...
monitor_priest_prist_verejn.jpg

Dátum publikácie: 13.10.2017
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Článok upravuje povinnosti prevádzkovateľov pri monitorovaní priestorov prístupných verejnosti. Ide o priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore, alebo je to priestor, ktorý tak označuje osobitný zákon.

miesto_vyk_prace.jpg

Dátum publikácie: 5.10.2017
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Je dôležité si definovať rozdiely medzi často zamieňanými inštitútmi, ktorými sú pracovisko a miesto výkonu práce. Najmä, ak v pracovnej zmluve absentuje jedna z týchto zložiek, najčastejšie pracovisko zamestnanca, vytvára sa tým riziko sporu pri posudzovaní porušovania pracovnej disciplíny a iných právnych následkov.

osetrovne.jpg

Dátum publikácie: 29.9.2017
Autor: JUDr. Lenka Michalská

Nejednotnosť v právnych predpisoch často spôsobuje v praxi problém tak pre zamestnávateľov, ako i pre samotných zamestnancov. Príkladom nejednotnosti môže byť okruh osôb, ktoré môže zamestnanec sprevádzať do zdravotníckeho zariadenia na ošetrenie alebo vyšetrenie podľa Zákonníka práce, a okruh osôb, ktoré môže zamestnanec ošetrovať podľa zákona o sociálnom poistení.

povin_zamestnav.jpg

Dátum publikácie: 21.9.2017
Autor: JUDr. Klára Ďurková

K základným povinnostiam zamestnávateľa po vzniku pracovného pomeru, ktoré upravuje ZP, patrí najmä jeho povinnosť prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky.

FO_PO ako zamestnav.jpg

Dátum publikácie: 14.9.2017
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Zamestnávateľom je v zmysle Zákonníka práce právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch. 

vymah_pohladavok.jpg

Dátum publikácie: 6.9.2017
Autor: Mgr. Vladimír Hornáček, PhD.

Pod pojmom pohľadávka sa v právnej teórii rozumie právo veriteľa požadovať od dlžníka splnenie (resp. plnenie) určitého záväzku vzniknutého z právneho (záväzkového) vzťahu. Zákon o sociálnom poistení upravuje viacero povinností, ktoré sú osoby povinné plniť riadne a včas. V prípade, ak si povinná osoba tieto povinnosti nesplní riadne a včas, vznikajú Sociálnej poisťovni voči nej pohľadávky.

iStock_000007532592Small.jpg

Dátum publikácie: 31.8.2017
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová

Cieľom novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi je najmä posilniť motiváciu nájsť a udržať zamestnanie pre dlhodobo nezamestnané alebo dlhodobo neaktívne osoby v systéme pomoci v hmotnej núdzi.

tt_penazenka-mince-bankovky.jpg

Dátum publikácie: 23.8.2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa údajov Štatistického úradu SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením o úprave súm životného minima zvýšilo s účinnosťou od 1. júla 2017 sumy životného minima.

podpis zml.jpg

Dátum publikácie: 18.8.2017
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Zamestnávateľ uzatvorí s potenciálnym zamestnancom nie zmluvu pracovnú, ale napríklad mandátnu. Do nej však zahrnie množstvo prvkov a dojednaní, ktoré sú typické pre pracovnoprávny vzťah – všetko s cieľom limitovať aspekt pracovnej zmluvy. Vznikne pracovná zmluva alebo bude zachovaná tá mandátna?

tt_zena-studuje-listinu.jpg

Dátum publikácie: 10.8.2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Akým spôsobom – podľa čoho – je možné poskytnúť študentom vysokej školy podnikové štipendium?
Z akej skupiny nákladov sa bude hradiť poskytnuté štipendium?
Ako uplatniť v praxi a zmluvne ošetriť ustanovenie § 5 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov?
Ako sa zúčtuje poskytnutá „finančná záloha“ osobe, ktorá nie je zamestnancom spoločnosti, ale neskôr bude?

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality