...
sociálne poistenie

Dátum publikácie: 19.9.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Sociálnym poistením je nemocenské, dôchodkové, úrazové, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, ktoré ako povinné poistenia vznikajú zamestnancovi, SZČO, vymedzeným FO a zamestnávateľovi.

hodiny, zamestnanec

Dátum publikácie: 9.9.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Zamestnávateľ je povinný viesť účet konta pracovného času a rozdiel medzi ustanoveným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom a rozdiel medzi poskytnutou základnou zložkou mzdy a základnou zložkou mzdy za odpracovaný čas vyrovnať ku koncu vyrovnávacieho obdobia.

fonendoskop, eurá

Dátum publikácie: 2.9.2016
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Z dôvodu zvýšenia maximálneho vymeriavacieho základu, z ktorého poistenec platí poistné na nemocenské poistenie, sa od 1. 1. 2016 zvýšila aj maximálna suma denného vymeriavacieho základu. 

kalendár a dátumy

Dátum publikácie: 24.8.2016
Autor: Ing. Jolana Strýčková

V roku 2016 príslušné zdravotné poisťovne vykonajú za platiteľov poistného ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie. Postup pri vykonaní ročného zúčtovania ZP za rok 2015 sa oproti postupu uplatňovanému v predchádzajúcich rozhodujúcich obdobiach mení v tom, že po prvýkrát v ročnom zúčtovaní ZP za rok 2015 budú príslušné zdravotné poisťovne automaticky zohľadňovať zamestnancom a ich zamestnávateľom nárok na odpočítateľnú položku.

obrázky nad knižkou

Dátum publikácie: 16.8.2016
Autor: Ing. Miroslava Brnová

S účinnosťou od 1. 1. 2016 začal platiť nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave týkajúci sa žiakov stredných odborných škôl. V tejto súvislosti najviac diskutovanou oblasťou bolo praktické vzdelávanie vykonávané u zamestnávateľa, ktoré má aj určité daňové dôsledky.

Dovolenka autom

Dátum publikácie: 9.8.2016
Autor: Ing. Martina Švaňová

Ak by zamestnanec neodpracoval u toho istého zamestnávateľa 60 dní a odpracoval by aspoň 21 dní, vzniká mu nárok na dovolenku za odpracované dni, pričom táto by predstavovala výšku jednej dvanástiny za každých odpracovaných 21 dní v príslušnom kalendárnom roku. V praxi to teda znamená, že keby zamestnanec odpracoval napríklad len 20 dní, nemá nárok na žiadnu dovolenku.

podanie peňazí

Dátum publikácie: 2.8.2016
Autor: Ing. Jarmila Belešová

Podmienky, za ktorých zamestnávateľ môže alebo kedy je povinný poskytnúť zamestnancovi odstupné a odchodné a ich výšku, upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. U zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, je maximálna výška obmedzená zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a u zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní svojich zamestnancov postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorými sú aj školy a školské zariadenia.

auto na kalkulačke

Dátum publikácie: 26.7.2016
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová

Väčšina daňovníkov na podnikanie alebo v súvislosti s ním používa motorové vozidlo. V príspevku sa zaoberáme výdavkami, ktoré im tým vznikajú, a to z daňového aspektu, so zameraním najmä na daň z príjmov fyzickej osoby.

teplomer ukazuje teplotu na oblohe

Dátum publikácie: 20.7.2016
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

V pracovnom prostredí okrem „klasických“ zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia, ako sú napríklad hluk, prach, chemické faktory, biologické faktory atď. pôsobia negatívne na zdravie aj ďalšie faktory, ktoré zaťažujú ľudský organizmus a negatívne ovplyvňujú najmä jeho fyziologické funkcie; medzi tieto faktory patrí aj záťaž teplom a záťaž chladom pri práci.

kalendáre, eurá, kalkulačka

Dátum publikácie: 13.7.2016
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Nároky za prácu vo sviatok spočívajú v dosiahnutej mzde a mzdovom zvýhodnení alebo v dosiahnutej mzde a čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok. Nároky za sviatok, ktorý pripadol na obvyklý pracovný deň zamestnanca, v dôsledku čoho nepracoval, spočívajú v náhrade mzdy za sviatok. Konkrétne určenie mzdového zvýhodnenia, resp. náhrady mzdy je závislé od toho, či je zamestnanec odmeňovaný inou ako mesačnou mzdou alebo je odmeňovaný mesačnou mzdou.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality