...
gdpr tlaciva.jpg

Dátum publikácie: 16.5.2018
Autori: kolektív autorov, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

V súvislosti s nástupom účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. je prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov povinný vypracovať novú dokumentáciu, ako napr. súhlas so spracúvaním osobných údajov, informačnú povinnosť prevádzkovateľa, príp. sprostredkovateľskú zmluvu, poverenie zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov a ďalšie.

forma a podmienky suhlasu so spracOU.jpg

Dátum publikácie: 11.5.2018

Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa využíva veľmi často, v niek­torých prípadoch aj vtedy, ak ho nie je vôbec treba. 

tt_monitor.jpg

Dátum publikácie: 4.5.2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Každý, kto spracúva osobné údaje o fyzickej osobe, je povinný ju informovať podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady. Čo má obsahovať informácia pre dotknutú osobu, kedy je prevádzkovateľ povinný informáciu poskytnúť a akým spôsobom?

nalez_prac_zmluvy.jpg

Dátum publikácie: 26.4.2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Prichádza ten čas, kedy sa mnohí zamestnávatelia budú musieť popasovať s novým zákonom o ochrane osobných údajov. Prečítajte si, čo môže byť súčasťou pracovnej zmluvy alebo dohody či ako zabezpečiť súlad nového zákona o ochrane osobných údajov s použitím fotografie na pracovnoprávne účely.

tt_zamestnanecke-benefity.jpg

Dátum publikácie: 20.4.2018
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Zamestnanecké benefity, ako napr. plnenia zo sociálneho fondu, oceňovanie zamestnancov, dodatková dovolenka, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a iné – ako môže zamestnávateľ rozšíriť benefitný systém, doplniť kolektívnu zmluvu zamestnávateľa či samotné interné normy?

zakon o soc poist.jpg

Dátum publikácie: 13.4.2018
Autor: JUDr. Igor Hvojník

Zákon o sociálnom poistení od 1. januára 2018 zavádza nové zmeny. Týkajú sa napr. dôchodkového poistenia osôb, za ktoré platí poistné štát, započítania dôb poistného, poskytovania nemocenského, doby pri posudzovaní nároku na dávky v nezamestnanosti, úrazového poistenia, pôsobnosti Sociálnej poisťovne ako prístupového bodu v rámci EÚ, maximálneho a minimálneho vymeriavacieho základu, dlžného poistného, splátkového kalendára, lehôt pre zamestnávateľov pri hlásení sa do registra zamestnávateľov, sumy dávky, ktorá sa vracia Sociálnej poisťovni a penále.

novela_ZP_1_5_2018.jpg

Dátum publikácie: 4.4.2018
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Rozsiahla novela Zákonníka práce nadobudne účinnosť dňa 1. mája 2018. Dotýka sa viacerých oblastí, ako napr.  dočasného výkonu práce na území SR zamestnancov zamestnávateľa mimo EÚ/EHP, uvedenia základnej zložky mzdy vo zverejnenej ponuke zamestnania, potvrdenia o zamestnaní pri skončení pracovného pomeru, mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu, za nočnú prácu, za prácu vo sviatok, 13. a 14. platu a iných. 

pouziv_fotogr.jpg

Dátum publikácie: 23.3.2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Na rozdiel od teraz platného zákona č. 122/2013 Z. z. bude fotografia podľa predpisov o ochrane osobných údajov účinných od 25. 5. 2018 považovaná za osobitnú kategóriu osobných údajov iba vo výnimočných prípadoch.

financne odskodnenie.jpg

Dátum publikácie: 16.3.2018
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Článok poukazuje na viaceré spôsoby a pohľady, s ktorými sa zamestnávatelia stretávajú v prípadoch pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, a to najmä s ohľadom na súčasnú pretrvávajúcu prax podávania žalôb o priznanie státisícových súm odškodného.

prekaz_v_praci.jpg

Dátum publikácie: 9.3.2018
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Po dobu trvania prekážok v práci nie je zamestnanec povinný pre zamestnávateľa vykonávať prácu a jeho neprítomnosť v práci sa, v závislosti od charakteru prekážky, považuje za ospravedlnenú.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality