Cestovné náhrady v roku 2020 a 2021

Miesto výkonu práce a pravidelné pracovisko zamestnanca v kontexte pracovnej cesty, prerušenie pracovnej cesty a COVID-19 opatrenia v oblasti cestovných náhrad a ich dosahy.

Dátum publikácie:7. 1. 2021
Autor:Ing. Ľuboslava Minková

tt_cedula-obloha

Článok rozoberá cestovné náhrady v troch dôležitých statiach: miesto výkonu práce a pravidelné pracovisko zamestnanca v kontexte pracovnej cesty, prerušenie pracovnej cesty a COVID-19 opatrenia v oblasti cestovných náhrad a ich dosahy.

1. Miesto výkonu práce a pravidelné pracovisko zamestnanca v kontexte pracovnej cesty

Podľa § 57 ods. 1 Zákonník práce zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie len s jeho súhlasom. To neplatí, ak vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce alebo miesta výkonu práce alebo ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve. Na pracovnej ceste zamestnanec vykonáva prácu podľa pokynov vedúceho zamestnanca, ktorý ho na pracovnú cestu vyslal.

Pracovná cesta podľa § 2 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty.

Pravidelné pracovisko podľa § 2 ods. 3 zákona o cestovných náhradách je rozhodujúce miesto na posúdenie toho, kedy sa výkon práce zamestnanca považuje za výkon práce na pracovnej ceste (vo väzbe na definíciu pracovnej cesty podľa § 2 ods. 1 zákona o cestovných náhradách). Pravidelné pracovisko musí byť dohodnuté písomne s každým zamestnancom osobitne, a to vo väzbe na jeho druh práce, charakter pracovných ciest a pod. Zákon o cestovných náhradách nevyžaduje, aby pravidelné pracovisko bolo dohodnuté v pracovnej zmluve. So zamestnancom, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, môže byť pravidelné pracovisko dohodnuté tým najužším spôsobom, a to v mieste jeho pobytu. Čo sa týka miesta pravidelného pracoviska, zákon o cestovných náhradách bližšie neurčuje, ako má byť toto miesto dohodnuté. Zákon o cestovných náhradách dáva možnosť, aby si zamestnanec a zamestnávateľ dohodli také miesto pravidelného pracoviska, ktoré by zodpovedalo ich potrebám, pritom však musia byť dodržané ustanovenia Občianskeho zákonníka, najmä o prejave vôle, ktorý má byť vzhľadom na § 37 slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný. Pravidelné pracovisko môže byť dohodnuté aj širším územím, ale musí byť dohodnuté konkrétne a jednoznačne; nemôže byť dohodnuté tak, že nebude vymedzené určitým spôsobom a nemôže byť dohodnuté v rozpore s dobrými mravmi, ak je dohodnuté veľmi široko.

Prečítajte si: 
Stravné na pracovnej ceste v rokoch 2020 a 2021

Ak miesto pravidelného pracoviska nie je dohodnuté, za pravidelné pracovisko zamestnanca sa až potom považuje miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve [§ 43 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce] alebo v dohodách o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. V pracovnej zmluve možno dohodnúť viac než jedno miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto); z hľadiska nároku na náhradu výdavkov pri pracovných cestách je však nevyhnutné za pravidelné pracovisko považovať vždy len jedno miesto.

Podľa § 43 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce je miesto výkonu práce podstatnou náležitosťou pracovnej zmluvy. Zákonník práce bližšie neurčuje, ako má byť miesto výkonu práce v pracovnej zmluve dohodnuté. Iba demonštratívnym výpočtom ustanovuje, aby týmto miestom bola obec, časť obce alebo inak určené miesto. Požiadavka zákonodarcu, aby miesto výkonu práce bolo v pracovnej zmluve lokalizované, má svoje odôvodnenie spočívajúce predovšetkým v snahe o právnu istotou, o určitosť a stabilitu pracovného pomeru. Zmluvné strany pracovného pomeru by si mali dohodnúť v pracovnej zmluve miesto výkonu práce tak, aby bolo platným právnym úkonom.

POZNÁMKA

Vymedzenie miesta výkonu práce závisí prevažne od organizačnej štruktúry zamestnávateľa. Najčastejšie sa ako miesto výkonu práce dohodne sídlo zamestnávateľa.

Správne dohodnutie miesta výkonu práce je dôležité najmä v tom prípade, keď zamestnávateľ uskutočňuje svoju činnosť na niekoľkých miestach, v rozlične rozmiestnených detašovaných pracoviskách. Zákonník práce pri tejto podstatnej náležitosti pracovnej zmluvy ponecháva pre zmluvné strany pracovného pomeru možnosť, aby si zmluvne dohodli také miesto výkonu práce, ktoré by zodpovedali ich potrebám, pritom však musia byť dodržané ustanovenia Občianskeho zákonníka, najmä o prejave vôle, ktorý má byť vzhľadom na § 37 slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný.

V prípade, že je u zamestnávateľa potrebné vykonávať prácu na viacerých miestach, zmluvné strany v pracovnej zmluve si môžu dohodnúť aj viaceré miesta výkonu práce alebo širšie. Miesto výkonu práce by malo byť dohodnuté konkrétne a jednoznačne. Miesto výkonu práce nemôže byť dohodnuté tak, že nebude vymedzené určitým spôsobom a nemôže byť dohodnuté v rozpore s dobrými mravmi, ak je dohodnuté veľmi široko. Dohodnuté miesto výkonu práce má podstatný význam aj z hľadiska šírky dispozičnej právomoci zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancovi a má podstatný vplyv aj na právnu kvalifikáciu pracovnej cesty, aj keď zákon o cestovných náhradách umožňuje na účely poskytovania náhrad výdavkov, najmä pri širšie dohodnutom mieste výkonu práce, dohodnúť sa na pravidelnom pracovisku.

Celý článok:

Cestovné náhrady v roku 2020 a 2021

Poznámky pod čiarou:

 

 

Využívajte funkcie a služby Mzdového centra naplno!

Ročný prístup si môžete objednať v našom e-shope:

Cena: 291,00 € s DPH

Výhody predplateného prístupu nájdete v časti O PORTÁLI

Chcete mať pravidelné informácie o novinkách a aktuálnej ponuke?

Prihláste sa na odber noviniek e-mailom!

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.