Dotácie nájomcom nehnuteľností počas COVID-19

Od 17. júna 2020 sa zavádza poskytovanie dotácie pre nájomcov nehnuteľností, ktorí museli kvôli ochoreniu COVID - 19 zatvoriť svoje prevádzky a nájomné svojim prenajímateľom boli povinní platiť, hoci tieto nehnuteľnosti nemohli využívať. Analogicky sa právna úprava použije aj pri podnájomnom vzťahu. V článku nájdete aj prehľad aktov Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými boli prevádzky zatvárané a otvárané.

Dátum publikácie:22. 6. 2020
Autor:JUDr. Lenka Hmírová

najom budova

Obsah:

I. Tucet noviniek v dotačnej schéme pre nájomcov nehnuteľností

II. Podmienky poskytovania dotácie na úhradu nájomného

III. Definovanie priestorov na účely poskytnutia dotácie na úhradu nájomného

IV. Nezohľadňovanie zmien nájomnej zmluvy vykonaných po 12. marci 2020

V. Určenie výšky dotácie na úhradu nájomného pre nájomcov zatvorených prevádzok

VI. Pravidlá určenia výšky dotácie na úhradu nájomného v prípade už uhradeného nájmu zo strany nájomcu

VII. Nezahrnutie platieb za ďalšie služby obvykle spojené s nájmom (napr. energie, komunálny odpad) ani obratovej položky do dotácie na úhradu nájomného

VIII. Vymedzenie časového obdobia, na ktoré sa bude vzťahovať dotácia na úhradu nájomného

IX. Stanovenie prenajímateľa ako oprávneného žiadateľa dotácie na úhradu nájomného v mene nájomcu

X. Náležitosti žiadosti o dotáciu na úhradu nájomného a postup pri jej podávaní

XI. Zavedenie možnosti uhradenia zvyšného nájomného v nasledujúcich štyroch rokoch

XII. Zavedenie úľav aj pre nájomcov, ktorí sa s prenajímateľmi nedohodnú na žiadnej zľave

Prehľad aktov Úradu verejného zdravotníctva SR

I. Tucet noviniek v dotačnej schéme pre nájomcov nehnuteľností

 1. Zavedenie novej dotácie na úhradu nájomného a definovanie podmienok poskytovania dotácie na úhradu nájomného [§ 2 písm. j), § 13c ods. 1].

 1. Definovanie priestorov na účely poskytnutia dotácie na úhradu nájomného (§ 13c ods. 2).

 1. Nezohľadňovanie zmien nájomnej zmluvy vykonaných po 12. marci 2020 (§ 13c ods. 3).

 1. Určenie výšky dotácie na úhradu nájomného pre nájomcov zatvorených prevádzok (§ 13c ods. 6).

 1. Pravidlá určenia výšky dotácie na úhradu nájomného v prípade už uhradeného nájmu zo strany nájomcu (§ 13c ods. 17).

 1. Nezahrnutie platieb za ďalšie služby obvykle spojené s nájmom (napr. energie, komunálny odpad) ani obratovej položky do dotácie na úhradu nájomného (§ 13c ods. 7).

 1. Vymedzenie časového obdobia, na ktoré sa bude vzťahovať dotácia na úhradu nájomného (§ 13c ods. 1).

 1. Stanovenie prenajímateľa ako oprávneného žiadateľa dotácie na úhradu nájomného v mene nájomcu (§ 13c ods. 4 a 5).

 1. Náležitosti žiadosti o dotáciu na úhradu nájomného a postup pri jej podávaní (§ 13c ods. 8, 9 a 10).

 1. Zavedenie možnosti uhradenia zvyšného nájomného v nasledujúcich štyroch rokoch (§ 13c ods. 18).

 1. Zavedenie úľav aj pre nájomcov, ktorí sa s prenajímateľmi nedohodnú na žiadnej zľave (§ 13c ods. 18).

 2. Predpokladaný termín spustenia podávania žiadostí je stanovený na 24. 6. 2020 a to prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk.

II. Podmienky poskytovania dotácie na úhradu nájomného

Dotáciu na úhradu nájomného môže nájomca získať vtedy, ak v súvislosti s nájomným boli splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. úhrada nájomného sa uskutočňuje v peniazoch,

 2. vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom má formu nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať predmet nájmu,

 3. právo nájomcu užívať predmet nájmu vzniklo najneskôr od 1. februára 2020,

 4. užívanie predmetu nájmu bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia choroby COVID -19 opatreniami príslušných orgánov znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu.

  Pre nájomcov, ktorí budú žiadať o poskytnutie dotácie na úhradu nájomného je preto dôležité preukázať existenciu nájomnej zmluvy s možnosťou užívania prenajatej nehnuteľnosti najneskôr od 1. februára 2020 a uzatvorenie prevádzky v súvislosti s vydanými opatreniami príslušných orgánov.

Pre nájomcov, ktorí budú žiadať o poskytnutie dotácie na úhradu nájomného je preto dôležité preukázať existenciu nájomnej zmluvy s možnosťou užívania prenajatej nehnuteľnosti najneskôr od 1. februára 2020 a uzatvorenie prevádzky v súvislosti s vydanými opatreniami príslušných orgánov.

Príklad č. 1:

Ak ste si napr. prenajali nebytový priestor od 15. februára 2020, dotáciu na úhradu nájomného už nedostanete, pretože právo užívať nehnuteľnosť vzniklo neskôr ako do 1. februára 2020.

Príklad č. 2:

Ak ste si napr. prenajali nebytový priestor a prevádzkovali ste/prevádzkujete v ňom napr. obchod s potravinami, obchod s drogériou, čerpaciu stanicu pohonných hmôt a palív, novinový stánok taktiež dotáciu na úhradu nájomného nedostanete, pretože tieto prevádzky na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR počas COVID – 19 nemuseli byť uzavreté.

Článok je skrátený. Prečítajte si celé znenie:

Dotácie nájomcom nehnuteľností počas COVID-19

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 71/2013 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
 • 62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
 • 92/2020 Z. z. Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
 • 155/2020 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
 • 155/2020 Sb.

Funkcie

Partner