...
top téma - konferencia zmeny v oblasti dani a uctovnictva.jpg

Dátum publikácie: 11.11.2015
Autor: Poradca podnikateľa, s. r. o.

Trápi vás, čo nové sa chystá pri daňovej licencii? Chcete vedieť, na čo sa pripraviť pri kontrolnom výkaze? Pýtate sa, či sa báť novely daňového poriadku? Neviete, čo prináša zavedenie nového systému „Cash accounting scheme“? Dosť bolo obáv! Príďte sa na 3. ročník konferencie dozvedieť rekapituláciu schválených legislatívnych zmien od viacerých renomovaných lektorov.

tt_zapis-poznamky-do-notesu.jpg

Dátum publikácie: 28.10.2015
Autor: Poradca podnikateľa, s. r. o.

Pripravili sme niekoľko zaujímavých noviniek, ktoré určite stoja za pozornosť. V tomto článku si môžete pozrieť, kde ich nájdete a ako s nimi môžete pracovať.

tt_zena-pracuje-za-stolom.jpg

Dátum publikácie: 22.10.2015
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Vývoj európskeho pracovného práva, ale aj práva jeho členských štátov v posledných rokoch odráža spoločnú snahu o zvýšenie flexibility v rámci pracovnoprávnych vzťahov. Táto snaha má priniesť výsledky v oblasti zvyšovania zamestnanosti. Nástrojom na zvyšovanie zamestnanosti majú byť jednotlivé flexibilné formy zamestnávania.

žena za notebookom

Dátum publikácie: 14.10.2015
Autor: Ing. Martina Oravcová

Rovnako ako za rok 2014 si môžu daňovníci aj za rok 2015 znížiť vymedzený základ dane o štyri nezdaniteľné časti základu dane: na daňovníka, na manželku (manžela), dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. 

vysmiaty chlapík pred PC

Dátum publikácie: 7.10.2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Zamestnávateľ môže zamestnancom pri splnení stanovených kritérií a podmienok vymedzených spravidla vo vnútornom predpise poskytovať z vlastných prostriedkov nenávratné alebo návratné, bezúročné alebo úročené pôžičky. Pri poskytnutí pôžičky je potrebné uzatvoriť zmluvu o pôžičke a dohodnúť právne a finančné podmienky poskytnutia a splatenia pôžičky.

mladí ľudia pred PC

Dátum publikácie: 30.9.2015
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Hlavným cieľom prijatia nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave je motivácia zamestnávateľov, aby výraznejšie vstúpili do procesu odborného vzdelávania a prípravy žiakov stredných odborných škôl. Zapojenie do systému vzdelávania im pomôže zabezpečiť si prílev kvalifikovaných zamestnancov a zároveň môžu využiť zaujímavejšie daňové sti­muly v porovnaní so súčasnou právnou úpravou.

monitor PC ako hlava človeka

Dátum publikácie: 23.9.2015
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Uplatnením odpočítateľnej položky sa zníži odvodové zaťaženie zamestnanca aj jeho zamestnávateľa. Je koncipovaná podobne ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, ktorá znižuje základ dane daňovníka pred výpočtom dane s tým rozdielom, že odpočítateľná položka zníži podľa podmienok ustanovených v zákone o zdravotnom poistení vymeriavací základ zamestnanca na účely platenia poistného na verejné zdravotné poistenie.

človek lezúci na papiere

Dátum publikácie: 18.9.2015
Autor: JUDr. Mária Sumková

V súčasnom právnom prostredí musí mať podnikateľ okrem brilantného podnikateľského plánu najmä odvahu na podnikanie. Okrem základných známych povinností, ako sú registrácia na daňovom úrade, v zdravotnej poisťovni, v Sociálnej poisťovni, povinnosti viesť účtovníctvo, existuje viacero povinností, o ktorých najmä malí podnikatelia nemajú tušenie. Dávame vám do pozornosti niektoré zákonné povinnosti, ktoré je dobré mať v poriadku, pokiaľ sa chystáte podnikať.

muži kričia po sebe

Dátum publikácie: 11.9.2015
Autor: JUDr. Janka Chorvátová

Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky. Prispievanie zamestnancom na stravu je jednou zo základných povinností ich zamestnávateľa. Strava, ako i pitný režim by mali patriť v súčasnosti medzi štandardné spôsoby rešpektovania ľudskej dôstojnosti v osobe každého zamestnanca.

dôchodcovia

Dátum publikácie: 3.9.2015
Autor: JUDr. Igor Hvojník

Od 1. júla 2015 sa zaviedol inštitút minimálneho dôchodku. Podľa zákonodarcu je účelom jeho zavedenia po dovŕšení dôchodkového veku zabezpečiť poistencovi minimálny príjem z dôchodku na takej úrovni, aby sa nedostal do situácie, ktorú by bolo potrebné riešiť prostredníctvom pomoci v hmotnej núdzi.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality