Ako sa vyhnúť omylom pri plnení povinností a pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti I.

Zdaňovanie jednotlivých príjmov zo závislej činnosti a povinnosti zamestnávateľa.

Dátum publikácie:31. 12. 2020
Autor:Ing. Valéria Jarinkovičová

tt_zdanovanie

Cieľom tohto príspevku je pomôcť čitateľom vyhnúť sa omylom (chybám) pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti (napr. z pracovného pomeru) a zároveň sa uistiť, že tieto príjmy zdaňujú správne (resp. že sú im zdaňované správne ich zamestnávateľmi). V príspevku poukážeme aj na problémy pri plnení niektorých (ďalších) povinností zamestnávateľa – platiteľa dane a niektorých povinností zamestnanca. Rozoberieme si tiež problematiku zodpovednosti zamestnávateľa, platiteľa dane.

Príjmy zo závislej činnosti sú napr.:

 • príjmy zo súčasného alebo predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu (z pracovného pomeru, z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), príjmy zo služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, členského pomeru alebo obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, a podiel na zisku (dividenda) vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva,
 • príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným a komanditistov komanditných spoločností, a to aj keď nie sú povinní pri výkone práce pre družstvo alebo pre spoločnosť dodržiavať príkazy inej osoby,
 • odmeny za výkon funkcie v orgánoch právnických osôb,
 • odmena za produktívnu prácu žiaka strednej odbornej školy a príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe,
 • príjmy športovcov na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a príjmy z činnosti športového odborníka,
 • nepeňažný príjem vo forme možnosti použiť motorové vozidlo zamestnávateľa nielen na služobné, ale aj na súkromné účely zamestnanca.

Príjmy zo závislej činnosti sa zdaňujú vyberaním preddavkov na daň; po skončení roka sa musia daňovo vyrovnať, a to:

 • buď zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná za podmienok určených v § 38 ZDP ročné zúčtovanie preddavkov na daň,
 • alebo daňovník podá daňové priznanie podľa § 32 ZDP. Pokiaľ však daňovník mal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti do ustanovenej výšky (v roku 2020 do výšky 2 207,10 €), nie je povinný podať daňové priznanie ani vtedy, ak nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania – na báze dobrovoľnosti ho však podať môže v súlade s § 32 ods. 5 ZDP.

POZNÁMKA

Len v 2 možných prípadoch sa daň z príjmov zo ZČ vyberá zrážkou dane podľa § 43 ods. 3 ZDP:

  • písm. j) ZDP – poistné na zdravotné poistenie vrátené zdravotnou poisťovňou priamo daňovníkovi – zrážkou dane je tento príjem definitívne zdanený a neuvádza sa v daňovom priznaní,
  • písm. k) ZDP – náhrada za stratu na zárobku – svedočné – v praxi predmetné ustanovenie nie je aplikované (obsoletné ustanovenie), pretože náhrada sa vyčísľuje podľa vyhlášky č. 543/2005 Z. z. z priemerného mesačného čistého zárobku a je od dane oslobodená podľa § 5 ods. 7 písm. i) ZDP.

1. Čo je potrebné mať na zreteli pri zdaňovaní jednotlivých príjmov zo závislej činnosti, aby nedošlo k omylu (chybe)

Dividendy

V § 5 ods. 1 písm. a) ZDP sú uvedené o. i. podiely na zisku (dividendy) vyplatené obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva. K zásadnej zmene pri posudzovaní podielov na zisku, a to aj týchto zamestnaneckých podielov na zisku, došlo k 1. 1. 2017. V súlade s § 5 a § 52zi ods. 5 písm. b) ZDP sa z časového aspektu posudzujú takto:

   • ak sú poskytované zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobia od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2016 – naďalej sú od dane oslobodené,
   • ak sú poskytované zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobia do 31. 12. 2003 a sú vyplácané po 31. 12. 2016, ako aj zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobia začínajúce najskôr 1. 1. 2017 – zdaňujú sa preddavkovým spôsobom zdanenia podľa § 35 ZDP sadzbou dane 19, resp. 25 %.

Príklad č. 1:

Pani Veselá pracuje v istej a. s. ako operátorka výroby na základe pracovnej zmluvy. V júli 2020 jej tiež (ako aj ďalším zamestnancom bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti) bol vyplatený podiel na zisku za rok 2019. Zamestnávateľ jej zdanil úhrn týchto príjmov – mzdy aj podielu na zisku [patriacich do § 5 ods. 1 písm. a) ZDP] v súlade s § 35 ods. 1 ZDP.

Od týchto príjmov je potrebné odlišovať podiely na zisku (dividendy) podľa § 3 ods. 1 písm. e) ZDP vyplácané zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva. Tieto príjmy plynúce daňovému rezidentovi SR od tuzemskej právnickej osoby sa zdaňujú daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ZDP, a to sadzbou dane 7 % [resp. ak ide o vzťah k daňovníkovi nespolupracujúceho štátu podľa § 2 písm. x) ZDP, sadzbou 35 %]. Dodajme, že ak plynú zo zdrojov v zahraničí, zdaňujú sa prostredníctvom podaného daňového priznania – v rámci osobitného základu dane podľa § 51e ZDP.

Štatutárnym orgánom spoločnosti (nie členom kolektívneho štatutárneho orgánu) je jeden alebo viac konateľov. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Konateľom s. r. o. môže byť len fyzická osoba. Konateľov vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb. Valné zhromaždenie, ktoré je najvyšším orgánom spoločnosti s r. o., rozhoduje o. i. aj o rozdelení zisku a odmeňovaní konateľov. Rozhodujúcou skutočnosťou na odlíšenie pri zatriedení príjmu je podieľanie sa, resp. nepodieľanie sa na základnom imaní spoločnosti. U konateľov spoločnosti s r. o. bez účasti na základnom imaní spoločnosti (sú štatutári, nie členovia štatutárneho orgánu tejto spoločnosti) tieto podiely na zisku zatrieďujeme do § 5 ods. 1 písm. a) ZDP [nie sú predmetom dane podľa § 3 ods. 1 písm. e) ZDP]. Zdaňujú sa – ako bežným zamestnancom – preddavkovým spôsobom sadzbou 19 %, resp. 25 % (ku progresii zdanenia dochádza v prípade vysokého základu dane, konkrétne v roku 2020 presahujúceho sumu 37 163,36 €). Príjmami zo závislej činnosti sú o. i. aj príjmy spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným za prácu pre spoločnosť.

Príklad č. 2:

Konateľ spoločnosti Omega, s. r. o., pán Múdry, ktorý má aj účasť na jej základnom imaní (je teda zároveň aj spoločníkom tejto spoločnosti), poberá príjem za prácu konateľa pre spoločnosť 1 800 € mesačne. V máji 2020 mu okrem tejto odmeny spoločnosť vyplatila aj podiel na zisku, a to zo zisku vykázaného za rok 2019 vo výške 3 000 €. Ako príjem zo závislej činnosti bola preddavkovo podľa § 35 ZDP správne zdanená len suma 1 800 €.

Podiel na zisku vo výške 3 000 € je predmetom dane podľa § 3 ods. 1 písm. e) ZDP – spoločnosť Omega, s. r. o., ho správne zdanila daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ZDP, a to sadbou 7 %; daň 210 € zrazenú v momente vyplatenia odviedla správcovi dane 10. júna, teda v lehote určenej v § 43 ods. 11 ZDP (do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac) a súčasne predložila správcovi dane oznámenie podľa tohto ustanovenia na príslušnom predpísanom tlačive.

Štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene, je predstavenstvo. Dozorná rada (musí mať najmenej troch členov) dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V tomto prípade ide o členov štatutárnych a iných orgánov právnických osôb. Podiel členov predstavenstva a členov dozornej rady na zisku (tantiéme) môže určiť valné zhromaždenie zo zisku určeného na rozdelenie, a to v súlade s § 178 ods. 3 Obchodného zákonníka. Podiely na zisku, ktoré sa im vyplácajú, sú predmetom dane podľa § 3 ods. 1 písm. e) ZDP a zdaňujú sa (ak ich vypláca tuzemská právnická osoba daňovému rezidentovi SR) daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ZDP, a to sadzbou dane 7 % [resp. ak sú poskytované daňovníkovi nespolupracujúceho štátu podľa § 2 písm. x) ZDP, sadzbou 35 %]. Ak plynú zo zdrojov v zahraničí, zdaňujú sa prostredníctvom podaného daňového priznania – v rámci osobitného základu dane podľa § 51e ZDP.

POZNÁMKA

Aj v prípade a. s. je potrebné rozlišovať „podiely na zisku vyplácané členom štatutárnych a iných orgánov právnických osôb“, ktoré sú predmetom dane podľa § 3 ods. 1 písm. e) ZDP na jednej strane, od príjmov patriacich do § 5, v tomto prípade do ods. 1 písm. d) ZDP vo forme „odmien za výkon funkcie v orgánoch právnických osôb“ na strane druhej, ktoré sa zdaňujú ako iné príjmy zo závislej činnosti preddavkovo podľa § 35 ZDP. Tieto odmeny sa vyplácajú z nákladov spoločnosti a sú považované za daňový výdavok.

Podiely na zisku vrátane podielov na zisku (tantiém) vyplácaných členom štatutárnych a iných orgánov právnických osôb:

   • sa vyplácajú zo zisku,
   • sa v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) ZDP nepovažujú za daňové výdavky,
   • ak boli (sú) poskytované zo zisku vykázaného za roky 2004 až 2016, nepodliehali (nepodliehajú) zdaneniu.

Prečítajte si celé znenie:

Ako sa vyhnúť omylom pri plnení povinností a pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti - I. časť

Poznámky pod čiarou:

 

 

Využívajte funkcie a služby Mzdového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.