...
podpis zml.jpg

Dátum publikácie: 18.8.2017
Autor: JUDr. Ondrej Beracka

Zamestnávateľ uzatvorí s potenciálnym zamestnancom nie zmluvu pracovnú, ale napríklad mandátnu. Do nej však zahrnie množstvo prvkov a dojednaní, ktoré sú typické pre pracovnoprávny vzťah – všetko s cieľom limitovať aspekt pracovnej zmluvy. Vznikne pracovná zmluva alebo bude zachovaná tá mandátna?

tt_zena-studuje-listinu.jpg

Dátum publikácie: 10.8.2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová

Akým spôsobom – podľa čoho – je možné poskytnúť študentom vysokej školy podnikové štipendium?
Z akej skupiny nákladov sa bude hradiť poskytnuté štipendium?
Ako uplatniť v praxi a zmluvne ošetriť ustanovenie § 5 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov?
Ako sa zúčtuje poskytnutá „finančná záloha“ osobe, ktorá nie je zamestnancom spoločnosti, ale neskôr bude?

tt_dc-3b.jpg

Dátum publikácie: 1.8.2017

Predstavujeme vám nové Daňové centrum, ktoré je ešte prehľadnejšie a rýchlejšie. Okrem kvalitného obsahu teraz prináša množstvo nových funkcií, služieb a výhod, vďaka ktorým získate všetky potrebné informácie veľmi efektívne a jednoducho.

mapa_zamestnanec.jpg

Dátum publikácie: 27.7.2017
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Komentár k cezhraničnému vysielaniu zamestnancov (zákon č. 351/2015 Z. z.) – pojem vyslanie, miesto výkonu práce v inom štáte, zahraničná pracovná cesta, overovanie skutočného vyslania.

doktorpanacik_kresl.jpg

Dátum publikácie: 20.7.2017
Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Choroba z povolania je ochorenie, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s pracovnou činnosťou, zaradená do zoznamu chorôb z povolania a uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom.

zenapodpis.jpg

Dátum publikácie: 13.7.2017
Autor: JUDr. Klára Ďurková

Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou po tom, čo sa zmluvné strany dohodli na jej obsahu, pričom podmienkou pre platné založenie pracovného pomeru je dohoda strán na podstatných náležitostiach pracovnej zmluvy.

Študent.jpg

Dátum publikácie: 6.7.2017
Autor: Eva Gášpárová Ing.

Na účely zdravotného poistenia sú fyzické osoby vykonávajúce u zamestnávateľa práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade s § 11 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení považované za zamestnancov.

Image27198.jpg

Dátum publikácie: 29.6.2017
Autor: Ing. Iveta Matlovičová

Súčasťou podrobného článku o dovolenke, ktorá je v podmienkach slovenskej právnej úpravy podrobne upravená v Zákonníku práce je 52 praktických príkladov.

Image34077.jpg

Dátum publikácie: 21.6.2017
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Ako bude rozvrhnutý pracovný čas prináleží na zamestnávateľovi, ktorý musí túto otázku vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, ak títo u neho pôsobia.

Image33939.jpg

Dátum publikácie: 14.6.2017
Autor: JUDr. Samuel Diatka

Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti zavádza náhodné prideľovanie spisov súdnym exekútorom a následne prenos niektorých kompetencií zo súdov na súdnych exekútorov a novela zákona o sociálnom poistení opätovne rieši možnosť pre Sociálnu poisťovňu viesť výkon rozhodnutia vo vlastnej réžii.

...
vzdelavanie
/res/mc-top-dot.png

Aktuality