlivosti o zamestnancov; za zákonom ustanovených podmienok je možné prostriedky sociálneho fondu použiť aj v prospech bývalých zamestnancov a rodinných príslušníkov zamestnancov.

sociálne poistenie

Dátum publikácie: 19.9.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Sociálnym poistením je nemocenské, dôchodkové, úrazové, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, ktoré ako povinné poistenia vznikajú zamestnancovi, SZČO, vymedzeným FO a zamestnávateľovi.

hodiny, zamestnanec

Dátum publikácie: 9.9.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Zamestnávateľ je povinný viesť účet konta pracovného času a rozdiel medzi ustanoveným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom a rozdiel medzi poskytnutou základnou zložkou mzdy a základnou zložkou mzdy za odpracovaný čas vyrovnať ku koncu vyrovnávacieho obdobia.

fonendoskop, eurá

Dátum publikácie: 2.9.2016
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Z dôvodu zvýšenia maximálneho vymeriavacieho základu, z ktorého poistenec platí poistné na nemocenské poistenie, sa od 1. 1. 2016 zvýšila aj maximálna suma denného vymeriavacieho základu. 

kalendár a dátumy

Dátum publikácie: 24.8.2016
Autor: Ing. Jolana Strýčková

V roku 2016 príslušné zdravotné poisťovne vykonajú za platiteľov poistného ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie. Postup pri vykonaní ročného zúčtovania ZP za rok 2015 sa oproti postupu uplatňovanému v predchádzajúcich rozhodujúcich obdobiach mení v tom, že po prvýkrát v ročnom zúčtovaní ZP za rok 2015 budú príslušné zdravotné poisťovne automaticky zohľadňovať zamestnancom a ich zamestnávateľom nárok na odpočítateľnú položku.

obrázky nad knižkou

Dátum publikácie: 16.8.2016
Autor: Ing. Miroslava Brnová

S účinnosťou od 1. 1. 2016 začal platiť nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave týkajúci sa žiakov stredných odborných škôl. V tejto súvislosti najviac diskutovanou oblasťou bolo praktické vzdelávanie vykonávané u zamestnávateľa, ktoré má aj určité daňové dôsledky.

Dovolenka autom

Dátum publikácie: 9.8.2016
Autor: Ing. Martina Švaňová

Ak by zamestnanec neodpracoval u toho istého zamestnávateľa 60 dní a odpracoval by aspoň 21 dní, vzniká mu nárok na dovolenku za odpracované dni, pričom táto by predstavovala výšku jednej dvanástiny za každých odpracovaných 21 dní v príslušnom kalendárnom roku. V praxi to teda znamená, že keby zamestnanec odpracoval napríklad len 20 dní, nemá nárok na žiadnu dovolenku.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality