Možnosť kumulácie činností v dohode o pracovnej činnosti

Môže zamestnávateľ so zamestnancom pri uzatváraní dohody o pracovnej činnosti dohodnúť výkon viacerých druhovo odlišných činností kumulatívne v jednej dohode alebo musí byť na každú činnosť uzavretá samostatná dohoda?

Dátum publikácie:13. 8. 2019
Autor:JUDr. Jana Kňazovická

dohoda

Založenie pracovnoprávneho vzťahu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (t. j. dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študenta) upravuje deviata časť Zákonníka práce v § 223 až § 228a.

Z § 223 ods. 1 Zákonníka práce vyplýva, že dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer sa môžu uzatvárať len výnimočne, čím sa pracovnoprávny vzťah nimi založený zásadným spôsobom odlišuje od pracovného pomeru, hoci u oboch formách účasti zamestnancov na práci ide o výkon závislej činnosti (§ 1 Zákonníka práce).

Na výkon práce, ktorá je vymedzená výsledkom, je možné uzavrieť dohodu o vykonaní práce, na príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce možno uzavrieť dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o brigádnickej práci študentov.

Pre posúdenie otázky, či činnosť zamestnanca vykonávaná na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru naozaj spĺňa požiadavky uvedené v § 233 ods. 1 Zákonníka práce alebo či v skutočnosti nejde o výkon práce v pracovnom pomere, nie je rozhodujúce označenie písomne uzavretej dohody ani jej formálne dohodnutý obsah, ale skutočný spôsob a obsah výkonu danej činnosti.

Text je skrátený. Prečítajte si celú odpoveď:

Možnosť kumulácie činností v dohode o pracovnej činnosti

Poznámky pod čiarou:

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace kalkulačky

Súvisiace videoškolenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Funkcie

Partner