Koľko sa zarába v najväčšom kraji Slovenska?

Základné mzdové ukazovatele Banskobystrického kraja v 3. kvartáli 2018.

Dátum publikácie:14. 3. 2019
Autor:TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

2019-03-13__osrKoľko sa zarába v najväčšom kraji Slovenska?

Základné mzdové ukazovatele Banskobystrického kraja v 3.Q 2018

 

Priemerná hrubá mesačná mzda sa v Banskobystrickom kraji v porovnaní s predchádzajúcim rokom (3. kvartál 2017) zvýšila o 77 eur a dosiahla úroveň 977 eur. Priemerná mzda tohto kraja dosahuje takmer 86 % priemernej hrubej mesačnej mzdy Slovenskej republiky. Priemerný hodinový zárobok v Banskobystrickom kraji predstavoval 5,97 eura.

 

Graf č. 1: Úroveň mzdy Banskobystrického kraja na úrovni mzdy Slovenskej republiky

Úroveň mzdy Banskobystrického kraja na úrovni mzdy Slovenskej republiky

Zdroj: Štatistické zisťovanie o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04

 

Jednou z príčin zaostávania mzdy v kraji oproti vývoju v celom hospodárstve je aj zloženie kraja – z celkového počtu 13 okresov je až 5 zaradených medzi najmenej rozvinuté. Špecifikom pre tieto okresy sú nízke počty voľných pracovných miest, vysoký podiel dlhodobo nezamestnaných osôb na celkovej nezamestnanosti, prípadne nedostatok investičnej aktivity.

Je vzdelanie dôležité?

Najvyššie zárobky dosahovali v sledovanom období zamestnanci Banskobystrického kraja s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa. Výška ich zárobku dosahovala v priemere 1 270 eur. Presnú polovicu z tohto zárobku (635 eur) dosiahli zamestnanci s ukončeným základným vzdelaním.

3019-03-13__o02

Odvetvím s najvyššími mzdami bolo podľa klasifikácie SK NACE Rev. 2 odvetvie Informácie a komunikácia, ktorého zamestnanci zarábali v uplynulom období v priemere 1 598 eur. Za ním nasledovalo odvetvie Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, v rámci ktorého zamestnanci mesačne zarábali v priemere 1 406 eur. Prvú trojicu odvetví, v ktorých zamestnanci dosahujú najvyššie mzdy, uzatvárajú Finančné a poisťovacie činnosti, v ktorom zárobky zamestnancov dosahovali v priemere 1 350 eur. Každé z týchto odvetví si oproti rovnakému obdobiu v roku 2017 polepšilo v priemere o 64 eur. Najvyšší nárast zaznamenalo odvetvie Informácie a komunikácia, a to až o 89 eur.

Medzi odvetvia s najnižšími zárobkami v 3. kvartáli roka 2018 patrili Ubytovacie a stravovacie služby s priemerným zárobkom 728 eur, Administratívne a podporné služby s priemerným zárobkom na úrovni 741 eur a odvetvie Umenie, zábava a rekreácia, v ktorom priemerné mzdy zamestnancov dosahovali úroveň 819 eur.

Najvyššiu mzdu dostávajú zamestnanci v Banskobystrickom kraji vo vekovej kategórii 45 – 49 rokov. Oproti agregovaným údajom za Slovenskú republiku je tento mzdový vrchol dosiahnutý o 10 rokov neskôr. Rozdiel v odmeňovaní mužovžien je 154 eur. Pokým muži boli v 3. kvartáli 2018 odmeňovaní priemernou mzdou 1 055 eur, ženy dostávali za svoju prácu v priemere 901 eur.

Z pohľadu mobility pracovnej sily drží prvenstvo Žilinský kraj, z ktorého dochádzalo do Banskobystrického kraja až 20 % celkového počtu zamestnancov z iných krajov.

Zdroj údajov a metodika

Informačný systém o cene práce ISCP, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1-04

Štatistiky z informačného systému ISCP sa opierajú o najširší súbor respondentov (viac ako 1 000 000 zamestnancov), sú spracované priamo od zamestnávateľov formou elektronického zberu, a preto sú najreprezentatívnejším a objektívnym štatistickým podkladom pre analyzovanie miezd a vývoja zamestnanosti na trhu práce, a to najmä z pohľadu štruktúry pracovných miest.

Poznámky pod čiarou:

Funkcie

Partner