Prihlásiť

Mzdová pohotovosť

+421 900 411 636
+421 900 411 939
Domů Mzdová kaviareň Vzdelávanie Blog PMPP PaM
...
žena uprene pozerá TV

Dátum publikácie: 26.5.2015
Autor: Ing. Jolana Strýčková

Termín vykonania RZZP za rok 2014 je ustanovený do 30. 9. 2015, najneskôr do 31. 10. 2015. Pre správne vykonanie RZZP za rok 2014 je dôležitý deň 31. máj 2015. Viete, aké skutočnosti je poistenec povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do tohto termínu?

chlap so žiarovkou

Dátum publikácie: 20.5.2015
Autor: Ing. Lenka Kuchárová

Má zamestnávateľ oporu v zákone v tom, aby prikázal zamestnancovi, ktorý vykonáva závislú prácu, vykonávať ju na základe živnostenského oprávnenia? Vybrali sme praktický príklad, ktorý poukazuje práve na účel definovania závislej práce v Zákonníku práce.

žena pozerá do ďalekohľadu

Dátum publikácie: 13.5.2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Ako má postupovať zamestnávateľ v prípade, ak sa zistí chyba pri výpočte mesačnej mzdy? Bez ohľadu na to, či k chybe došlo zavinením zamestnávateľa, mzdovej účtovníčky alebo samotného zamestnanca, je povinnosťou zamestnávateľa zistenú chybu opraviť. Opravu je možné vykonať novým výpočtom čistej mzdy alebo zúčtovaním v najbližšom termíne pre zúčtovanie miezd. Ako na to?

postava s otáznikom namiesto hlavy

Dátum publikácie: 6.5.2015
Autor: JUDr. Igor Hvojník

V období od 15. marca do 15. júna 2015 majú sporitelia, čiže tí, ktorí si sporia na dôchodok v II. pilieri, možnosť ovplyvniť výšku svojho dôchodku. Môžu sa rozhodnúť, či z II. piliera vystúpia, či v ňom zostanú alebo do neho vstúpia. Situácia každého sporiteľa alebo poistenca je individuálna a rozhodnutie je iba na ňom. Pokúsime sa pomôcť vám s odpoveďami na otázky, aké budú doživotné dôchodky z 2. piliera a kto by mal v 2. pilieri zostať.

bezdomovec pozerá do zrkadla

Dátum publikácie: 30.4.2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súbeh mzdy a pomoci v hmotnej núdzi má od 1. januára 2015 zvýšiť motiváciu ľudí pracovať. Zmeny v poskytovaní osobitného príspevku majú za cieľ zvýšenie motivácie osôb v produktívnom veku, dlhodobo nezamestnaných alebo dlhodobo neaktívnych, s nárokom na pomoc v hmotnej núdzi k uplatneniu sa na trhu práce, nájsť a udržať si zamestnanie a podieľať sa tak na riešení svojej nepriaznivej sociálnej situácie vlastným pričinením.

zamestnanec obeduje pri PC

Dátum publikácie: 22.4.2015
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Zamestnávatelia, pripravili sme si pre vás prehľad povinností voči zamestnancom v oblasti zabezpečenia stravovania. V článku sa venujeme najčastejším aplikačným otázkam, ktoré sa v praxi objavujú pre zamestnávateľov v tejto oblasti, ako napr.: na čo majú zamestnanci nárok pri stravovaní, ako a do akej výšky môžu vynaložené výdavky započítať ako výdavky daňové, ...

manažér za stolom

Dátum publikácie: 15.4.2015
Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 sa podáva do 30. apríla 2015 za všetkých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ za zdaňovacie obdobie roku 2014 vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa v peňažnej i nepeňažnej forme.

mladý muž s lupou

Dátum publikácie: 8.4.2015
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

V záujme ochrany zamestnanca so zdravotným postihnutím upravuje Zákonník práce ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa prísnejšie. Na rozdiel od zamestnanca, ktorý môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ktoré sú vymedzené v Zákonníku práce. 

žena má na dlaniach znak percenta

Dátum publikácie: 1.4.2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Zamestnanec, za ktorého vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľ, sa môže rozhodnúť o darovaní 2 % z dane do 30. apríla 2015. Stačí, ak odovzdá tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane s vyplnenými údajmi o prijímateľovi svojmu zamestnávateľovi.

muži s notebookmi

Dátum publikácie: 25.3.2015
Autor: Ing. Ľuboslava Minková

Pozrite si prehľad hlavných zmien vykonaných v Zákonníku práce, ktoré nadväzne vyvolali aj zmenu v zákone o cestovných náhradách. Zmeny vykonané v zákone o cestovných náhradách sa týkajú problematiky dočasného pridelenia, a to hlavne poskytovania náhrad dočasne pridelenému zamestnancovi.

...
/res/mc-top-dot.png

Aktuality