Kontrola zamestnanca počas PN

Povinnosť dodržiavať počas PN liečebný režim a následky nedodržania liečebného režimu predpísaného lekárom – porušenie pracovnej disciplíny, pozastavenie vyplácania nemocenskej dávky. 

Dátum publikácie:14. 7. 2021
Autor:JUDr. Tatiana Mičudová

kontrola PN

Medzi základné povinnosti zamestnanca podľa ust. § 81 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Zákonník práce“) patrí aj povinnosť dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Pojem liečebný režim definuje osobitný právny predpis, ktorým je zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Zákon o ZS“). Podľa § 2 ods. 11 predmetného zákona je liečebný režim definovaný ako „životospráva osoby na podporu liečby, ktorú určuje ošetrujúci lekár“.

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ukladá práceneschopnému poistencovi povinnosť dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom a povinnosť zdržiavať sa počas dočasnej pracovnej neschopnosti na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie nemocenského. Nedodržiavanie liečebného režimu okrem toho spôsobuje prerušenie vyplácania nemocenského, a to až na obdobie 30 dní.

Tento príspevok sa venuje téme kontroly zamestnanca počas jeho práceneschopnosti.

Povinnosti zamestnanca počas PN

Ak je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného, má povinnosť dodržiavať liečebný režim, ktorý bol určený jeho ošetrujúcim lekárom. Ošetrujúci lekár dočasne práceneschopného zamestnanca informuje, v akom rozsahu môže vykonávať bežné denné aktivity, a to vzhľadom na jeho zdravotný stav.

Zamestnanec v tomto čase nesmie vykonávať zárobkovú činnosť, na ktorú bol uznaný dočasne práceneschopným, musí dodržiavať čas povolených vychádzok, pri niektorých ochoreniach musí ležať, nesmie napr. požívať alkoholické nápoje a v určený deň sa musí dostaviť na kontrolnú prehliadku k ošetrujúcemu lekárovi.

Kontrola zamestnanca v jeho domácnosti

Porušenie liečebného režimu sa spravidla zistí prostredníctvom kontroly dodržiavania liečebného režimu.

Právnu úpravu kontroly dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného zamestnanca upravuje § 155 zákona o sociálnom poistení.

Podnet na kontrolu dodržiavania liečebného režimu zamestnancov počas ich dočasnej pracovnej neschopnosti môže dať Sociálnej poisťovni:

  • posudkový lekár,
  • ošetrujúci lekár,
  • zamestnávateľ,
  • iná fyzická alebo právnická osoba.

Ak má zamestnávateľ podozrenie, že jeho dočasne práceneschopný zamestnanec porušuje liečebný režim, môže teda požiadať Sociálnu poisťovňu o vykonanie kontroly.

Dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného zamestnanca kontroluje určený zamestnanec Sociálnej poisťovne. Kontrolu vykoná v byte dočasne práceneschopného zamestnanca s jeho súhlasom alebo na mieste, kde sa podľa potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec zdržiavať. Dočasne práceneschopný zamestnanec sa počas trvania PN nemusí zdržiavať iba v mieste svojho trvalého bydliska. Môže sa nachádzať na adrese, ktorú si určí, avšak musí sa na nej dohodnúť s ošetrujúcim lekárom a ten ju uvedie na tlačive „Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“. Prípadnú zmenu adresy (ak ju ošetrujúci lekár povolil) je potrebné písomne (neformálnym listom) oznámiť do ôsmich dní príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.


Prečítajte si celé znenie:

Kontrola zamestnanca počas PN

Poznámky pod čiarou:


Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.